Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Číslovka

  • o počtuuna volta(jedinkrát) una volta sola(v jednom případě) in un caso soloJak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...ještě jednouancora una voltaani jednouneanche una voltajednou za ...una volta a ...

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžzesílení lo/-a stesso/-a

ani: ani jednounemmeno una volta

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

jediný: jeden jedinýun solo

jednou: ještě jednouancora una volta

kliknutí: jedním kliknutím dostupnýa portata di (un) clic(k)

lok: jedním lokemin un sorso

málo: Jeden z mála.Uno di pochi.

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

napálit: jednu napálit komu pěstídare un pungo a q

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

punčocha: (jedny) punčochypaio di calze

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

rovina: v jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

střihnout: jednu střihnout komu dát pohlavek ap.mollare/appioppare uno scapaccione/scappellotto a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

třicet: třicet jednatrentuno

ucho: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohotutti senza eccezione

z, ze: jeden z mnohauno dei tanti

za: jednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto

život: jednou za životuna volta per la vita

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

fouknutí: jedním fouknutímcon un soffio

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

jedno: Je mi to jedno.Non mi importa., při výběru ap. Per me è lo stesso.

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

: Je jí to jedno.Non gliene importa.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

ovládat: Soustruh ovládá jeden pracovník.Il tornio viene comandato da un operaio.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

tito, tyto, tato: jedna z těchto ženuna di queste donne

ubalit: Jednu mu ubalil.Gli ha tirato un cazzotto.

vědět: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

báseň: co je (jedna) báseňqc è una favola

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

být: To je jedno.Non importa., Fa lo stesso.

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

kopyto: být na jedno kopyto stejnéessere tutto uguale, jako obvykle ap. essere la solita zuppa/minestra

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

rok: jednou za uherský roka ogni morte di Papa

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

uherský: přen. jednou za uherský rokassai di rado, a ogni morte di papa

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una rondine non fa primavera.

vlepit: jednu vlepit komu, vlepit pohlavek komudare uno schiaffo, dare un ceffone a q, schiaffeggiare q

zátah: na jeden zátahin una tirata, in un solo colpo

a: jeden po druhém, postupněuno a uno

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

allungare: jednu vlepit komuallungare uno schiaffo a q

altezza: na úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místněall'altezza di qc

ancora: ještě jednouancora una volta

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

apnea: bez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.in apnea

boccone: naráz, jedním vrzem sníst ap.in un boccone

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

che: jakmile (jednou), když užuna volta che

colpo: naráz, jedním rázem(tutto) in un colpo

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

da: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

dietro: jeden za druhým, jedno po druhémuno dietro l'altro

dopo: jeden/jedno po druhémuno dopo l'altro

fiato: jedním dechem rychle, dychtivě ap., přen. naráz, jedním vrzemin un fiato, d'un fiato

forbice: (jedny) nůžkyun paio di forbici

getto: okamžitě, jedním dechem, (prakticky) ihneddi getto

interruzione: v jednom kuse, bez přerušenísenza interruzione

lato: na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...da un lato ..., dall'altro ...

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

monoporzione: vaničky na jednu porcivaschette monoporzione

ora: někdy...jindy, jednou tak...jednou onakora...ora

paio: jedny nůžkyun paio di forbici

parte: na jednu/druhou stranuda una/d'altra parte

pezzo: jedno euro za kusun euro al pezzo

piede: být jednou nohou v hroběavere un piede nella fossa

pistola: jednou ranou výstřelema un tiro di pistola

qualche: někdy, jednou v budoucnuqualche volta

sbalzo: jedním rázem, náhle, prudcedi sbalzo

sci: jedny lyžeun paio di sci

scommettere: vsadit sto ku jednéscommettere cento contro uno

sequenza: popořadě, jeden po druhémin sequenza

sferrare: ohnat se po kom, jednu natáhnout komusferrare un colpo a q

soffio: jedním fouknutímcon un soffio

solo: jen jednou/jedinkrátuna volta sola

sordo: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

sorso: jedním hltem, přen. naráz, najednouin un sorso

sotto: akceptovat pod jednou podmínkouaccettare sotto condizione

spazio: v rozmezí/během jednoho měsícenello spazio di un mese

su: na sebe naskládat ap., jeden na druhýuno sull'altro

tanto: občas, sem tam, jednou za časogni tanto, di tanto in tanto

tratto: jedním tahemin un tratto

turno: na střídačku, (po)pořadě, jeden po druhéma turno

tutto: (jedno a) to samétutt'uno

un: jeden jedinýun solo

unanimità: jednomyslně, jednohlasně, jako jeden mužall'unanimità

uno: po jednoma uno a uno

usare: jednorázový, na jedno použití fotoaparát ap.usa e getta

vibrare: jednu vrazit/vypálit komuvibrare un pugno a q

vicenda: na střídačku, střídavě, vzájemně, navzájem, jeden druhémua vicenda

volta: jednou, kdysi v minulostiuna volta

altro: Zopakuj to ještě jednou!Ripetilo un'altra volta!

assommare: Dluh činí celkem jeden milion.Il debito assomma a un milione.

bianco: Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečíUn giorno dice bianco, un giorno nero.

chiamare: Jedna chyba vyvolává druhou.Un errore chiama l'altro.

cieco: slepý na jedno okocieco da un occhio

differenza: To je jedno., V tom není rozdíl., To vyjde nastejno.Non fa differenza.

giro: vyhrát s náskokem jednoho kolavincere con un giro di vantaggio

importare: Na tom nezáleží., To je jedno.Non importa.

indifferente: Je mi to jedno.Per me è indifferente.

infilare: sekat jednu chybu za druhouinfilare un errore dopo l'altro

menare: Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.Se non la smetti, ti meno.