Hlavní obsah

tutto

Přídavné jméno

  1. celý, všechen, veškerýLa figlia è tutta la madre.Dcera je celá matka.Era tutto per noi.Byl nám zcela k dispozici.tutto il giornocelý dentutto il contrariozcela opačnýessere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústatutto inclusokompletnítutto il tempopořád, stáletutto il possibilekdeco, všechno možnétutto sommato, in tuttoúhrnem, celkověin tutto il mondona/po celém světěa tutti i costiza každou/jakoukoli cenu
  2. tutti/tutte všichni/všechny hl. s číslovkoututti e dueoba (dva)tutt'e tre le amichevšechny tři kamarádky

Zájmeno

  1. všechnoTutto bene?Všechno v pořádku?Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!in tuttocelkem, dohromadydel/al tuttozcela, absolutněcon tutto cheačkoli, přestožedi tuttovšechno, cokoliil tutto per tuttovšechno riskovat ap.in tutto e per tuttozcela, naprosto, kompletnětutt'a un trattonáhletutto sommatovcelku, dohromadytutto sta a/cheje důležité co/abytutt'uno(jedno a) to samé
  2. tutti/tutte všichni/všechny osobyFermi tutti!Nikdo ani hnout!

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

tutto: všichni/všechny hl. s číslovkoututti/tutte

ammennicolo: se vším všudycon tutti gli ammennicoli

anima: milovat koho celou (svou) dušíamare q con tutta l'anima

armato: po zuby ozbrojenýarmato di tutto punto

avanti: Plnou parou vpřed!naut. Avanti tutta!

birra: naplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostía tutta birra

ciò: přesto (všechno)con tutto ciò

coloro: všem těm ...a tutti coloro ...

colpo: naráz, najednou, rázem, prudcedi colpo, tutto d'un colpo

comfort: s veškerým komfortemcon tutti i comfort

comodo: beze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovujecon (tutto) comodo

compreso: včetně všech poplatků cena ap.tutto compreso

considerare: celkem vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto considerato

contro: (všechna) pro a proti(tutti) i pro e i contro

controllo: vše(chno) pod kontroloututto sotto controllo

corsa: rychle, úprkem, kvapema passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsa

coscienza: čestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomíin (tutta) coscienza

costo: za každou cenu, stůj co stůja ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costi

credente: všichni věřícítutti i credenti

cuore: z celého (svého) srdcedi tutto cuore, dal profondo del cuore

curva: dívka oblých křivek, pěkně stavěná dívkaragazza tutta curve

diritto: všechna práva vyhrazenatutti i diritti sono riservati

e: obatutti e due

eccezionale: (zcela) výjimečněin via (del tutto) eccezionale

esaurito: vyprodaný sálsala (tutta) esaurita

eternità: navěkyper tutta l'eternità

fare: být všeuměl, umět tak trochu všechnosaper fare (di) tutto

franchezza: úplně otevřeně, naprosto upřímněin tutta franchezza

furia: rozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit seandare su tutte le furie

gas: na plný plyn, plnou parou i přen.a tutto gas

giornata: (po) celý denper tutta la giornata

giorno: každý dentutti i giorni

guadagnare: Můžeš (na tom) jenom získat.C'è tutto da guadagnare.

impettito: naparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.stare (tutto) impettito

manetta: na plný plyn i přen.hovor. a tutta manetta

maniera: za každou cenuin ogni maniera, in tutte le maniere

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

miele: cukroušek, mílius hodný člověkuomo tutto miele

misura: boty všech velikostí/číselscarpe di tutte le misure

muscolo: svalnatý chlapíkun uomo tutto muscoli

nero: vidět všechno černěvedere tutto nero

nonostante: (i) přesto všechnononostante tutto

onore: přijmout koho se vší slávouricevere q con tutti gli onori

particolare: do všech podrobnostíin tutti i particolari

pasto: k celému jídlu vínoa tutto pasto

più: ten nejmenší ze všechil più piccolo di tutti

portata: všeobecně dostupný, srozumitelný všemalla portata di tutti

presente: všichni přítomnítutti i presenti

prima: nejdřívprima di tutto

prodigare: rozd(áv)at se být velmi štědrýprodigare tutto se stesso

pronto: připravený na všechnopronto a tutto

prosciogliere: zprostit koho viny ve všech bodech obžalobyprosciogliere q da tutte le accuse

prova: prověřený kamarádamico a tutta prova

punto: úplně, kompletnědi tutto punto

quanto: úplně všichnitutti quanti

questo: i přes to, navzdory tomucon (tutto) questo

rapporto: po všech stránkáchsotto tutti i rapporti

riservato: všechna práva vyhrazenatutti i diritti riservati

rispetto: vážený, uznávaný osobnostdi (tutto) rispetto

salsa: přen. všemi způsobyin tutte le salse

segretezza: v naprosté tajnostiin tutta segretezza

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

sorta: ... všeho druhu... di tutte le sorte

spendere: vynaložit veškerou energii na cospendere tutte le energie per fare qc

tempo: pořád, stále, celou dobututto il tempo

unanime: být všichni zajednoessere tutti unanimi

uso: sloužit ke všem účelůmservire a tutti gli usi

volta: jednou provždyuna volta per sempre/tutte

alienare: Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.Mi hai alienato la stima di tutti.

