Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  • primo/-aza prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogoprvní patroprimo piano mprvní světová válkala prima guerra mondialeprvní pomocprimo soccorso mv prvé řaděin primo luogo, innanzitutto

Vyskytuje se v

ani: ani jednounemmeno una volta

desítka: první desítka v žebříčkutop ten

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

dvacátý: dvacátý prvníventunesimo, o dni v měsící ventuno

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

chod: první/druhý chodprimo/secondo (piatto)

instance: soud první instancecorte di prima istanza

jediný: jeden jedinýun solo

jednou: ještě jednouancora una volta

kliknutí: jedním kliknutím dostupnýa portata di (un) clic(k)

liga: první/druhá ligaserie A/B

lok: jedním lokemin un sorso

máj: První májPrimo Maggio

málo: Jeden z mála.Uno di pochi.

na: poznat koho/co na první pohledriconoscere q/qc a prima vista

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

napálit: jednu napálit komu pěstídare un pungo a q

opravný: (první)/druhý opravný termín na univerzitěsecondo/terzo appello d'esame

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád v češtině(caso) nominativo/genitivo/dativo/accusativo/vocativo/locativo/strumentale

patro: v prvním patřeal primo piano

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

pokus: na první/druhý pokus uspět ap.al primo/secondo tentativo

pomoc: poskytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a q

poschodí: v prvním poschodíal primo piano

poskytnout: poskytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a q

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

první: za prvé ... a za druhéin primo luogo ... e in secondo luogo

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

punčocha: (jedny) punčochypaio di calze

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

rovina: v jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

řada: v první řadě především ap.prima di tutto, soprattutto, anzitutto

silnice: silnice první třídy(strada) statale

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

střihnout: jednu střihnout komu dát pohlavek ap.mollare/appioppare uno scapaccione/scappellotto a q

stupeň: první stupeň základní školy 1.-5. ročníkscuola primaria

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

dostat se: Nedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.

fouknutí: jedním fouknutímcon un soffio

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

hlásit se: Hlásí se první příznaky nemoci.Si stanno manifestando i primi sintomi della malattia.

jedno: Je mi to jedno.Non mi importa., při výběru ap. Per me è lo stesso.

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

: Je jí to jedno.Non gliene importa.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

ovládat: Soustruh ovládá jeden pracovník.Il tornio viene comandato da un operaio.

počít: Počala své první dítě.Ha concepito il primo figlio.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

přesadit: Přesadila ho do první řady.L'ha fatto sedere in prima fila.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

báseň: co je (jedna) báseňqc è una favola

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

být: To je jedno.Non importa., Fa lo stesso.

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

kopyto: být na jedno kopyto stejnéessere tutto uguale, jako obvykle ap. essere la solita zuppa/minestra

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

pohled: láska na první pohledamore a prima vista

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

rok: jednou za uherský roka ogni morte di Papa

ruka: informace z první rukyinformazioni di prima mano

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

a: jeden po druhém, postupněuno a uno

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

allungare: jednu vlepit komuallungare uno schiaffo a q

altezza: na úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místněall'altezza di qc

ancora: ještě jednouancora una volta

apnea: bez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.in apnea

boccone: naráz, jedním vrzem sníst ap.in un boccone

cabina: kajuta první/druhé třídycabina di prima/seconda classe

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

capolista: být první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.essere a capolista

categoria: hotel první kategoriealbergo di prima categoria

che: jakmile (jednou), když užuna volta che

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

classe: kupé první/druhé třídyscompartimento di prima/seconda classe

colpo: naráz, jedním rázem(tutto) in un colpo

comunione: první přijímáníprima comunione

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

cosa: v prvé řadě, především, nejdříve ze všehoper prima cosa

da: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

dietro: jeden za druhým, jedno po druhémuno dietro l'altro

dopo: jeden/jedno po druhémuno dopo l'altro

dopoguerra: období po první/druhé světové válceil primo/secondo dopoguerra

equazione: rovnice prvního/druhého řáduequazione di primo/secondo grado

fiato: jedním dechem rychle, dychtivě ap., přen. naráz, jedním vrzemin un fiato, d'un fiato

forbice: (jedny) nůžkyun paio di forbici

getto: okamžitě, jedním dechem, (prakticky) ihneddi getto

gradino: první schod schodiště, nástupní stupeň schodišťového ramene obvykle širšígradino di invito

interruzione: v jednom kuse, bez přerušenísenza interruzione

intertempo: první mezičasprimo intertempo

istanza: soud první instancecorte di prima istanza

lato: na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...da un lato ..., dall'altro ...

lavorata: první opracování povrchula prima lavorata della superficie

maggio: první májPrimo Maggio

maniera: první, raný v průběhu vývojeprima maniera

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

monoporzione: vaničky na jednu porcivaschette monoporzione

mossa: udělat první krok k usmíření ap.fare la prima mossa

nato: první potomek, prvorozené dítěil primo nato

ora: někdy...jindy, jednou tak...jednou onakora...ora

paio: jedny nůžkyun paio di forbici

parte: na jednu/druhou stranuda una/d'altra parte

passo: první krůčkypřen. primi passi

pezzo: jedno euro za kusun euro al pezzo

piano: v prvním patřeal primo piano

piatto: první/druhý chodprimo/secondo piatto

piede: být jednou nohou v hroběavere un piede nella fossa

pistola: jednou ranou výstřelema un tiro di pistola

posto: místo v první řaděposto di prima fila

prima: cestovat první třídouviaggiare in prima

primo: první patroprimo piano

pronto: první pomocpronto soccorso

prova: na první pokusalla prima prova

qualche: někdy, jednou v budoucnuqualche volta

qualità: zboží první/druhé jakostimerce di prima/seconda qualità

quarto: první čtvrt měsíceastr. il primo quarto della luna

quattordici: vyhrát první (cenu)fare/realizzare un quattordici

sbalzo: jedním rázem, náhle, prudcedi sbalzo

sci: jedny lyžeun paio di sci

scommettere: vsadit sto ku jednéscommettere cento contro uno