Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (umístění) tra, fra(uprostřed ap.) in mezzo aZůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.v době mezi tímnel frattempo
  2. (náležet) a, traPatří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...teploty mezi ... a ...temperature tra ... e ...přidat mezi oblíbené odkazaggiungere ai preferiti
  3. (vzájemnost) traJen mezi námi ...Detto tra di noi ...Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.mezi čtyřma očimaa quattro occhi

Vyskytuje se v

mezi: v době mezi tímnel frattempo

pomezí: na pomezí mezi...ai confini tra...

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

jiskřit: Jiskří to mezi nimi.Scoccano le scintille tra di loro.

nimi: Byla mezi nimi.Era tra loro.

problesknout: Slunce problesklo mezi mraky.Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.

proklouznout: proklouznout mezi prstyscivolare tra le dita

překračovat: To už překračuje všechny meze!Questo è troppo!

přeskočit: Přeskočila mezi nimi jiskra.È scoccata una scintilla tra di loro.

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

řadit: Řadili ho mezi nejlepší malíře.Era considerato uno dei migliori pittori.

řadit se: Řadí se mezi nejlepší...È uno dei migliori...

strhnout se: Strhla se hádka mezi...È scoppiato un litigio tra...

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

zařadit: Zařadili ho mezi nejlepší.L'hanno classificato tra i migliori.

zůstat: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

číst: číst mezi řádkyleggere tra le righe

jednooký: Mezi slepými je jednooký králem.In terra di ciechi chi ha un occhio è signore.

jiskra: Přeskočila mezi nimi jiskra. padli si do oka ap.È scoccata una scintilla tra loro.

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente

procedit: procedit co mezi zubybarbugliare co fra i denti

propast: překlenout propast mezi čímridurre la distanza tra qc

přemostit: přen. přemostit propast mezi kým/čímcolmare l'abisso tra q/qc

řádek: přen. číst mezi řádkyleggere fra le righe

atto: založit ad acta/do spisů/mezi aktamettere agli atti

frequentare: chodit mezi lidifrequentare gente

frontiera: neznat mezenon conoscere frontiere

leggere: číst mezi řádkyleggere tra le righe

limite: horní/dolní mezlimite superiore/inferiore

muro: mezi čtyřmi stěnamitra quattro mura

noi: s/mezi námicon/tra di noi

occhio: mezi čtyřma očima, o samotěa quattr'occhi

parentela: příbuznost mezi jazykyparentela tra le lingue

parete: mezi čtyřmi stěnami, domafra le pareti domestiche

parlare: mluvit s kým mezi čtyřma očimaparlare con q a quattrocchi

pindarico: (rychlé) přeskakování mezi tématy, časté odbočkypřen. volo pindarico

privato: v soukromí, soukromě, mezi čtyřma očimain privato

quattro: mezi čtyřma očimaa quattr'occhi

quattrocchi: mezi čtyřma očimaa quattrocchi

rifarsi: znovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidirifarsi vivo

mez: horní/dolní mezlimite superiore/inferiore

spartirsi: podělit se o co, rozdělit si mezi sebou co skupinaspartirsi tra loro qc

termine: v rámci/mezích zákonaa(i) termini di legge

tra: mezi námitra di noi

vita: mezi životem a smrtítra la vita e la morte

buco: Mezi přednáškami mám hodinu okno.Ho un buco di un 'ora tra le lezioni.

collocare: Tato kniha je řazena mezi ...Questo libro va collocato fra ...

da: Bude mu něco mezi dvaceti a třiceti.Avrà da venti a trent'anni.

malumore: Měli mezi sebou nějaké neshody.Tra loro ci sono stati dei malumori.

oltre: To přesahuje všechny meze.(Questo) va oltre ogni limite.

oltrepassare: Překračuje to (veškeré) meze.přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.

oscillare: Teplota se pohybuje mezi 15 a 25 stupni.La temperatura oscilla tra i 15 e 25 gradi.

somiglianza: Je mezi nimi jistá podobnost.C'è una certa somiglianza tra di loro.

spiccare: Mezi všemi vynikal.Spiccava tra tutti.

attivo: na straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivyall'attivo

coda: s ocasem (staženým) mezi nohama poníženě ap.con la coda fra le gambe

fuoco: být mezi dvěma ohniessere tra due fuochi

incudine: být mezi dvěma mlýnskými kamenyessere tra l'incudine e il martello

predicato: mít šanci na co, být mezi kandidáty na coessere in predicato di fare qc

riga: číst mezi řádkypřen. leggere tra le righe

solo: mezi čtyřma očimada solo a solo

tu: mezi čtyřma očima, z očí do očía tu per tu