Hlavní obsah

propriamente

Vyskytuje se v

proprio: non ... propriovůbec (ne), ani trochu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adesso: proprio adessoprávě teď

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

comparsa: fare la propria comparsaobjevit se, ukázat se kde

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

contrassegnare: contrassegnare qc con la propria sigla(o)parafovat, opatřit parafou co

così: proprio cosìpřesně tak

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

difendere: difendere i propri interessihájit své zájmy

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

forza: con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.

frazione: frazione propria/impropriapravý/nepravý zlomek

frutto: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit ovoce vlastního snažení

gamba: con le proprie gambepo svých

gamba: camminare con le proprie gambestát na vlastních nohou, být samostatný

gratitudine: esprimere la propria gratitudine a qvyjádřit svou vděčnost komu

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

iniziativa: di propria iniziativaz vlastní iniciativy

interesse: a proprio interesseve vlastním zájmu

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

istinto: seguire il proprio istintořídit se vlastním instinktem

meglio: al meglio delle proprie possibilitàjak jen to jde

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

niente: riconoscere il proprio nienteuznat vlastní malost

nome: nome propriovlastní jméno

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

orizzonte: allargare i propri orizzontirozšířit si obzory

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

parola: dare la propria parola a qdát své slovo komu

piccolo: nel proprio piccolov rámci svých možností

piegare: piegare q alla propria volontàpodvolit si, podmanit si koho, podrobit koho své vůli

presentare: presentare le proprie scusevyjádřit omluvu

progetto: realizzare i propri progetti(z)realizovat své plány

proprio: ling. nome propriovlastní jméno

proprio: proprio dell'uomotypický pro člověka

proprio: in propriosám (na sebe), na vlastní pěst podnikat ap.

proprio: sue proprie manido vlastních rukou na listovní zásilce

pugno: di proprio pugnovlastní rukou, zkr. V.R. podpis

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

rimostranza: fare le proprie rimostranzevznést námitky, ohradit se

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

rivolgere: rivolgere la propria attenzione a qczaměřit svoji pozornost na co

scopo: raggiungere il proprio scopodosáhnout svého cíle

significato: significato proprio/figuratodoslovný/přenesený význam

sperimentare: sperimentare qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

spesa: a proprie spesena vlastní náklady, na vlastní výdaje

stato: migliorare il proprio statopolepšit si ekonomicky ap.

suffragio: dare il proprio suffragio a qdát svůj hlas komu

trarre: trarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojů

vendere: vendere il proprio corpoprodávat se, prostituovat se

vero: vero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění

volontà: imporre la propria volontàprosadit svoji vůli

ammettere: ammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybu

avere: Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

buono: Sei proprio una buona a nulla.Jsi fakt k ničemu.

burlone: Il destino è proprio un gran burlone.Osud si z nás vážně dost utahuje.

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

erba: Non è erba del tuo proprio orto.To není z tvé hlavy.

fabbisogno: per il proprio fabbisognopro vlastní potřebu

genitore: con i propri genitorise svými rodiči

impazzire: È proprio da impazzire!To je vážně k zbláznění!

imporre: imporre la propria volontà su qvnutit komu svoji vůli

insistere: Se proprio insisti ...Pokud na tom opravdu trváš ...

mano: di propria manovlastnoručně (napsaný)

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

posporre: posporre i propri interessi a qcpodřídit vlastní zájmy čemu

proprio: mettere le cose al proprio postodát věci na své místo

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

proprio: un lavoro fatto proprio beneopravdu kvalitně provedená práce

proprio: Sto proprio meglio.Je mi fakt líp.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

proprio: Non ho proprio sonno.Vůbec se mi nechce spát.

proprio: Non è proprio vero!To není vůbec pravda!

reticente: È reticente sui propri piani.O svých plánech mlčí.

spennare: Ti hanno proprio spennato!To tě pěkně natáhli! na penězích

uguale: con i propri ugualise sobě rovnými

artefice: Ognuno è artefice della propria fortuna.Každý svého štěstí strůjcem.

calcolo: fare i propri calcolikalkulovat promýšlet situaci ap.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se