Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • terzo/-atřetího dubnail tre (di) aprileza třetí ve výčtuin terzo luogomat. na třetí mocněníalla terzaling. třetí stupeň přídavného jménasuperlativo mcestovat třetí třídouviaggiare in terza classetřetí světil Terzo Mondopo třetíper la terza volta

Vyskytuje se v

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

chod: jídlo o třech chodechun pasto di tre portate

král: Tři královéi (tre) Re Magi

král: na Tři králeall'Epifania, alla Befana

mocnina: třetí mocninacubo , terza potenza

nad, nade: tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninaradice quadrata/cubica/quarta

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

pětina: tři pětinytre quinti

říše: hist. Třetí říše nacistické NěmeckoTerzo Reich

sto: tři/čtyři statrecento/quattrocento

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.grado positivo/comparativo/superlativo

tečka: tři tečky v textupunti di sospensione, tre puntini

umocnit: umocnit co na třetíelevare qc al cubo/alla terza (potenza)

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dějství: hra o třech dějstvíchopera teatrale in tre atti, commedia in tre atti

hodina: ve tři/čtyři hodinyalle tre/quattro

lomit: mat. dvě lomeno třemidue fratto tre

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

o: o půl třetíalle due e mezzo

obsadit: Obsadil třetí místo.Si è classificato terzo.

odpoledne: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

po: po třech zaráztre alla volta

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

set: Vyhrál ve třech setech.Ha vinto in tre set.

stavit se: Stavím se pro tebe ve tři.Passo a prenderti alle tre.

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

umrznout: Tři lidé umrzli.Tre persone sono morte assiderate.

vyřízení: Na vyřízení žádosti mají tři týdny.Hanno tre settimane per trattare la richiesta.

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

zaujímat: Zaujímá třetí místo.Occupa il terzo posto.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

alle: alle treve tři hodiny

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

atto: commedia in tre attikomedie o třech aktech tříaktová

befana: alla befanana Tři krále

binario: al binario trena třetím nástupišti

consecutivo: per tre giorni consecutivitři dny po sobě

cubo: al cubona třetí umocnění, přen. na druhou zdůraznění

di: alle tre del pomeriggiove tři odpoledne

elevare: mat. elevare al quadrato/al cubo/alla quarta potenzaumocnit na druhou/na třetí/na čtvrtou

età: terza etàtřetí věk stáří

in: commedia in tre attihra o třech dějstvích

in: in tre giorniběhem/do tří dnů

interposto: per interposta personapomocí prostředníka/zprostředkovatele, skrze třetí osobu

mondo: terzo mondoTřetí svět

paese: paesi del Terzo mondozemě Třetího světa

puntino: gramm. puntini di sospensionetři tečky, trojtečka interpunkční znaménko

radice: radice cubicatřetí odmocnina

scarso: tre chilometri scarsinecelé tři kilometry, slabé tři kilometry

tempo: in due/tre tempinadvakrát/natřikrát udělat ap., ve dvou/třech splátkách zaplatit

termine: nel termine di tre giornido tří dní

terzo: Terzo Mondotřetí svět

tre: tre quartitři čtvrtiny

tre: alle treve tři (hodiny)

tris: calare il trisdát tři góly

tutto: tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

ustione: ustione di primo/secondo/terzo gradopopálenina prvního/druhého/třetího stupně

vasca: fare tre vascheuplavat tři bazény/délky

volta: tre volte tre fa novetři krát tři je devět

anno: È iscritto al terzo anno del liceo/di medicina.Je zapsaný do třetího ročníku gymnázia/medicíny.

avere: Mia figlia ha tre anni.Moje dcera má tři roky.

cadauno: tre euro cadaunotři eura za kus, kus po třech euro

che: Sono tre mesi che non lo vedo.Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.

classe: Frequenta la terza classe elementare.Chodí do třetí třídy základní školy.

composto: un appartamento composto da tre camere e servizibyt o třech místnostech s příslušenstvím

consistere: L'opera consiste di tre volumi.Dílo se skládá ze tří svazků.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

da: Viviamo qui da tre anni.Bydlíme tady už tři roky.

difilato: per tre ore difilatotři hodiny v kuse

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

essere: Sono tre anni che non lo vedo.Už jsem ho neviděl tři roky.

fare: Fanno tre anni da che ...Jsou to už tři roky, co...

giornata: Ci vorranno tre giornate per farlo.To budou tři dny práce.

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

meno: Il termometro segna meno tre.Teploměr ukazuje minus tři (stupně).

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

ogni: Lo vedo ogni tre giorni.Vídám ho každé tři dny.

più: nove più tre fa dodicidevět plus tři je dvanáct

pressappoco: Sono pressappoco tre chilometri.Jsou to přibližně tři kilometry.

trascorrere: Sono trascorsi tre mesi.Uběhly tři měsíce.

uguale: Tre più tre è uguale a sei.Tři plus tři se rovná šest.

candela: tenere/reggere la candeladělat třetího do páru, být za křena milenecké dvojici ap.

litigante: Tra due litiganti il terzo gode.Když se dva perou, třetí se směje.

lume: tenere il lume a qbýt za třetího, hovor. dělat komu křena