Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) solo/-aNemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.Byli jsme sami.Eravamo soli.
  2. (bez pomoci) da solo/-aPřipravila to sama.L'ha preparato da sola.
  3. (zdůraznění) stesso/-a, proprio, Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.Já sám to nevím.Io stesso non lo so.Sám otec se toho bál.Il padre stesso ne aveva paura.To se rozumí samo sebou...S'intende..., Va da sé...

Vyskytuje se v

ptát se: ptát se sám sebechiedersi, domandarsi

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

sobě: sám soběa sé stesso

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

samo sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

sebe: Poznej sám sebe.Conosci te stesso.

sebou: Samo sebou.Certo., Naturalmente.

sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

trefit: Trefíš tam sám?Ci arrivi da solo?

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

zmoct: Sám s tím nic nezmůžu.Da solo non riesco a farci niente.

zvládnout: Zvládneš to sám?Ce la fai da solo?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

mluvit: To mluví samo za sebe.Parla da sé.

sebe: To hovoří samo za sebe.Si spiega da sé.

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

da: da solo, da sésám

disgusto: provare disgusto di séhnusit se sám sobě

io: io stessosám

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

me: da meke mně, u mě, ode mě záleží na použitém slovesu, sám bez cizí pomoci

me: tra me (e me)(sám) pro sebe mluvit ap.

noi: noi stessimy sami

proprio: in propriosám (na sebe), na vlastní pěst podnikat ap.

: a sé (stesso)(sám) sobě, sám sebe, k sobě

: da sésám (od sebe) bez pomoci, automaticky ap.

: di per sé, in sé (stesso)sám o sobě uvažovaný ap.

solitario: in solitariosám, sólově plavit se ap.

solo: da solosám bydlet ap.

stante: a sé stantesamostatný, sám o sobě, separátní

stesso: (di) per sé stessosám o sobě

stesso: se stessosám sebe

studiare: studiare da sé/solobýt samouk, učit se sám

superare: superare sé stessopřekonat sám sebe

te: da teu tebe doma ap., (ty) sám

arrangiarsi: Arrangiati!Poraď si (sám).

chiudersi: La porta si chiude da sé.Dveře se zavírají samy.

medesimo: La legge medesima lo ammette.Sám zákon to připouští.

medesimo: È la virtù medesima.Je to ctnost sama. je velmi ctnostný ap.

occuparsi: Occupati dei fatti tuoi!Starej se (sám) o sebe!

ovvio: Questo è ovvio.To se rozumí samo sebou.

pensare: Pensa ai fatti tuoi!Starej se (sám) o sebe!

prossimo: relig. Ama il prossimo tuo come te stesso.Miluj bližního svého jako sebe sama.

se: Mi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

: Si'è fatto da sé.Vypracoval se sám.

sottintendere: Si sottintende che ...Má se za to, že ..., Rozumí se samo sebou, že ...

spiegarsi: Si spiega da sé.To hovoří samo za sebe.

stesso: Io stesso non lo so.sám to nevím.

andare: va da sé che ...(to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

aspettare: Chi la fa l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.

bastare: bastare a sé stessovystačit si (sám), být soběstačný

chiacchiera: Le chiacchiere non fanno farina.Samo se nic neudělá., Řeči nestačí.

diavolo: Il diavolo ci ha messo la coda.Má v tom prsty sám čert.

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

domandare: Non è da domandare!O tom není pochyb., Samo sebou.

: tra sé e sésám pro sebe povídat si ap.

: ingannare sé stessinalhávat si, lhát si (sami sobě)

: va da sé che ...samo sebou, že ..., samozřejmě, že ...

tra: tra sé e sésám se sebou mluvit ap.

uomo: uomo nuovokdo se sám vypracoval