Hlavní obsah

hodně

Příslovce

  1. (o počitatelných) čeho molti/molte qc(množství) molto/-a qcmolti pro rod mužský a molte pro rod ženskýhodně penězmolti soldihodně časumolto tempohodně lidímolta gente
  2. (míra) moltohodně čtený autorun autore molto lettohodně propečený stejkbistecca f ben cottahodně brzymolto presto

Vyskytuje se v

co: čím dál vícesempre di più

dál: čím dál vícesempre di più

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

kapka: o kapku vícun pochino di più

kdykoli: víc než kdykoli jindypiù che mai

méně: více či méněpiù o meno

mnohem: mnohem vícemolto più

něco: o něco vícun po' più?

nejvíc: nejvíce ze všehopiù di tutto

nikdy: už nikdy, nikdy víc(e)mai più

štěstí: Hodně štěstí!Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!

ten, ta, to: čím dál tím vícesempre di più

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

víc: mnohem vícmolto di più

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

dozvědět se: Více se dozvíte na...Più informazioni potete trovare su...

líbit se: Více by se mi líbilo...Mi piacerebbe di più...

místo: Potřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.

mít: Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Può parlare a voce più alta?

podobný: Je ti hodně podobný.Ti assomiglia molto.

pokročit: Hodně pokročil v angličtině.Ha fatto grandi progressi in inglese.

postižený: oblasti nejvíce postižené znečištěnímzone più colpite dall'inquinamento

potřeba: Je potřeba hodně odvahy, aby ...Occorre molto coraggio per...

snažit se: Víc se snaž.Sforzati di più.

stávkující: Stávkující požadují více peněz.Gli scioperanti vogliono più soldi.

urodit se: Letos se urodilo hodně čeho.Quest'anno c'è stato un buon raccolto di qc.

že: Tím, že hodně šetřila ...Avendo risparmiato/Risparmiando molto ...

žrát: To auto hodně žere.La macchina consuma/beve molto.

kolečko: přen. Má o kolečko víc.Gli manca una rotella.

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

vytřískat: vytřískat z čeho maximum/co nejvícesfruttare qc al massimo

altro: především, víc než cokoli jinéhopiù che altro

avanzo: více než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojněd'avanzo

bigoncia: hodně, ve velkém, spousty, mořea bigonce

buono: Hodně štěstí!Buona fortuna!

diritto: o to spíše/vícea maggior diritto

fortuna: Hodně štěstí!Buona fortuna!

garganella: lít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastatbere a garganella

grado: co nejvícal massimo grado (possibile)

maggiore: o to spíše/více, tím spíšea maggior ragione

mai: už nikdy, nikdy vícmai più

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

molto: mnozí z nás, hodně z násmolti di noi

niente: nic vícniente (di) più

passa: přes, víc(e) neže passa

più: navíc ještě k tomu, víc(e) ve větší míředi più

poco: co chvíle, hodně častoogni poco

previsto: více než se čekalooltre il previsto

rischiare: hodně riskovatrischiare forte

solito: více než obvyklepiù del solito

spazio: poskytnout komu více prostoruoffrire più spazio a q

spesa: mít hodně výdajůavere molte spese

sufficiente: víc než dostatečný na copiù che sufficiente per fare qc

te: víc než typiù di te

ce: Je jich (tam) hodně.Ce ne sono molti.

che: Jsem si víc než jistý.Sono più che certo.

consumare: To auto hodně žere.La macchina consuma (molto).

cosa: Hodně toho ví.Sa molte cose.

crescere: Hodně vyrostla.È cresciuta molto.

duro: Na děti je hodně přísný.È molto duro coi figli.

giocare: Tady jde hodně o štěstí.Qui gioca la fortuna.

lupo: Zlom vaz!, Hodně štěstí!In bocca al lupo!

meglio: Tato barva sluší víc tobě.Questo colore sta meglio a te.

migliorare: Hodně se zlepšil.Ha migliorato molto.

mossa: Při mluvení hodně gestikuluje.Parla facendo molte mosse.

oltre: Čekám na něho víc/déle než hodinu.È oltre un'ora che lo aspetto.

parecchio: Dost/Hodně zkusil.Ha sofferto parecchio.

pazienza: To chce hodně trpělivosti.Ci vuole molta pazienza.

pelo: Má hodně chlupatou hruď.Ha molti peli sul petto.

quanto: Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.

: Hodně mluví o sobě.Parla molto di sé.

soffrire: Hodně si vytrpěl ...Ha molto sofferto ...

suggestionato: To představení na něj hodně zapůsobilo.Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.

superare: Ve třídě je více než 30 žáků.La classe supera i 30 alunni.

tosse: Mám silný kašel., Hodně kašlu.Ho una tosse forte.

viaggiare: Hodně cestoval.Ha viaggiato molto.

vivere: Hodně si (toho) užil.Lui ha vissuto molto.

bocca: Zlom vaz!, Hodně štěstí!In bocca al lupo!

grasso: nanejvýš, maximálně, přinejlepším, v nejlepším případě, když hodněa farla grassa

piacere: vydatně, jedna radost, hodněpřen. che è un piacere

reggere: hodně vydržet v pití, umět pítreggere il vino

rotella: Nemá všech pět pohromadě., Má o kolečko víc.Ha una rotella fuori posto., Gli manca una rotella.

sostenere: (hodně) vydržet o pití, snášet (dobře) alkoholsostenere il vino

hodně: hodně penězmolti soldi