Hlavní obsah

tam

Příslovce

  1. (na tom místě, na to místo) , Vrať to tam, kam to patří.Mettilo dove l'hai trovato.
  2. sem tam, sem a tam, tam a sem (ze strany na stanu) avanti e indietro, (in) su e giù
  3. sem tam, tu a tam (místy) qui e
  4. tu a tam, sem tam (občas) di tanto in tanto

Vyskytuje se v

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu qui e lì

sem: sem tammísty qua e là

sem: sem tamněkdy, občas di tanto in tanto

tady: tady - tamtu - jinde qui - lì

ten, ta, to: ten tampryč via, zmizelý sparito/-a

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. qua - là

tu: tu a tammísty qua e là

tu: tu a tamobčas di tanto in tanto, di volta in volta

a: tu a tamdi tanto in tanto, ogni tanto

cesta: cesta tam a zpětviaggio di andata e ritorno

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

jednička: dát tam/zařadit jedničkumettere la prima (marcia)

nahoře: tam(hle) nahořelassù

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoC'era vuoto. Non c'era nessuno.

zpět: tam a zpět chodit ap.avanti e indietro

ano: Pusť mě tam, ano!Fammi andare lì, per favore!

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

být: Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.

být: Byl jsem tam.Ci sono stato.

být: Budu tam.Ci sarò.

co: Ten chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

cpát se: Necpěte se tam všichni!Non spingetevi tutti di là!

duše: Nebyla tam ani živá duše.Non c'era anima viva.

hodit: Mám tě tam hodit?Vuoi che ti ci porti?

hrozit se: Hrozím se, že tam budu muset jít.Temo di doverci andare.

chodit: Chodíš tam často?Ci vai spesso?

jo: Tys tam nebyl, že jo?Non ci sei stato, vero?

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Ogni volta che ci vado ...

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

místo: Místo mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.

muset: Nemusel jsi tam chodit.Non eri obbligato ad andarci.

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.Non possiamo andarci tutti insieme.

nával: Byl tam (pěkný) nával.Il posto era affollato.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.È andato lì a dispetto del divieto.

nemuset: Nemusíš tam jít.Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

nutit: Nenuť mě tam jít.Non mi forzare ad andarci.

on: S ním tam nejdu.Non ci vado con lui.

panovat: Panoval tam zmatek.C'era confusione.

podívat se: Podívej se, jestli tam jsou.Vedi se ci sono.

pospíchat: Kam tam pospícháš?Dove corri?

před, přede: Byl tam přede mnou.Era arrivato prima di me.

rušno: Bylo tam rušno.C'era molto movimento.

sám: Nemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.

strašit: Straší tam.È un posto stregato., È infestato di fantasmi.

trefit: Trefíš tam sám?Ci arrivi da solo?

třeba: Mohli bychom tam třeba zajít.Forse potremmo andarci.

vejít se: Tam už se to nevejde.Non ci entra più.

vkročit: Víckrát jsem tam nevkročil.Non ci ho messo piede mai più.

známka: Nebylo (tam) ani známky čeho.Non c'era segno di qc.

živo: Je tam živo.C'è molta attività.

noha: Nebyla tam ani noha.Non c'era un cane.

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro