Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (umístění) tra, fra(uprostřed ap.) in mezzo aZůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.v době mezi tímnel frattempo
  2. (náležet) a, traPatří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...teploty mezi ... a ...temperature tra ... e ...přidat mezi oblíbené odkazaggiungere ai preferiti
  3. (vzájemnost) traJen mezi námi ...Detto tra di noi ...Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.mezi čtyřma očimaa quattro occhi

Vyskytuje se v

mez: horní/dolní mezlimite superiore/inferiore

pomezí: na pomezí mezi...ai confini tra...

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

jiskřit: Jiskří to mezi nimi.Scoccano le scintille tra di loro.

nimi: Byla mezi nimi.Era tra loro.

problesknout: Slunce problesklo mezi mraky.Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.

proklouznout: proklouznout mezi prstyscivolare tra le dita

překračovat: To už překračuje všechny meze!Questo è troppo!

přeskočit: Přeskočila mezi nimi jiskra.È scoccata una scintilla tra di loro.

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

řadit: Řadili ho mezi nejlepší malíře.Era considerato uno dei migliori pittori.

řadit se: Řadí se mezi nejlepší...È uno dei migliori...

strhnout se: Strhla se hádka mezi...È scoppiato un litigio tra...

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

zařadit: Zařadili ho mezi nejlepší.L'hanno classificato tra i migliori.

zůstat: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

číst: číst mezi řádkyleggere tra le righe

jednooký: Mezi slepými je jednooký králem.In terra di ciechi chi ha un occhio è signore.

jiskra: Přeskočila mezi nimi jiskra. padli si do oka ap.È scoccata una scintilla tra loro.

lidé: chodit mezi lidifrequentare gente

procedit: procedit co mezi zubybarbugliare co fra i denti

propast: překlenout propast mezi čímridurre la distanza tra qc

přemostit: přen. přemostit propast mezi kým/čímcolmare l'abisso tra q/qc

řádek: přen. číst mezi řádkyleggere fra le righe

atto: mettere agli attizaložit ad acta/do spisů/mezi akta

frequentare: frequentare gentechodit mezi lidi

frontiera: non conoscere frontiereneznat meze

leggere: leggere tra le righečíst mezi řádky

limite: limite superiore/inferiorehorní/dolní mez

limite: nei limiti della leggev mezích zákona

limite: nei limiti della decenzav mezích slušnosti

muro: tra quattro muramezi čtyřmi stěnami

noi: con/tra di nois/mezi námi

occhio: a quattr'occhimezi čtyřma očima, o samotě

parentela: parentela tra le linguepříbuznost mezi jazyky

parete: fra le pareti domestichemezi čtyřmi stěnami, doma

parlare: parlare con q a quattrocchimluvit s kým mezi čtyřma očima

pindarico: přen. volo pindarico(rychlé) přeskakování mezi tématy, časté odbočky

privato: in privatov soukromí, soukromě, mezi čtyřma očima

quattro: a quattr'occhimezi čtyřma očima

quattrocchi: a quattrocchimezi čtyřma očima

rifarsi: rifarsi vivoznovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat

spartirsi: spartirsi tra loro qcpodělit se o co, rozdělit si mezi sebou co skupina

termine: a(i) termini di leggev rámci/mezích zákona

tra: tra di noimezi námi

tra: tra loromezi sebou ve skupině

tra: tra l'altromimo jiné, mezi jinými

vita: tra la vita e la mortemezi životem a smrtí

buco: Ho un buco di un 'ora tra le lezioni.Mezi přednáškami mám hodinu okno.

collocare: Questo libro va collocato fra ...Tato kniha je řazena mezi ...

da: Avrà da venti a trent'anni.Bude mu něco mezi dvaceti a třiceti.

limite: La fantasia non ha limiti.Fantazie nezná mezí.

malumore: Tra loro ci sono stati dei malumori.Měli mezi sebou nějaké neshody.