Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (zde) qui, quaTady je Novák. u telefonuSono Novák.Je tady někde?È qui da qualche parte?Sme tady! v cíli ap.Siamo arrivati.
  2. tady - tam (tu - jinde) qui -

Vyskytuje se v

někde: někde tadyqui vicino, da queste parti

poprvé: Jste tady poprvé?È qui per la prima volta?

zrovna: zrovna tadyproprio qui

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

být: Jsem tady.Sono qui.

být: Není tady.Non è qui., Non c'è.

být: Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.

dělat: Co tady děláš?Che cosa fai qui?

horko: Je tady horko.Qui fa caldo.

chlívek: Tady je ale chlívek!Che casino!

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chybět: Tady něco chybí.Qui manca qualcosa.

již: Již tady nebydlí.Non ci abita più.

kde: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?

kdyby: Kdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!

klapat: Tady něco neklape.Qualcosa non va.

koncentrovat se: Nemohu se tady koncentrovat.Non mi posso concentrare qui.

končit: Tady končí legrace.Qui finiscono gli scherzi.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

manko: Je tady manko 10 tisíc.C'è un ammanco di 10 mila.

mít: Tady (to) máš. při podáváníEccolo!, na To'!

mluvit: Tady se mluví německy.Qui si parla il tedesco.

motat se: Nemotejte se tady pořád.Non state sempre in mezzo ai piedi.

ne: Kde, když ne tady?Se non qui, dove?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

někdo: Je tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?C'è una farmacia qui vicino?

poroučet: Ty tady nemáš co poroučet!Tu non hai niente da comandare qui!

pořádek: Něco tady není v pořádku.C'è qualcosa che non va.

prvně: Jste tady prvně?È qui per la prima volta?

přes, přese: Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.

smrdět: Co to tady tak smrdí?(Che) cos'è che puzza qui?

stavět: Vlak tady nestaví.Il treno non ferma qui.

táhnout: Táhne (tady). je průvanC'è corrente.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

vydýchaný: Je tady vydýcháno.Qui manca l'aria.

zaclánět: Nezacláněj (tady)!Levati/Togliti di mezzo!, Fuori dai piedi!

zdržet se: Jak dlouho se tady zdržíš?Per quanto tempo ti fermi qui?

zmoct: Tady nic nezmůžeš.Non c'è niente che tu possa fare.

chodit: Tak to tady chodí.Così vanno le cose qui.

intorno: qui intornotady někde nablízku

parte: in queste partitady někde

vicino: qui vicinotady poblíž

abbondare: Qui gli errori abbondano.Je tady spousta chyb.

affare: Sono qui per affari.Jsem tady služebně/za obchodem.

anche: C'è anche lei.Ona je tady taky.

burlare: C'è poco da burlare!Tady není nic k smíchu!

ci: Ci siamo!Už jsme tam/tady!

ci: Non c'è nessuno.Nikdo tady není.

circolare: Qui si circola solo a piedi.Tady se chodí jen pěšky.

comodo: Qui sto comodo.Tady je mi dobře.

costei: Che viene a fare qui costei?Co ta tady chce?

da: Viviamo qui da tre anni.Bydlíme tady už tři roky.

difficile: Qui sta il difficile.V tom je ten problém/ta potíž., Tady je zakopaný pes.

ecco: Eccolo qua.Tady to je.

ecco: Eccomi (qua)!(Už) jsem tu!, Tady jsem!

finire: La strada finisce qui.Cesta tady končí.

giocare: Qui gioca la fortuna.Tady jde hodně o štěstí.

impalato: Non stare lì impalato!Nestůj tady jak solný sloup!

lumicino: Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

non: Non c'è nessuno.Není tady nikdo.

puzza: In questa faccenda c'è puzza d'imbroglio.Tady to zavání podrazem.

qua: Eccolo qua.Tady to máš.

qualcosa: Qualcosa non va.Tady něco není v pořádku.

qualcuno: C'è qualcuno?Je tady někdo?

qui: Eccomi qui.Už jsem tady.

rimedio: Non c'è rimedio.Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.

soffocare: Qui si soffoca.Je tady k zalknutí.

sostare: La macchina qui non può sostare.Tady to auto nesmí stát.

toccare: Qui non tocco più.Tady už nedosáhnu.

vedere: Qui non ci si vede.Tady není (nic) vidět.

asino: Qui casca l'asino.Tady je zakopaný pes.

marcio: C'e qualcosa di marcio.Tady něco smrdí. nehraje

scappare: Di qui non si scappa.Tady není (jiného) východiska., Není vyhnutí.