Hlavní obsah

vivere

Intranzitivní sloveso

  1. žít, bydletVive in campagna.Žije na vesnici.vivere in affittobydlet v nájmuvivere insiemežít spoluvivere separatižít odloučeně manželé ap.
  2. con/di qc vyžít z čehoÈ impossibile vivere con 500 euro al mese.Z 500 eur na měsíc se nedá vyžít.guadagnarsi da vivere(u)živit se, vydělávat si na živobytídare da vivere(u)živit
  3. dove pohybovat (se), chovat (se) kde v daných podmínkách
  4. qc užít si (života)Lui ha vissuto molto.Hodně si (toho) užil.

Vyskytuje se v

abbondanza: vivere nell'abbondanzažít v hojnosti

anima: non anima vivaani živá duše v záporných větách

armonia: vivere in armonia con qcžít v harmonii s čím

bisogno: vivere nel bisognožít v nouzi

calce: calce spenta/vivahašené/nehašené vápno

cattività: nascere/vivere in cattivitànarodit se/žít v zajetí

clandestinità: vivere nella clandestinitàžít v ilegalitě

elemosina: vivere di elemosinažít z almužny

farsi: farsi vivo/sentireozvat se známému, nezvěstný ap.

giornata: vivere alla giornatažít ze dne na den

guadagnarsi: guadagnarsi la vita/da viverevydělávat (si) na živobytí, (u)živit se

leggenda: leggenda viventeživá legenda

maniera: maniera di viverezpůsob/styl života

massimo: vivere la vita al massimožít naplno

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

morto: morto viventeoživlá mrtvola, zombie

natura: vivere secondo naturažít v souladu s přírodou

ozio: Vive nell'ozio.Nic nedělá., hovor. Fláká se.

pacco: pacco viveripotravinový balíček potravinová pomoc

parsimonia: vivere con parsimoniažít střídmě

provincia: vivere in provinciabydlet na malém městě

quieto: il quieto viverepoklidné žití

registrazione: registrazione dal vivoživá nahrávka

rendita: vivere di renditažít z renty

rifarsi: rifarsi vivoznovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidi

spigolo: spigolo vivo di qcostrá hrana čeho

vivente: quadro viventeživý obraz

vivo: i nati viviživě narození

voce: a (viva) voceústně zkoušet ap.

argento: Ha l'argento vivo addosso.Chvíli neposedí.

avere: Ha poco da vivere.Sotva vyžije má všeho málo.

carità: Vive di carità.Žije z milodarů.

città: Vive in città.Žije ve městě.

continente: Vive nel continente.Bydlí na pevnině. ne na ostrově

da: Viviamo qui da tre anni.Bydlíme tady už tři roky.

lusso: Vive nel lusso.Žije v luxusu.

medesimo: Vivono nella medesima casa.Bydlí ve stejném domě.

meridione: Vive nel meridione.Žije v jižní Itálii.

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

necessità: Vive in necessità.Žije v bídě.

o: O vivo o morto!Buďto živý, nebo mrtvý!

paese: vivere in un paesebydlet na dědině

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

posto: Vive in un posto tranquillo.Bydlí v klidné lokalitě.

presso: Vive presso i nonni.Žije u prarodičů.

ristrettezza: Vivono in ristrettezze.Žijí v bídě.

separato: Vivono separati.Žijí odděleně., Nežijí spolu.

animale: vivere come un animaležít jako zvíře necivilizovaně

bambagia: vivere nella bambagiažít si jako v bavlnce

campana: Vive/sta sotto una campana di vetro.Žije ve své bublině. mimo reálné problémy

espediente: vivere di espedientiživit se vlastní vynalézavostí

principe: vivere come un principežít (si) jako král v luxusu ap.

solo: Non si vive di solo pane.Nejen chlebem živ je člověk.

spalla: vivere alle spalle di qpřiživovat se, příživničit na kom

toccare: toccare nel vivotít do živého

vegeto: essere vivo e vegetomít se čile k světu

dvojí: vivere una doppia vitavést dvojí život

nehašený: calce viva/non spentanehašené vápno

obživa: guadagnarsi da vivere/la vitavydělávat si na obživu

odloučeně: vivere separatižít odloučeně manželé ap.

pálený: calce viva, řidč. calce cottastav. pálené vápno

privát: vivere in un appartamento privatobydlet na privátě

přepych: vivere nel lussožít v přepychu

příroda: natura viva/inanimataživá/neživá příroda

samota: vivere solo/-ažít o samotě

stranit se: fare vita ritirata, vivere nel proprio gusciostranit se společnosti

ústraní: vivere nel ritirožít v ústraní

vesnice: vivere in campagnažít na vesnici

vysílání: in diretta, dal vivo, livev živém vysílání

zdravě: mangiare/vivere sanojíst/žít zdravě

žít: vivere alle spalle di qžít na čí účet

živě: avere vivo interesse per qcživě se zajímat o co

živobytí: guadagnarsi da viverevydělávat si na živobytí

živý: acqua vivaživá voda

: (Ev)viva...!Ať žije...!

bída: vivere in povertàžít v bídě

dodat: (Ciò) mi ha ridato la voglia di vivere.Dodalo mi to chuť do života.

dokud: finché vivo/vivròdokud budu žít

dožít se: È vissuta fino a novant'anni.Dožila se devadesáti let.

duše: Non c'era anima viva.Nebyla tam ani živá duše.

emigrace: vivere in esiliožít v emigraci

izolovaně: Vive isolato dal mondo circostante.Žije izolovaně od okolního světa.

izolovaný: Vivono in una zona segregata.Žijí v izolované oblasti.

jasně: rosso vivojasně červený

od, ode: Vivono qui già dai tempi della guerra.Žijí tady už od války.

odděleně: Vivono separati.Žijí odděleně. rodiče ap.

pohřbený: sepolto vivopohřbený zaživa

pohřbít: L'hanno sepolto vivo.Pohřbili ho zaživa.

prožít: Ha vissuto una vita felice.Prožila šťastný život.

ukázat se: Fatti vivo qualche volta!Ukaž se někdy!

vědět: Fatti vivo qualche volta!Dej o sobě někdy vědět!

vedle: Viviamo l'uno accanto all'altro.Bydlíme vedle sebe.

výstup: esecuzione dal vivoživý výstup

vyžít: È impossibile vivere con 500 euro al mese.Z 500 eur na měsíc se nedá vyžít.

vyžití: 300 euro non basta per vivere.300 eur nestačí na vyžití.

zažít: Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.Něco takového jsem ještě nezažil.

živit se: Di che vivi?Čím se živíš?

cizí: vivere a spese degli altrižít na cizí účet

huba: vivere alla giornatažít z ruky do huby

jádro: entrare nel vivo della questione, andare al fondo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

kůže: vivere qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

nad, nade: vivere al di sopra dei propri mezzižít (si) nad poměry

naplno: vivere la vita al massimožít naplno

noha: vivere da (gran) signorežít na vysoké noze

poustevník: vivere come un eremitažít jako poustevník

roupy: essere irrequieto, být velmi živý avere l'argento vivo addossomít roupy chvíli neposedět

tnout: colpire nel vivopřen. tnout do živého

vivere: vivere in affittobydlet v nájmu