Hlavní obsah

vedere

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc (u)vidět, zřít, spatřit, zhlédnout koho/coVedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?Non si vede niente.Není nic vidět.far vedere qc a qukázat co komupřen. vedere rossozuřit, vidět ruděnon vedere l'oranemoci se dočkat, být netrpělivývedere le stellevidět hvězdičky při velké bolesti
  2. vidět nebýt slepýQui non ci si vede.Tady není (nic) vidět.vederci doppiovidět zdvojeně i přen.
  3. q potkat koho
  4. qc prohlédnout (si), navštívit co muzeum ap.Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.La vedremo!, Si vedrà!, È da vedere!To se (teprve) uvidí!vediviz odkazfarsi vedere (dal medico)nechat se prohlédnout (lékařem)
  5. přen.tušit, předvídatLa vedo male.Vidím to bledě.
  6. přen.vidět, chápat vnímat realituVedrai ...Uvidíš ... jestli to půjde ap.
  7. snažit sepřen. koukat něco udělatVedi di rimetterti.Koukej se dát dohromady., Seber se.

Vyskytuje se v

veduta: rozhled, názory osobyvedute

contesto: viděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohleduvisto nel contesto

curiosità: být zvědavý na coavere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qc

curioso: být zvědavý na co chtít vidětessere curioso di vedere qc

infra: viz níževedi infra

lato: z boku, z profilu(visto) di lato

mai: Nikdy jsem ho neviděl.Non l'ho mai visto.

modo: názormodo di vedere

nero: vidět všechno černěvedere tutto nero

obbligo: vízová povinnostobbligo di visto

occhio: vidět co na vlastní očivedere qc con i propri occhi

ondata: ondata di caldovlna veder

opera: vidět koho při prácivedere q all'opera

retro: viz druhá strana, obrať(te) listvedi retro

sogno: vidět co ve snuvedere qc nel sogno

testimone: očitý svědektestimone oculare, testimone di veduta

transito: tranzitní vízumvisto di transito

vedente: nevidomý, slepecnon vedente

visto: nevídaný, dosud neviděnýpřen. mai visto

adesso: Teď jsem ho viděl.L'ho visto adesso.

bella: Viděl jsem ho s tou jeho.L'ho visto con la sua bella.

bene: To bych moc rád viděl!Vorrei ben vedere!

che: Ten muž, kterého jsi viděl ...Quell'uomo che tu hai visto ...

ci: Viděli nás.Ci hanno visto.

essere: Už jsem ho neviděl tři roky.Sono tre anni che non lo vedo.

già: Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.Sono certo di averlo già visto.

indovinare: Hádej koho jsem viděl!Indovina chi ho visto!

la: Nevidím ji.Non la vedo.

le: Nevidím je.Non le vedo.

molto: Dlouho jsem ho neviděl.Era molto che non lo vedevo.

necessità: Nevidím potřebu ...Non vedo la necessità ...

ogni: Vídám ho každé tři dny.Lo vedo ogni tre giorni.

ormai: Už jsou to dva měsíce, co jsem ho neviděl.Sono ormai due mesi che non lo vedo.

più: Už to nedělej!Vedi di non farlo più!

proprio: Viděl jsem to na vlastní oči.L'ho visto con i miei propri occhi.

quanto: Jak dlouho jsi ho neviděl?Quanto è che non lo vedi?

questo: Z toho je vidno, že ...Da questo si vede che ...

sparire: Koukej zmizet!Vedi di sparire!

spettacolare: úžasný výhled na couna veduta spettacolare di qc

tennis: Uvidíme se na tenise!Ci vediamo al tennis!

tra: Uvidíme se za deset minut.Ci vediamo tra dieci minuti.

tubo: Vidím prd.Non vedo un tubo.

vedersi: Vidím se v zrcadle.Mi vedo nello specchio.

aria: vědět odkud vítr vanevedere che aria tira

lontano: být předvídavývedere lontano

sorcio: připravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komuhovor. far vedere i sorci verdi a q

tinta: vidět vše černě/pesimistickyvedere tutto a tinte fosche

trave: nevidět břevno ve svém oku nevidět vlastní chybyrelig. non vedere la trave nel proprio occhio

další: další podrobnosti viz...per ulteriori informazioni vedi..

dočkat se: nemoci se dočkat čehonon vedere l'ora di qc

dospat: nemoci dospat nedočkavostí ap.non vedere l'ora di alzarsi

dvojmo: vidět dvojmovedere doppio

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

přistěhovalecký: přistěhovalecké vízumvisto d'immigrazione

společný: nemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.non avere niente a che fare/vedere con q/qc

teprve: To se teprve uvidí, jestli...Resta da vedere se...

vidění: být k viděníessere da vedere

vidno: Jak je vidno z...Come si vede da ...

vízový: vízová povinnostobbligo di/del visto

vízum: (za)žádat o vstupní/tranzitní vízumrichiedere il visto di ingresso/transito

vlna: ondata di caldovlna veder

vstupní: vstupní vízumvisto d'entrata/ingresso

výše: viz výševedi sopra

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouCi vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.

žadatel: žadatel o vízumrichiedente del visto

aby: Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

být: Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.

cvakat: Koukej cvakat!Vedi di cacciare i soldi!

dívat se: A jak se na to díváš ty?E come la vedi tu?

dostat: Nedostal jsem vízum.Non ho ottenuto un visto.

dožít se: Nedožil se osvobození...No ha vissuto fino a vedere la liberazione...

jak: Viděla mě, jak s ní mluvím.Mi ha visto parlare con lei.

jelikož: Jelikož vidím, že ...Visto che ...

jen: Jen co mě uviděl ...Non appena mi vide ...

kdyby: Kdybys to viděl!Se l'avessi visto!

koukat: Koukej odsud zmizet!Vedi di sparire (via) da qui!

málo: Vídáme se málo.Ci vediamo raramente/poco.

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.La soluzione non è vicina., Non si riesce a vedere la soluzione.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

obrázek: Co vidíte na obrázku?Cosa vede nell'immagine?

od, ode: Od té doby jsem ho neviděl.Da allora non l'ho visto più.

padat: Viděl jsem padat hvězdu.Ho visto cadere una stella.

počkat: Počkej a uvidíš!Aspetta e vedrai!

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

podívat se: Podívej se, jestli tam jsou.Vedi se ci sono.

poradit si: Poradím si i bez tebe.Me la vedrò anche senza di te.

poznat: Bylo poznat, že má strach.Si vedeva che aveva paura.

provést: Provedu tě po domě.Ti faccio vedere la casa.

vedere: ukázat co komufar vedere qc a q

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

sotva: Sotva mě uviděla ...Appena mi ha visto...

spatřovat: Příčinu spatřujeme v ...Vediamo la causa in...

svítat: Už mi svítá.Ora ci vedo chiaro.

sypat: Syp (odsud)!Vedi di sparire!, Sloggia!

šálit: Asi mě šálí zrak!Forse non ci vedo bene!

tamhleten: Vidíš tamhleten dům?Vedi quella casa?

těšit se: Těším se na dovolenou.Non vedo l'ora di andare in ferie.

trknout: To hned každého trkne.Si vede lontano un miglio.

ukázat: Ukaž (mi to).Fammelo vedere., Mostramelo.

uvidět: Uvidíme, kdo vyhraje!Vedremo chi vincerà!

vidět: Vidíš to (taky)?Lo vedi anche tu?