Hlavní obsah

su

Předložka

 1. qc na co/čem povrch ap.da su, di su(se)shorasulla tavolana stoleuno sull'altrona sebe naskládat ap., jeden na druhýsu un aereov letadlesalire su una montagnavylézt na horu
 2. qc su qc co za čím jedno za druhýmvittorie su vittorievítězství za vítězstvím
 3. qc nad čím místem, povrchem ap.un ponte sul fiumemost přes řekusul caminettonad krbemnuvole sul maremraky nad mořem
 4. q/qc na koho/co dohlížet, ukazovat ap., nad kým/čím kontrola, nadvláda ap.
 5. qc o čem obsahově ap.discutere su un temadiskutovat o tématu
 6. přen.qc nad čím plakat, zoufat ap.
 7. qc okolo, kolem čeho, k(e) čemu přibližný časový údajsul tardik večeruessere sul punto di partirebýt na odchodusull'istanteihned, v tom okamžiku
 8. sui qc okolo, kolem, cirka o množství ap.Costa sui dieci euro.Stojí to kolem 10 eur.
 9. qc na co o účelu ap.fatto su misuradělaný na mírusu richiestana požádání

Příslovce

 1. nahoře, nahoru, vzhůruBraccia in su!Ruce vzhůru!più suvýš(e)su e giùsem (a) tam chodit ap., přecházení sem a tamin sunahoru, vzhůru
 2. na to(m) na povrchMetti su una coperta!Dej na to deku.
 3. na sobě, na sebe o oblečení ap.mettersi su qcvzít si na sebe, obléct si co
 4. no (tak) užívá se v povzbuzeních ap.Su, coraggio!No tak, odvahu!Su su ...Ale no tak ...Su con la vita!Hlavu vzhůru!

Vyskytuje se v

rame: (incisione su) ramemědiryt(ina)

su: qc su qcco za čím jedno za druhým

appuntare: appuntare l'indirizzo su un'agendapoznamenat si adresu do diáře

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

casa: metter su casazařídit dům nábytkem

cauzione: su/dietro cauzionena kauci

ciclismo: ciclismo su pista/stradadráhová/silniční cyklistika

commissione: su commissionena zakázku/objednávku

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

gettare: gettare un ponte su un fiumepostavit most přes řeku

ghiaccio: hockey su ghiacciolední hokej

giù: giù di lì, su per giùasi tak, cirka

hockey: hockey su prato/ghiacciopozemní/lední hokej

incisione: incisione su ramemědiryt

mandato: su/per mandato di qz pověření koho

marcia: marcia su Romapochod na Řím

mettere: mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na váze

misura: su misurana míru

nero: nero su biancočerné na bílém

ordinazione: su ordinazione, dietro ordinazionena objednávku

pattinaggio: pattinaggio su ghiacciobruslení na ledě

piede: su due piediihned, neprodleně

piombare: piombare su una sediaztěžka dosednout na židli

pista: ciclismo su pistadráhová cyklistika

pittura: pittura su legnodřevomalba

prato: hockey su pratopozemní hokej

preghiera: a/dietro/su preghiera di qna čí prosbu

produzione: produzione su misura/di seriezakázková/sériová výroba

richiesta: su richiesta di qna žádost, na požádání koho

rilascio: rilascio su cauzionepropuštění na kauci

salire: È salito su una sedia.Vylezl na židli.

scala: su/in scala ridottave zmenšeném měřítku

: prendere su di sé qcvzít (si) na sebe co odpovědnost ap.

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

sfogarsi: sfogarsi su qvylít si zlost na kom

suggerimento: fare qc su suggerimento di qudělat co na čí návrh

tavola: dipinto su tavolamalba na dřevě

tirare: tirare su q/qcvytáhnout (nahoru), zvednout, vztyčit, přen. pozvednout, povzbudit koho/co morálně ap.

tirarsi: tirarsi sui přen. zvednout se, sebrat se, vzpamatovat se

vegliare: vegliare su un malatobdít u nemocného v noci

ventiquattro: ventiquattro su ventiquattro24 hodin denně, nonstop

versare: versare qc su qcpolít co čím, zalít co čím

vomitare: vomitare su qcpozvracet, poblít co

aggirarsi: Il prezzo s'aggira su...Cena se pohybuje kolem...

canale: Su quale canale (TV) è?Na kterém je to programu?

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

frego: tirare un frego su una frasepřeškrtnout větu

girare: La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.

incentrarsi: Il racconto s'incentra su ...Povídka vychází z ...

Internet: navigare su Internetbrouzdat na internetu

potere: Non ho nessun potere su di lui.Nemám na něho žádný vliv.

puntare: Ha puntato il dito verso/su di me.Ukázal (prstem) na mě.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.

saltare: Salta su!Naskoč si! nastup

bere: berci su/soprazapít (to), spláchnout to neštěstí ap., utopit co v alkoholu

cento: novantanove (volte) su centoskoro vždycky

ira: sfogare l'ira su qzchladit si na kom žáhu

linea: su tutta la lineana celé čáře

piedistallo: mettere q su un piedistallopostavit koho na piedestal, vyzdvihovat koho, opěvovat koho

pietra: non lasciare pietra su pietranenechat kámen na kameni vše zničit

vita: Su con la vita!Trošku života do toho!

