Hlavní obsah

stesso

Přídavné jméno

  1. (ten)týž, stejný, shodnýAbitiamo nella stessa città.Bydlíme v témže městě.Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.Abbiamo la stessa età.Jsme stejně staří.la stessa cosatotéž
  2. ještě, právě hned ap.oggi stessoještě dnes
  3. sám, osobně zdůrazněníIo stesso non lo so.Já sám to nevím.con i miei stessi occhina vlastní oči(di) per sé stessosám o soběse stessosám sebe

Vyskytuje se v

stesso: lo stessototéž, to stejné

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

compiacersi: compiacersi di se stessobýt samolibý

conio: přen. dello stesso coniostejného ražení/rázu/typu

cosa: la stessa cosatotéž, to samé, to stejné

direzione: procedere nella stessa direzionepokračovat stejným směrem

fiducia: fiducia in se stessosebedůvěra

io: io stessojá sám

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

maniera: alla/nella stessa manierastejně, stejným způsobem

mazzo: přen. mettere tutti nello stesso mazzoházet všechny do jednoho pytle

noi: noi stessimy sami

numero: giocare sempre lo stesso numerohrát pořád stejné číslo

oggi: oggi stessoještě dnes

prodigare: prodigare tutto se stessorozd(áv)at se být velmi štědrý

rientrare: rientrare in sé (stesso)probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí

rigoroso: essere rigoroso con se stessobýt na sebe přísný

ritirarsi: ritirarsi in sé stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

: a sé (stesso)(sám) sobě, sám sebe, k sobě

stima: stima di se stessosebeúcta

stregua: alla stessa streguastejným způsobem, na stejný způsob, stejně

superare: superare sé stessopřekonat sám sebe

tempo: nello/allo stesso tempo, al tempo stessosoučasně

avviso: Siamo dello stesso avviso.Jsme stejného názoru.

fidarsi: Si fida troppo di se stesso.Příliš si věří.

girare: La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.

opinione: Siamo della stessa opinione.Máme stejný názor.

prossimo: relig. Ama il prossimo tuo come te stesso.Miluj bližního svého jako sebe sama.

tiritera: la stessa tiriterapořád to samé dokola

barca: essere nella/sulla stessa barcabýt na jedné/stejné lodi se stejnými problémy ap.

bastare: bastare a sé stessovystačit si (sám), být soběstačný

battere: battere sempre sullo stesso tastomlít si pořád tu svou, omílat pořád totéž

calderone: mettere tutto nello stesso calderoneházet všechno do jednoho pytle

lunghezza: přen. essere/trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda con qbýt naladěn na stejnou vlnu jako kdo

minestra: přen. È sempre la stessa minestra.Je to stále stejná písnička/to stejné.

modo: allo stesso modona jedno brdo

ripagare: ripagare q con la stessa monetaoplatit komu stejnou mincí

storia: È sempre la stessa storia!To je pořád (totéž) dokola!

rispondere: rispondere (con lo stesso seme)ctít barvu v kartách