Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) udělat co opportunità f, occasione f di fare qcdát komu příležitost k čemudare a q un'occasione di fare qcmít příležitost k čemuavere l'occasione di fare qcvyužít příležitost(i)approfittare dell'occasionerovné příležitostile pari opportunitàpracovní příležitostopportunità di lavoro
  2. (událost) occasione fu příležitosti čehoin occasione di qcpro každou příležitostper ogni occasione

Vyskytuje se v

chopit se: chopit se příležitosticogliere l'opportunità

jedinečný: jedinečná příležitostun'opportunità unica

při: při příležitosti čehoin occasione di qc

u: u příležitosti čehoin occasione di qc

využít: využít příležitostiapprofittare dell'occasione, sfruttare l'occasione, cogliere un'opportunità

čekat: Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.

hojnost: Je hojnost příležitostí...Ci sono molte opportunità...

naskytnout se: Naskytla se (mi) příležitost...Mi è capitata l'opportunità di...

promarnit: Promarnil jsi příležitost...Hai perso l'opportunità di...

promeškat: Promeškal příležitost...Ha perso l'occasione di...

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

zloděj: Příležitost dělá zloděje.L'occasione fa l'uomo ladro.

afferrare: afferrare l'occasionechytit příležitost za pačesy

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

approfittare: approfittare dell'occasionevyužít příležitosti

destro: fornire a q il destro di fare qcposkytnout komu příležitost udělat co

destro: cogliere il destrovyužít příležitosti

mancato: un'occasione mancatapromarněná příležitost

momento: cogliere il momento favorevolechopit se příležitosti

occasione: in occasione di qcu příležitosti čeho

opportunità: cogliere l'opportunitàchopit se příležitosti

opportunità: dir. pari opportunitàrovná příležitost bez ohledu na pohlaví ap.

pari: le pari opportunitàrovné příležitosti

perdere: occasione da non perderejedinečná příležitost kterou nelze promarnit

propizio: l'occasione propizia per qcvhodná příležitost k čemu, pro co

prossimo: alla prossima occasionepři příští příležitosti

darsi: Quando si dà l'occasione ...Když bude příležitost...

presentarsi: Se si presenta l'occasione ...Když se naskytne příležitost ...

sfuggire: lasciarsi sfuggire un'occasionenechat si ujít příležitost

attimo: cogliere l'attimovyužít příležitosti, vystihnout ten správný okamžik

balzo: prendere la palla al balzopopadnout příležitost za pačesy

occasione: L'occasione fa l'uomo ladro.Příležitost dělá zloděje.