Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Číslovka

  • o počtuuna volta(jedinkrát) una volta sola(v jednom případě) in un caso soloJak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...ještě jednouancora una voltaani jednouneanche una voltajednou za ...una volta a ...

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžzesílení lo/-a stesso/-a

ani: ani jednounemmeno una volta

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)neanche uno

jeden, jedna, jedno: jeden druhému/druhéhol'un l'altro, a vicenda, reciprocamente

jediný: jeden jedinýun solo

jediný: ani (jeden) jedinýnemmeno uno

kliknutí: jedním kliknutím dostupnýa portata di (un) clic(k)

lok: jedním lokemin un sorso

málo: Jeden z mála.Uno di pochi.

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

napálit: jednu napálit komu pěstídare un pungo a q

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

punčocha: (jedny) punčochypaio di calze

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

rovina: v jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

střihnout: jednu střihnout komu dát pohlavek ap.mollare/appioppare uno scapaccione/scappellotto a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

třicet: třicet jednatrentuno

ucho: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohotutti senza eccezione

z, ze: jeden z mnohauno dei tanti

za: jednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto

život: jednou za životuna volta per la vita

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

fouknutí: jedním fouknutímcon un soffio

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

jedno: Je mi to jedno.Non mi importa., při výběru ap. Per me è lo stesso.

jedno: To je jedno.Non importa., není v tom rozdíl Fa lo stesso.

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

: Je jí to jedno.Non gliene importa.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

ovládat: Soustruh ovládá jeden pracovník.Il tornio viene comandato da un operaio.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Gridavano uno sopra l'altro.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

tito, tyto, tato: jedna z těchto ženuna di queste donne

ubalit: Jednu mu ubalil.Gli ha tirato un cazzotto.

vědět: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

z, ze: jeden z přítomnýchuno dei presenti

báseň: co je (jedna) báseňqc è una favola

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

být: To je jedno.Non importa., Fa lo stesso.

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

kopyto: být na jedno kopyto stejnéessere tutto uguale, jako obvykle ap. essere la solita zuppa/minestra

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

rok: jednou za uherský roka ogni morte di Papa

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

uherský: přen. jednou za uherský rokassai di rado, a ogni morte di papa

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una rondine non fa primavera.

vlepit: jednu vlepit komu, vlepit pohlavek komudare uno schiaffo, dare un ceffone a q, schiaffeggiare q

všichni, všechny, všechna: Jeden za všechny a všichni za jednoho.Uno per tutti, tutti per uno.

zátah: na jeden zátahin una tirata, in un solo colpo

a: uno a unojeden po druhém, postupně

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

allungare: allungare uno schiaffo a qjednu vlepit komu

altezza: all'altezza di qcna úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místně

ancora: ancora una voltaještě jednou

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.