Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • moltovelmi mnohomoltissimo

Vyskytuje se v

efektní: velmi efektnídi grande effetto

hluboko: velmi hlubokoin grande profondità

přísný: velmi přísný otecpadre molto severo

tučný: velmi tučná jídlacibi molto grassi

dojmout: Byl velmi dojat.Fu molto commosso.

draze: V Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.

chápavý: být velmi chápavýcapire le cose al volo

laskavý: To je od vás velmi laskavé.È molto gentile da parte sua.

ochotný: Všichni byli velmi ochotní.Erano tutti disposti a darci una mano.

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

osvědčit se: Ten nápad se velmi osvědčil.Quell'idea si è dimostrata molto valida.

pohybovat se: Pohybují se velmi rychle.Si muovono rapidamente.

potěšit: Jsem velmi potěšen.Sono molto lieto.

rád: Má ho velmi ráda.Gli vuole molto bene.

schopný: Je to velmi schopný člověk.È un uomo molto capace.

učenlivý: Je velmi učenlivý.Impara velocemente.

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.È cresciuto molto velocemente.

významný: málo/velmi významnýdi piccola/grande importanza

zkušený: Je velmi zkušený.Ha molta esperienza.

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

codice: in codice giallo/rossove vážném/velmi vážném stavu o převozu pacienta

competenza: un uomo di grande competenzavelmi schopný/zdatný člověk

contrabbasso: voce di contrabbassovelmi hluboký hlas

esperienza: di grande esperienzavelmi zkušený

levataccia: fare una levataccia(velmi) brzy vstá(va)t

malincuore: a/di malincuore(velmi) nerad, s nelibostí

microscopio: al microscopiomikroskopicky, pomocí mikroskopu, přen. (velmi) pečlivě

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

piacere: Con piacere!(Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!

riguardo: con (ogni) riguardo(velmi) ohleduplně

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

utilità: di molta/poca utilitàvelmi/nepříliš užitečný

valore: di grande/scarso valorevelké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotný

avere: Aveva un abito molto elegante.Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.

considerazione: Gode di molta considerazione.Je velmi vážený.

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

lieto: Sarò molto lieto.Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.

naturalezza: scena descritta con grande naturalezzavelmi reálně popsaná scéna

orgoglio: È pieno di orgoglio.Je velmi namyšlený.

sopraffino: Ha un odorato sopraffino.velmi jemný čich.

volentieri: L'aiuterò volentieri.Velmi rád vám pomohu.

capire: capire al volobýt velmi chápavý bystrý

confessione: in confessionepři zpovědi, přen. (velmi) důvěrně prozradit ap.

stecchetto: stare a stecchettovelmi se omezovat v jídle, držet přísnou dietu