Hlavní obsah

tu

Vyskytuje se v

abboccare: spolknout návnadu, přen. skočit na to, zbaštit to, naletět na léčku ap.abboccare all'amo

abbraccio: Objímám tě! na konci dopisuUn abbraccio!

aggiunta: (ještě) navíc, kromě toho, nadtoin aggiunta

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

andare: Jak to že ...?Come va che ...?

dare: dare del tu/del leitykat/vykat komu

dentro: dentro di tev tobě

e: io e tejá a ty

età: Qual è la tu età?Jak jsi starý?, Kolik je ti let?

faccia: Ti spacco la faccia.Rozbiju ti hubu.

fortuna: Ti porterà fortuna.To ti přinese štěstí.

prudere: hovor. Ma dove ti prude?Co tě žere?

te: a tetobě, tebe

a: Do města jsou to dva kilometry.La città è a due chilometri.

abbastanza: Teď už toho mám dost!Adesso ne ho abbastanza!

abbellire: Questa pettinatura ti abbellisce.Tenhle účes ti sluší.

abile: S nůžkami mi to moc nejde.Non sono molto abile con le forbici.

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

accapponarsi: Mám z toho husí kůži., Běhá mi z toho mráz po zádech.Mi fa accapponare la pelle.

accidente: To je fakt hroznej člověk.Che accidente di persona è.

accompagnare: Ti accompagno a casa.Doprovodím tě domů.

acquisito: To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátitÈ cosa ormai acquisita.

acquolina: Sbíhají se mi z toho sliny.Mi fa venire l'acquolina in bocca.

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

affaccendato: Mám moc práce., Mám toho moc.Sono molto affaccendato.

affannarsi: È inutile che ti affanni a trovare scusi....Ani se nenamáhej hledat výmluvy...

affare: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?Come vanno gli affari?

affidarsi: Mi affido a te.Spoléhám na tebe.

affinché: Opakuji to, aby sis to pamatoval.Lo ripeto affinché lo ricordi.

ah: Ach, to je krása!Ah, che bellezza!

alienare: Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.Mi hai alienato la stima di tutti.

allarmato: Neotevírej ty dveře, je tam alarm!Non aprire quella porta, è allarmata!

allettante: To zní lákavě.Suona allettante.

almeno: Měls mi to aspoň říct.Dovevi almeno dirmelo.

altri: Kdo jiný by to mohl udělat?Chi altri potrebbe farlo?

altrimenti: Pohni, jinak ten vlak nestihneš.Fai presto, altrimenti perdi il treno.

altro: Jinak to nejde.Non c'è altro modo.

amare: Ti amo.Miluji tě.

amatore: Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.È un grande amatore di calcio.

ameno: Je to podivín.È un tipo ameno.

ammaestramento: Questo ti serva di ammaestramento.Vezmi si z toho ponaučení.

ammiccare: Je to film, který oslovuje mladší publikum.È un film che ammicca al pubblico giovanile.

annoiare: Ti sto annoiando?Nudím tě?

ardore: Ti ama con ardore.Vroucně tě miluje.

aspettare: Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.

assicurare: Ti assicuro che...Ujišťuji tě, že...

assistere: Che Dio ti assista!Bůh ti pomáhej!

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

beato: Beato te!Ty se ale máš!

bene: Quella gonna ti sta bene.Ta sukně ti sedí.

benedire: Che Dio ti benedica!Bůh ti žehnej!

cacciarsi: Dove ti sei cacciato?Kam ses poděl?, Kam jsi zmizel?

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

capo: Che ti frulla per il capo?Co se ti honí hlavou?

cena: Ti invito a cena.Zvu tě na večeři.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

che: Quell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

come: Ho fatto come tu hai voluto.Udělala jsem to, jak jsi chtěl.

compiangere: Ti compiango.Je mi tě líto., Lituji tě.

con: Prendilo con te.Vem to s sebou.

tu: dare del tutykat (si)

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

dělat: Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.Ten účes tě dělá starší.

našinec: gente come me e tenašinci

tebe, tě: senza di tebez tebe

tobě: altrettanto a tetobě taky odpověď na přání

ty: da teod tebe

tykat: darsi del tutykat si

aby: Te lo lascio perché tu lo legga.Nechám ti to, aby sis to přečetl.

až na: tutti tranne tevšichni až na tebe

balík: C'è un pacco per te.Máš tu balík.

barvit: Ti tingi i capelli?Barvíš si vlasy?

bát se: Non avere paura!, neměj obavu Non ti preoccupare!Neboj se!

běda: Guai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!Běda ti tam jít! neopovaž se

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

bližní: Ama il prossimo tuo come te stesso.Miluj bližního svého jako sebe samého.

brát: Non portarla con te.Neber ji s sebou.

brát se: Qual buon vento ti porta?Kde se tady bereš?