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

brouzdat (se): navigare su/in Internetbrouzdat na internetu

flek: immediatamente, sul momento, lì per lì, sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piediz fleku hned

hokej: hockey su pratopozemní hokej

chodit: dovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietrochodit sem a tam

internet: su Internetna internetu

monte: monte di pietà/di credito su pegnozastavárna

jízda: giro di prova, prova su stradazkušební jízda s autem

kauce: rilasciare q su cauzione, mettere q in libertà su cauzionepropustit koho na kauci

kazeta: registrare qc su nastronahrát co na kazetu

lední: hockey su ghiacciolední hokej

míra: fatto/-a su misura, přen. dle osobních potřeb personalizzato/-azhotovený/ušitý na míru

na: su richiestana žádost

nad, nade: riflettere su ...přemýšlet nad ...

navrch: mettere qc su qcpoložit co navrch čeho

objednávka: su ordinazionena objednávku

oblek: abito su misuraoblek (šitý) na míru

podnět: su iniziativa di q/qcna podnět koho/čeho činěný ap.

popud: su istanza di q, z iniciativy per iniziativa di qz popudu koho, na čí popud

pozemní: hockey su pratopozemní hokej

pozvání: su invito di qna pozvání koho

požádání: su richiestana požádání

pracovat: lavorare su turnipracovat na směny

prosba: a/dietro/su preghiera di qna čí prosbu

provoz: orario di lavoro su turniprovoz na směny

přání: su richiesta di qna čí přání

rodina: metter su famigliazaložit (si) rodinu

rozsah: su scala ridottav malém rozsahu

ruka: Mani in alto!, Su le mani!Ruce vzhůru!

šitý: cucito su misurašitý na míru

upozornit: farsi notare, přitáhnout pozornost attirare l'attenzione (su di se)upozornit na sebe

vyhrnout: tirarsi su le maniche, vyrolovat rimboccarsi le manichevyhrnout si rukávy

vyrobený: fatto/-a su ordinazione/misuravyrobený na zakázku/míru

vyrobit: produrre qc su ordinazionevyrobit co na zakázku

zakázka: na objednávku fatto/-a su ordinazione, na míru fatto/-a su misuravyrobený na zakázku

zakázkový: produzione su misurazakázková výroba

založit: mettere su una famigliazaložit (si) rodinu

zavolání: essere a disposizione su chiamatabýt k dispozici na zavolání

zelený: su un sito verginepřen. na zelené louce vybudovat ap.

zlepšit: tirar su di morale qzlepšit náladu komu

zuřit: andare in bestia, andare su tutte le furie per qczačít zuřit kvůli čemu

zvaný: solo per gli invitati, solo su invitojen pro zvané

žádost: su richiesta di qna žádost koho na přání

bližší: Può dirmi qualcosa di più su questo?Můžete mi říct něco bližšího?

dočíst se: Tutti leggeranno nel giornale su quel fatto.Všichni se o tom dočtou v novinách.

dopadnout: La tua decisione influirà su tutti noi.Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.

doplatit: Ne pagherai il fio., Ci andrai di mezzo., vymstí se to Questo ricadrà su di te.Na to doplatíš.

dotknout se: L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.Zvýšení cen se dotkne všech.

dozvědět se: Più informazioni potete trovare su...Více se dozvíte na...

klást: Poniamo/Mettiamo l'accento su...Klademe důraz na...

lano: arrampicarsi su una cordavyšplhat se po laně

lézt: andare su per la scalalézt nahoru po žebříku

mnohé: La dice lunga su ...To vypovídá mnohé o ...

nahrát: L'ho registrato su video.Nahrál jsem si to na video.

namířit: Ha puntato la pistola su di lui.Namířil na něj pistolí.

náskok: Hanno 3 minuti di vantaggio su di noi.Mají na nás 3 minuty náskok.

nastřihnout: Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.Nastřihněte papír na obou koncích.

natáčet: Gireranno un film su Praga.Budou natáčet film o Praze.

o: Deve fare rapporto su ...Musí podat hlášení o ...

obojí: Si è sbagliato su entrambi i punti!V obojím se mýlil.

počítat: Non contate su di me.Nepočítejte se mnou.

podložit: Tutto è fondato su false affermazioni.Vše je podloženo falešnými tvrzeními.

pochyba: Su questo non c'è dubbio.O tom není pochyb.

popotáhnout: tirarsi il pantalone un po' più supopotáhnout si kalhoty

popotahovat: Non tirare su col naso!Nepopotahuj!

poskytnout: Non posso fornirvi informazioni su...Nemohu vám poskytnout informace o...

program: Su quale canale (TV) è?Na kterém je to programu?

provize: Lavora a provvigione/su commissione.Pracuje za provizi.

přibrat: Ha messo su 2 chili.Přibral(a) 2 kila.

přinést: L'articolo ha portato informazioni su...Článek přinesl informace o...

přístupný: accessibile alle persone su sedie a rotellepřístupný pro vozíčkáře

rozmyslet si: Devo pensarci su.Musím si to rozmyslet.

sebrat se: Tirati su!, Su con il morale!Seber se!

spoléhat (se): Conto su di te.Spoléhám na tebe.

spolehnout (se): Conta su di me.Spolehni se na mě.

svést: Hanno scaricato la colpa su di lui., Hanno dato la colpa a lui.Svedli to na něj.

uvažovat: Pensaci su.Uvažuj o tom.

výhled: con vista su...s výhledem na...

zmýlit se: Mi sono sbagliato su di te.Zmýlil jsem se v tobě. zklamal jsi mne ap.