altro: Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.

con: i přes (všechno) cocon tutto qc

ammazzare: Všechny je pozabíjeli.Hanno ammazzato tutti.

ammirato: Byl úplně ohromený.È restato tutto ammirato.

apprezzabile: změna, kterou všichni ocenícambiamento apprezzabile da tutti

arte: Snaží se jí přesvědčit, jak umí.Usa tutte le sue arti per convincerla.

avere: Musel jsi to hned všem vykládat?Avevi proprio da raccontarlo a tutti?

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

celkem: celkem (vzato) vcelkunel complesso, tutto sommato

celý: celou věčnosttutta l'eternità

den: ve dne v nocigiorno e notte, a tutte le ore

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso, lít přímo do hrdla bere a garganella

krásný: nejkrásnější ze všechil più bello di tutti

kritérium: splnit všechna kritériasoddisfare tutti i criteri

možný: všechno možnédi/del tutto

najednou: vypít najednoubere tutto d'un fiato

nasazení: s nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze

naskrz: skrz naskrzfino al midollo, důkladně a fondo, fino in fondo, zcela in tutto e per tutto

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

nejvíc: nejvíce ze všehopiù di tutto

noc: celou noctutta la notte

nošení: na každodenní/běžné nošení o oděvucasual, da indossare tutti i giorni

obrátit: obrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadro

obrátka: jet na plné obrátky o rychlostiandare a tutta velocità

obžaloba: zprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahuprosciogliere/assolvere q da tutte le accuse

plyn: na plný plyni přen. a tutto gas

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavky na přijetí ap.avere tutti i requisiti

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostícon tutta probabilità

právem: plným právem udělat cofare qc di tutto diritto

právo: všechna práva vyhrazenatutti i diritti riservati

prostředek: všemi dostupnými prostředkycon tutti i mezzi possibili

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

rychlost: velkou/plnou rychlostía grande/tutta velocità

řada: v první řadě především ap.prima di tutto, soprattutto, anzitutto

smích: být všem k smíchuservire da spasso a tutti

snažit se: snažit se ze všech sil o cofare del proprio meglio, fare di tutto per qc

souhrn: v souhrnu celkovětutto sommato, in tutto

stránka: po všech stránkáchsotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effetti

svět: na/po celém světěin tutto il mondo

usilovně: usilovně se snažitfare ogni sforzo possibile, hovor. mettercela tutta

vabank: hrát vabankgiocare il tutto per tutto

včetně: včetně všech poplatků cena dovolené ap.tutto compreso

vespolek: Dobrý den/Nazdar vespolek.Buongiorno/Ciao a tutti.

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší siloua tutta forza, con tutte le proprie forze

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohotutti senza eccezione

všude: všude na světědappertutto nel mondo, in tutto il mondo

vůle: ani při nejlepší vůlinonostante tutta la buona volontà

vyhradit: všechna práva vyhrazenatutti i diritti riservati

vymoženost: moderní vymoženostitutti i comfort moderni

vypětí: s vypětím všech silcon tutte le forze

vzít: celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale

za: za každou cenua tutti i costi

zabrat: zabrat naplnomettercela tutta

zájemce: všichni zájemci o cotutte le persone interessate a qc

zbytek: beze zbytkudel tutto, completamente, totalmente

zuřit: začít zuřit kvůli čemuandare in bestia, andare su tutte le furie per qc

život: celý živottutta la vita

životní: životní dílolavoro della vita/di tutta la vita, vrcholné capolavoro

aby: Ne abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!

až na: všichni až na tebetutti tranne te

být: Krása není všechno.La bellezza non è tutto.

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

cpát se: Necpěte se tam všichni!Non spingetevi tutti di là!

dělat: Kolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

dívat se: Celý den se dívá z okna.Tutto il giorno guarda dalla finestra.

dnes: Dnes je všechno jinak.Oggi è tutto diverso.

dočíst: Ani to nestihli dočíst.Non hanno fatto in tempo a leggerlo tutto.

dočíst se: Všichni se o tom dočtou v novinách.Tutti leggeranno nel giornale su quel fatto.

dopadnout: Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.La tua decisione influirà su tutti noi.

dotknout se: Zvýšení cen se dotkne všech.L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.

dřít: Dře se každý den.Sgobba tutti i giorni.

evakuovat: Evakuovali všechny obyvatele.Hanno evacuato tutti i cittadini.

hladce: Všechno šlo hladce.Tutto è andato liscio.

hlavně: Hlavně zdraví.La salute prima di tutto.

hlídat: Hlídali pozemek celou noc.Hanno custodito il terreno per tutta la notte.

hnout: Ani hnout!Fermo!, více osobám Fermi tutti!