by: Ti aiuterei.Pomohl bych ti.

být: Sei contro te stesso.Jsi sám proti sobě.

cítit se: Come ti senti?Jak se cítíš?

copak: Cosa ti preoccupa?Copak tě trápí?

courat se: Non ti trascinare così!Necourej se tak!

ctít: Questo ti fa onore.To tě ctí.

cucnout si: Posso fare un sorso da te?Můžu si od tebe cucnout?

dát: Chi te l'ha dato?Kdo ti to dal?

dít se: Cosa ti succede?Co se s tebou děje?

dívat se: E come la vedi tu?A jak se na to díváš ty?

dlužit: Quanto ti devo?Kolik ti dlužím?

dobít: Ti hanno picchiato di nuovo?Zase tě dobili?

dojet: Vai per primo, ti raggiungerò.Jeď napřed, dojedu tě.

dole: Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.Čekám na tebe dole.

doplatit: Ne pagherai il fio., Ci andrai di mezzo., vymstí se to Questo ricadrà su di te.Na to doplatíš.

doprovodit: Ti accompagno.Já tě doprovodím.

dostat: Beccato!, Ti ho preso!Dostal jsem tě!

dovést: Ti accompagno al tuo posto.Dovedu tě na tvé místo.

drápat: Non ti grattare sempre!Nedrápej se pořád!

drobnost: Ti ho portato un piccolo regalo.Přinesl jsem takovou drobnost.

hádanka: Ti faccio un indovinello.Dám ti hádanku.

hnout se: Guai, se ti muovi!Opovaž se hnout!

hodit: Vuoi che ti ci porti?Mám tě tam hodit?

hodit se: A che ora ti andrebbe bene?V kolik by se ti to hodilo?

hrát: Tocca a te!, È il tuo turno!Hraješ! jsi na tahu

hýbat se: Non muoverti!, Non ti muovere!Nehýbej se!

chtít: Voglio che tu rimanga qui.Chci, abys zůstal tady.

chutnat: Ti piace?Chutná ti?

chytat: Che ti prende?Co tě chytá?

jak: Come ti chiami?Jak se jmenuješ?

jako: Te lo dico da/come amico ...Říkám ti to jako kamarád ...

je: Portali con te.Vezmi je s sebou.

ježíšek: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co jsi dostal od Ježíška?

jmenovat se: Come ti chiami?Jak se jmenuješ?

kamkoli: Dovunque tu vada ...Ať (pů)jdeš kamkoli ...

kazit: Non ti voglio rovinare la gioia, ma...Nechci ti kazit radost, ale...

kde: Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?Kde se tady bereš?

kdyby: Se fossi in te non lo farei.Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.

kromě: tutti tranne tevšichni kromě tebe

legrace: Con te non ci si diverte.Není s tebou žádná legrace.

lézt: Ti esce la maglietta dal pantalone.Leze ti tričko z kalhot.

měřit: Ti misurerò il tempo.Budu ti měřit čas.

měřit se: Non ti puoi paragonare a lui.Nemůžeš se s ním měřit.

míchat se: Non ti intromettere!, Non ti immischiare!Nemíchej se do toho!

milovat: Ti amo.Miluji tě.

místo: Se fossi in te..., Io al posto tuo...Já na tvém místě ...

mlít se: Non ti muovere mentre ti taglio i capelli.Nemel sebou, když tě stříhám.

montovat se: Non ti intromettere nei fatti miei!Nemontuj se do mých věcí!

motat se: Non ti intromettere!Nemotej se do toho.

mrzet: Non ti devi dispiacere.Nemusí tě to vůbec mrzet.

na: Tutti tranne te.Všichni až na tebe.

nadělit: Cosa ti ha portato Babbo Natale?Co ti nadělil Ježíšek?

nadít se, nadát se: Prima che tu te ne accorga...Než se naděješ... rázem ap.

nadrobit: Te la sei cercata!Ty sis to teda nadrobil!

náhodou: Se ti capita di vederlo...Kdybys ho náhodou viděl...

nahraný: Senza te siamo finiti!Bez tebe jsme nahraní!

nachystat: Te lo preparo.Nachystám ti to.

náležet: Ti spetta un compenso.Náleží ti odměna.

namáhat se: Non ti affaticare!Nenamáhej se!

naměřit: Quanto (tempo) ti hanno misurato?Jaký čas ti naměřili?

napadat: Ti viene in mente qualcosa?Napadá tě něco?

napočítat: Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?Kolik ti za to napočítali?

napřed: Vai avanti, ti raggiungo.Jdi napřed, doženu tě.

nařezat: Ti prendo a botte.Já ti nařežu.

nasytit se: Con la verdura non ti sazierai.Zeleninou se nenasytíš.

naučit: Chi te l'ha insegnato?Kdo tě to naučil?