Hlavní obsah

lepší

Přídavné jméno

  • než co migliore(predikativně) meglio di qcNebylo by lepší jít... ?Non sarebbe meglio andare ...?Takhle je to mnohem lepší.È molto meglio così.ještě/mnohem lepšíancora/molto miglioredvakrát lepšídue volte migliore

Podstatné jméno, rod střední

  • (il) megliozměna k lepšímucambiamento in meglio/per il meglio

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

co: co nejlepšíil migliore possibile

den: dobrý denbuon giorno

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

dobrý: mít dobrou náladuessere di buon umore

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

gesto: gesto dobré vůlegesto di buona volontà

kritika: získat/vysloužit si dobré kritikyricevere critiche positive/favorevoli

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

mnoho: o mnoho lepšímolto migliore

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

náš, naše: naši dobří přáteléi nostri buoni amici

nedobrý: nedobré znameníbrutto segno

nejlepší: Všechno nejlepší!Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěnel miglior caso

noc: Dobrou noc.Buona notte.

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

poznání: o poznání lepšísensibilmente/notevolmente migliore

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

přání: přání všeho nejlepšíhotanti auguri, migliori auguri

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

reputace: mít dobrou reputacigodere di (una) buona reputazione

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

těšit se: těšit se dobrému zdravígodere di buona salute

vespolek: Dobrý den/Nazdar vespolek.Buongiorno/Ciao a tutti.

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

víra: udělat co v dobré vířefare qc in buona fede

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

vůle: ani při nejlepší vůlinonostante tutta la buona volontà

vykonat: vykonat dobrý skutekcompiere una buona azione

výraz: jako výraz dobré vůlecome espressione di buona volontà

vztah: mít dobré vztahy s kýmavere buone relazioni con q, essere in rapporti amichevoli con q

zdravotní: v dobrém zdravotním stavuin buona salute

zlé: v dobrém i (ve) zlémnel bene e nel male

znamení: dobré znameníbuon auspico

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

žízeň: (dobrý) na žízeň, žízeň zahánějící nápoj ap.dissetante

bezesporu: Je bezesporu nejlepší.È indiscutibilmente il migliore.

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.

dobrý: můj dobrý přítelil mio buon amico

dobrý: Je dobrý v matematice.È bravo in matematica.

dobrý: být v dobré kondiciessere in ottima forma

dobrý: Je dobré vědět...È bene sapere ...

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuessere ben conservato

dosahovat: Dosahují dobrých výsledků.Ottengono buoni risultati.

chuť: Dobrou chuť!Buon appetito!

ještě: Toto je ještě lepší.Questo è ancora meglio.

lepšit se: Počasí se lepší.Il tempo migliora.

mezi: Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...

mimo: mimo hranice (dobrého) vkusuoltre i limiti del buon gusto

můj, má, mé, moje: moje dobrá kmarádkamia buona amica

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!(Tanti auguri di) buon compleanno!

odpoledne: Dobré odpoledne! pozdravBuon pomeriggio!

odvést: Odvedl jsi dobrou práci.Hai fatto un buon lavoro.

osvědčit se: Osvědčil se jako (dobrý) tlumočník.Si era dimostrato un valido interprete.

paměť: mít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomi

partie: Je to dobrá partie.È un buon partito.

patřit: Patřil k nejlepším.Apparteneva ai migliori.

počtář: být dobrý počtářessere bravo in aritmetica

práce: Dobrá práce!Ben fatto!, Congratulazioni!

přát: Přeji ti vše dobré.Ti auguro solo cose buone.

ráno: Dobré ráno.Buongiorno.

renomé: mít dobré renoméavere una buona rinomanza

řadit: Řadili ho mezi nejlepší malíře.Era considerato uno dei migliori pittori.

řadit se: Řadí se mezi nejlepší...È uno dei migliori...

řadit se: Tato kniha se řadí k jeho nejlepším.Questo libro va collocato fra i suoi migliori.

sršet: Sršel dobrou náladou.Sprizzava buonumore.

v, ve: být v dobré náladěessere di buon umore

večer: Dobrý večer.Buona sera.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Tanti auguri!

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Buon compleanno!

vybudovat: Vybudovali jsme dobré vztahy s dodavateli.Abbiamo sviluppato buoni rapporti con i nostri fornitori.

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

zařadit: Zařadili ho mezi nejlepší.L'hanno classificato tra i migliori.

zatím: Zatím je to dobrý.Fin qui tutto bene.

zdaleka: Je zdaleka nejlepší student.È di gran lunga il miglior studente.

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

dobré: po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.con le buone (o con le cattive)

hrst: Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Tutto è bene quel che finisce bene.