Hlavní obsah

sem

Příslovce

  1. (na toto místo) qua, quiDej to sem někam.Mettilo qui da qualche parte.
  2. sem tam, sem a tam, tam a sem (ze strany na stranu) qui e
  3. sem tam (místy) qua e
  4. sem tam (někdy, občas) di tanto in tanto

Vyskytuje se v

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu avanti e indietro, (in) su e giù

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

dotáhnout: Proč jsi ho sem dotáhnul?Perché l'hai portato qui?

patřit: To sem (vůbec) nepatří.Questo non c'entra., Questo non fa (mica) parte del discorso.

plést: To sem nepleť.Non tirarlo in ballo.

přivést: Přiveďte ho sem!Portatelo qui!

correre: pobíhat sem a tamcorrere avanti e indietro

così: odtud sem, odtud potud, přen. radikálně, výrazně, úplně o změně ap.da così a così

indietro: sem a tam, tam a zpětavanti e indietro

: sem a tamdi qua e di là

ripassare: chodit sem a tam kudy, po čempassare e ripassare per qc

spola: pendlovat, jezdit sem a tam mezi čímfare la spola tra qc

sprazzo: občas, čas od času, sem tama sprazzi

su: sem (a) tam chodit ap., přecházení sem a tamsu e giù

tanto: občas, sem tam, jednou za časogni tanto, di tanto in tanto

tempo: sem tam, občasdi tempo in tempo

tratto: sem tam, občasa tratti, di tratto in tratto

pure: Můžu si (sem) sednout? Jasně!Posso sedermi qui? Faccia pure!

qua: pobíhat sem a tamcorrere di qua e di là

qui: Dej to sem.Mettilo qui.

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu qui e lì