Hlavní obsah

mettersi

Vpron

  1. dostat se, přesunout se, stoupnout si, položit se, upíchnout se kam zaujmout pozici ap.mettersi a lettolehnout si (na lůžko)mettersi a sedereposadit semettersi nei guaidostat se do potížímettersi in salvodostat se do bezpečímettersi d'accordodohodnout se, shodnout se
  2. vydat se, dát se na cestu ap.Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!
  3. obléknout si, vzít si na sebe, nasadit siNon so cosa mettermi.Nevím co na sebe.Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.mettersi eleganteoblékat se elegantněmettersi il cappellonasadit si klobouk
  4. a fare qc dát se, pustit se do čeho, začít coMettiti a lavorare.Dej se do práce.Si è messo a piovere.Začalo pršet.
  5. vyvinout seCome si mettono le cose?Jak se vyvíjí situace?Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.
  6. dá(va)t si, vzít simettersi le mani in tascadát si ruce do kapes nepracovatmettersi in testa qc/di fare qcvzít si do hlavy comettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

Vyskytuje se v

piega: (messa in) piegaondulace, (na)kadeření vlasů

ruba: mettere a rubavyplenit, vyrabovat, vydrancovat

accento: přen. mettere/porre l'accento su qcklást důraz na co

aceto: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

allarme: mettere q in allarmevyplašit, vylekat, znepokojit koho

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

apprensione: mettere in apprensione qznepokojit, vyvolat obavy koho

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

aspettativa: mettersi in aspettativavzít si volno

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

atto: mettere in attorealizovat, uskutečnit, uskutečňovat

avanti: mettere avanti l'orologioposunout hodinky dopředu

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

bando: mettere al bandoposlat do vyhnanství

barba: mettere le barbe(za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.

barzelletta: mettere qc in barzellettazlehčovat co problém ap., žertovat o čem

basto: přen. mettere il basto a qpodrobit si koho

bavaglio: mettere il bavaglio a qdát roubík komu, umlčet koho

bello: mettersi al belloudělat se hezky, vyjasnit se, vyčasit se

bigodino: mettere i bigodinidát si natáčky, natočit si vlasy

broncio: mettere il bronciozamračit se, naštvat se

buonumore: mettere di buonumore qspravit/zvednout komu náladu

burla: mettere q/qc in burla(u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat co

calza: mettersi/infilarsi le calzeobléknout si/navléknout si punčochy

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

cantare: cantare messacelebrovat mši

cantato: messa cantatazpívaná mše

carcere: mettere/rinchiudere in carcere qvsadit/zavřít do vězení koho

caso: porre/mettere il casopředpokládat

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

celebrare: celebrare la messacelebrovat mši

cerca: mettersi in cerca di q/qczačít hledat/shánět koho/co

chiavistello: mettere il chiavistellozavřít (dveře) na zástrčku

circolazione: mettere in circolazionedát do oběhu

collegamento: mettersi in collegamento con qspojit se s kým

combutta: mettersi in combutta con qsčuchnout se, spřáhnout se s kým

comodo: mettersi comodoudělat si pohodlí, posadit se

comunicazione: mettersi in comunicazione con qspojit se, navázat spojení s kým

concorso: mettere a concorso qcvypsat konkurz/soutěž na co

confronto: mettere a confronto qcporovnat, srovnat co, provést konfrontaci čeho

conserva: mettere qc in conservazavařit, (za)konzervovat co potraviny

contatto: mettersi in contatto con qnavázat kontakt s kým, kontaktovat koho

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cornice: mettere in cornice qczarámovat, orámovat co

corno: fare/mettere le corna a qnasadit komu parohy

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

dieta: mettere q a dietanařídit komu dietu

discussione: mettere qc in discussionezpochybnit co

disordine: mettere qc in disordineudělat v čem nepořádek

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

dubbio: mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čem

efficienza: mettere in efficienzazprovoznit

embargo: mettere l'embargo su qcuvalit embargo na co

esecuzione: mettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qcprovést, uskutečnit co

evidenza: mettere qc in evidenzaupozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit co

fase: mettere in faseseřídit motor ap., vyladit rádio ap.

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

fine: porre/mettere fine a qcskoncovat s čím, učinit přítrž čemu

firma: mettere/apporre la firmapodepsat se

foglia: mettere le foglievyrážet listy, olistit se

folle: mettere in follezařadit neutrál u auta

forno: mettere nel fornodát do trouby

freccia: mettere la freccia(za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směr

fuga: mettere in fugazahnat na útěk

funzione: mettere in funzioneuvést do chodu/provozu zapnutím ap.

fuoco: mettere sul fuoconechat vařit, postavit na plotnu

fuori: mettere fuorivyřadit, vyloučit

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

guaio: mettersi nei guaidostat se do maléru

guardia: mettere q in guardiavarovat, upozornit koho na hrozbu ap.

imbarazzo: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

incinta: mettere incinta qpřivést koho do jiného stavu

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

linea: mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se

livello: mettere a livellosrovnat (na stejnou úroveň)

malumore: mettere q di malumorezkazit náladu komu

manetta: mettere le manette a qnasadit pouta komu

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

mazzo: přen. mettere tutti nello stesso mazzoházet všechny do jednoho pytle

mente: mettersi in mente di fare qcvzít si do hlavy, umanout si co

messa: messa da requiemzádušní mše, mše za zemřelé(ho)

messo: essere ben/mal messobýt na tom dobře/špatně hl. finančně

mettersi: mettersi a lettolehnout si (na lůžko)