Hlavní obsah

tutto

Přídavné jméno

  1. celý, všechen, veškerýLa figlia è tutta la madre.Dcera je celá matka.Era tutto per noi.Byl nám zcela k dispozici.tutto il giornocelý dentutto il contrariozcela opačnýessere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústatutto inclusokompletnítutto il tempopořád, stáletutto il possibilekdeco, všechno možnétutto sommato, in tuttoúhrnem, celkověin tutto il mondona/po celém světěa tutti i costiza každou/jakoukoli cenu
  2. tutti/tutte všichni/všechny hl. s číslovkoututti e dueoba (dva)tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

Zájmeno

  1. všechnoTutto bene?Všechno v pořádku?Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!in tuttocelkem, dohromadydel/al tuttozcela, absolutněcon tutto cheačkoli, přestožedi tuttovšechno, cokoliil tutto per tuttovšechno riskovat ap.in tutto e per tuttozcela, naprosto, kompletnětutt'a un trattonáhletutto sommatovcelku, dohromadytutto sta a/cheje důležité co/abytutt'uno(jedno a) to samé
  2. tutti/tutte všichni/všechny osobyFermi tutti!Nikdo ani hnout!

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

con: con tutto qci přes (všechno) co

ammennicolo: con tutti gli ammennicolise vším všudy

anima: amare q con tutta l'animamilovat koho celou (svou) duší

armato: armato di tutto puntopo zuby ozbrojený

avanti: naut. Avanti tutta!Plnou parou vpřed!

birra: a tutta birranaplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostí

ciò: con tutto ciòpřesto (všechno)

coloro: a tutti coloro ...všem těm ...

colpo: di colpo, tutto d'un colponaráz, najednou, rázem, prudce

colpo: (tutto) in un colponaráz, jedním rázem

comfort: con tutti i comforts veškerým komfortem

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

compreso: tutto compresovčetně všech poplatků cena ap.

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

controllo: tutto sotto controllovše(chno) pod kontrolou

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

credente: tutti i credentivšichni věřící

cuore: di tutto cuore, dal profondo del cuorez celého (svého) srdce

curva: ragazza tutta curvedívka oblých křivek

diritto: tutti i diritti sono riservativšechna práva vyhrazena

e: tutti e dueoba

eccezionale: in via (del tutto) eccezionale(zcela) výjimečně

esaurito: sala (tutta) esauritavyprodaný sál

eternità: per tutta l'eternitànavěky

fare: saper fare (di) tuttobýt všeuměl, umět tak trochu všechno

franchezza: in tutta franchezzaúplně otevřeně, naprosto upřímně

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

furia: mandare q su tutte le furierozzuřit koho

gas: a tutto gasna plný plyn

giornata: per tutta la giornata(po) celý den

giorno: tutti i giornikaždý den

giorno: da ogni giorno, di tutti i giornikaždodenní, všední

guadagnare: C'è tutto da guadagnare.Můžeš (na tom) jenom získat.

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

manetta: hovor. a tutta manettana plný plyn i přen.

maniera: in ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenu

mazzo: přen. mettere tutti nello stesso mazzoházet všechny do jednoho pytle

miele: uomo tutto mielecukroušek, mílius hodný člověk

misura: scarpe di tutte le misureboty všech velikostí/čísel

muscolo: un uomo tutto muscolisvalnatý chlapík

nero: vedere tutto nerovidět všechno černě

nonostante: nonostante tutto(i) přesto všechno

onore: ricevere q con tutti gli onoripřijmout koho se vší slávou

particolare: in tutti i particolarido všech podrobností

pasto: a tutto pastok celému jídlu víno

più: il più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech

portata: alla portata di tuttivšeobecně dostupný, srozumitelný všem

presente: tutti i presentivšichni přítomní

prima: prima di tuttonejdřív

prima: prima di tuttopředně, hlavně, zejména

prodigare: prodigare tutto se stessorozd(áv)at se být velmi štědrý

pronto: pronto a tuttopřipravený na všechno

prosciogliere: prosciogliere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby

prova: amico a tutta provaprověřený kamarád

punto: di tutto puntoúplně, kompletně

quanto: tutti quantiúplně všichni

quanto: tutto quantoúplně všechno

questo: con (tutto) questoi přes to, navzdory tomu

rapporto: sotto tutti i rapportipo všech stránkách

riservato: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

rispetto: di (tutto) rispettovážený, uznávaný osobnost

salsa: in tutte le salsepřen. všemi způsoby

segretezza: in tutta segretezzav naprosté tajnosti

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

sorta: ... di tutte le sorte... všeho druhu

spendere: spendere tutte le energie per fare qcvynaložit veškerou energii na co

tempo: tutto il tempopořád, stále, celou dobu

unanime: essere tutti unanimibýt všichni zajedno

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

volta: una volta per sempre/tuttejednou provždy

aggirarsi: Tutti i discorsi si aggirano sullo stesso argomento.Všechny diskuse se točí okolo stejného tématu.

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

ammazzare: Hanno ammazzato tutti.Všechny je pozabíjeli.

ammirato: È restato tutto ammirato.Byl úplně ohromený.

apprezzabile: cambiamento apprezzabile da tuttizměna, kterou všichni ocení

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se jí přesvědčit, jak umí.

avere: Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

bagnarsi: Si bagnò tutto.Promoknul (až na kůži)., Celý zmoknul.

barba: L'ha fatta in barba a tutti.Udělala to všem naschvál/navzdory.

benvisto: È benvisto da tutti.Je všemi oblíbený., Všichni ho mají rádi.

boccone: Ha mangiato tutto in un boccone.Všechno naráz zhltl.

capace: È capace di tutto.Je schopen všeho. i v negativním významu

che: Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.

cominciare: Tutto sta per/a cominciare.Všechno teprve začíná.

condannare: Tutti gli indizi lo condannano.Veškeré nepřímé důkazy ho usvědčují.

convenire: Tutti convengono che è ...Všichni se shodují, že je...