Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • moltovelmi mnohomoltissimo

Vyskytuje se v

efektní: velmi efektnídi grande effetto

hluboko: velmi hlubokoin grande profondità

přísný: velmi přísný otecpadre molto severo

tučný: velmi tučná jídlacibi molto grassi

dojmout: Byl velmi dojat.Fu molto commosso.

draze: V Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.

chápavý: být velmi chápavýcapire le cose al volo

laskavý: To je od vás velmi laskavé.È molto gentile da parte sua.

ochotný: Všichni byli velmi ochotní.Erano tutti disposti a darci una mano.

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

osvědčit se: Ten nápad se velmi osvědčil.Quell'idea si è dimostrata molto valida.

pohybovat se: Pohybují se velmi rychle.Si muovono rapidamente.

potěšit: Jsem velmi potěšen.Sono molto lieto.

rád: Má ho velmi ráda.Gli vuole molto bene.

schopný: Je to velmi schopný člověk.È un uomo molto capace.

učenlivý: Je velmi učenlivý.Impara velocemente.

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.È cresciuto molto velocemente.

významný: málo/velmi významnýdi piccola/grande importanza

zkušený: Je velmi zkušený.Ha molta esperienza.

brutto: velmi ošklivá, škaredá jak nocbrutta come la fame

codice: ve vážném/velmi vážném stavu o převozu pacientain codice giallo/rosso

competenza: velmi schopný/zdatný člověkun uomo di grande competenza

contrabbasso: velmi hluboký hlasvoce di contrabbasso

esperienza: velmi zkušenýdi grande esperienza

levataccia: (velmi) brzy vstá(va)tfare una levataccia

malincuore: (velmi) nerad, s nelibostía/di malincuore

microscopio: mikroskopicky, pomocí mikroskopu, přen. (velmi) pečlivě, mikroskopicky přesně ap.al microscopio

minuto: mít velmi málo časuavere i minuti contati

piacere: (Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!Con piacere!

riguardo: (velmi) ohleduplněcon (ogni) riguardo

tenere: velice si vážit koho, velmi uznávat kohotenere q in molto conto

utilità: velmi/nepříliš užitečnýdi molta/poca utilità

valore: velké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotnýdi grande/scarso valore

avere: Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.Aveva un abito molto elegante.

considerazione: Je velmi vážený.Gode di molta considerazione.

diffusione: Angličtina je velmi rozšířený jazyk.L'inglese è una lingua di larga diffusione.

lieto: Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.Sarò molto lieto.

naturalezza: velmi reálně popsaná scénascena descritta con grande naturalezza

orgoglio: Je velmi namyšlený.È pieno di orgoglio.

sopraffino: Má velmi jemný čich.Ha un odorato sopraffino.

volentieri: Velmi rád vám pomohu.L'aiuterò volentieri.

capire: být velmi chápavý bystrýcapire al volo

confessione: při zpovědi, přen. (velmi) důvěrně prozradit ap.in confessione

stecchetto: velmi se omezovat v jídle, držet přísnou dietustare a stecchetto

velmi: velmi mnohomoltissimo