Hlavní obsah

propriamente

Vyskytuje se v

proprio: non ... propriovůbec (ne), ani trochu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adesso: proprio adessoprávě teď

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

comparsa: fare la propria comparsaobjevit se, ukázat se kde

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

contrassegnare: contrassegnare qc con la propria sigla(o)parafovat, opatřit parafou co

così: proprio cosìpřesně tak

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

difendere: difendere i propri interessihájit své zájmy

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

forza: con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.

frazione: frazione propria/impropriapravý/nepravý zlomek

frutto: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit ovoce vlastního snažení

gamba: con le proprie gambepo svých, po vlastní ose dopravit se ap.

gratitudine: esprimere la propria gratitudine a qvyjádřit svou vděčnost komu

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

iniziativa: di propria iniziativaz vlastní iniciativy

interesse: a proprio interesseve vlastním zájmu

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

istinto: seguire il proprio istintořídit se vlastním instinktem

meglio: al meglio delle proprie possibilitàjak jen to jde

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

niente: riconoscere il proprio nienteuznat vlastní malost

nome: nome propriovlastní jméno

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

orizzonte: allargare i propri orizzontirozšířit si obzory

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

parola: dare la propria parola a qdát své slovo komu

piccolo: nel proprio piccolov rámci svých možností

piegare: piegare q alla propria volontàpodvolit si, podmanit si koho, podrobit koho své vůli

presentare: presentare le proprie scusevyjádřit omluvu

progetto: realizzare i propri progetti(z)realizovat své plány

pugno: di proprio pugnovlastní rukou, zkr. V.R. podpis

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

rimostranza: fare le proprie rimostranzevznést námitky, ohradit se

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

rivolgere: rivolgere la propria attenzione a qczaměřit svoji pozornost na co

scopo: raggiungere il proprio scopodosáhnout svého cíle

significato: significato proprio/figuratodoslovný/přenesený význam

sperimentare: sperimentare qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

spesa: a proprie spesena vlastní náklady, na vlastní výdaje

stato: migliorare il proprio statopolepšit si ekonomicky ap.

suffragio: dare il proprio suffragio a qdát svůj hlas komu

trarre: trarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojů

vendere: vendere il proprio corpoprodávat se, prostituovat se

vero: vero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění

volontà: imporre la propria volontàprosadit svoji vůli

ammettere: ammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybu

avere: Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

buono: Sei proprio una buona a nulla.Jsi fakt k ničemu.

burlone: Il destino è proprio un gran burlone.Osud si z nás vážně dost utahuje.

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

erba: Non è erba del tuo proprio orto.To není z tvé hlavy.

fabbisogno: per il proprio fabbisognopro vlastní potřebu

genitore: con i propri genitorise svými rodiči

impazzire: È proprio da impazzire!To je vážně k zbláznění!

imporre: imporre la propria volontà su qvnutit komu svoji vůli

insistere: Se proprio insisti ...Pokud na tom opravdu trváš ...

mano: di propria manovlastnoručně (napsaný)

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

posporre: posporre i propri interessi a qcpodřídit vlastní zájmy čemu

reticente: È reticente sui propri piani.O svých plánech mlčí.

spennare: Ti hanno proprio spennato!To tě pěkně natáhli! na penězích

uguale: con i propri ugualise sobě rovnými

artefice: Ognuno è artefice della propria fortuna.Každý svého štěstí strůjcem.

calcolo: fare i propri calcolikalkulovat promýšlet situaci ap.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

finire: finire i propri giorniskonat, zemřít

raccogliere: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit plody své práce

scavarsi: scavarsi la fossa/tomba (con le proprie mani)(vy)kopat si hrob

strada: přen. scegliere/trovare la propria stradajít si vlastní cestou

tasca: conoscere qc come le proprie tascheznát co jako vlastní boty

testa: fare di testa propriamít svou hlavu, řídit se vlastním rozumem

trave: relig. non vedere la trave nel proprio occhionevidět břevno ve svém oku nevidět vlastní chyby

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

dispozice: avere qc a (propria) disposizionemít co k dispozici

duch: essere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi apertibýt duchem nepřítomný

duše: dal profondo del (proprio) cuorez/v hloubi duše

iniciativa: di propria iniziativa, sám od sebe da séz vlastní iniciativy

konat: fare il proprio doverekonat svoji povinnost

láska: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

náklad: a proprie spesena své vlastní náklady

nebezpečí: a (proprio) rischio e pericolona vlastní nebezpečí

nesvůj: sentirsi a disagio, non sentirsi a proprio agiocítit se nesvůj

nic: proprio niente, niente affattovůbec nic

obrátit: puntare la propria attenzione/il proprio interesse a/verso q/qcobrátit svoji pozornost/svůj zájem na koho/co

obzor: allargare la (propria) menterozšířit si (své) obzory

oko: con i propri occhina vlastní oči

pokraj: essere allo stremo delle (proprie) forzebýt na pokraji (svých) sil

popud: di propria iniziativaz vlastního popudu

potřeba: soddisfare i (propri) bisogniuspokojit (své) potřeby

povinnost: compiere/fare il proprio dovere(s)plnit/(vy)konat svou povinnost

právě: proprio adessoprávě teď

právník: consultare il proprio legaleporadit se se svým právníkem

prvopočátek: dall'inizio, dal proprio inizio, dall'albaod prvopočátku

předhonit: precorrere i propri tempipředhonit svou dobu

přičinění: con il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forzevlastním přičiněním

přiznat: riconoscere (il proprio) sbagliopřiznat (svůj) omyl

samotný: fin dal proprio iniziood samotného začátku

sen: realizzare/avverare il proprio sogno splnit si/uskutečnit (svůj) sen

slevit: abbassare le proprie preteseslevit ze svých nároků

snažit se: fare del proprio meglio, fare di tutto per qcsnažit se ze všech sil o co

soukromě: avere un'impresa in propriosoukromě podnikat

soustředit: concentrare la (propria) attenzione su qcsoustředit (svou) pozornost na co

stranit se: fare vita ritirata, vivere nel proprio gusciostranit se společnosti

svůj, svá, své, svoje: averla vinta, vůli imporre la propria volontàprosadit si svou

teď: subito, proprio adessohned teď

trvat: nepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragionetrvat (si) na svém

úplně: sembrare proprio come qcvypadat úplně jako co

uvážení: a propria discrezionedle vlastního uvážení

vinou: di/per propria colpa, per colpa suavlastní vinou

vlastní: con i propri occhina vlastní oči

vlastnoručně: fatto con le proprie manivlastnoručně vyrobený

volba: secondo la propria sceltapodle vlastní volby

všechen, všechna, všechno: a tutta forza, con tutte le proprie forzeze všech sil, vší silou

všichni, všechny, všechna: impegnarsi al massimo, fare del proprio megliosnažit se ze všech sil

výběr: a propria scelta(po)dle vlastního výběru

vybičovat: spingersi al massimo (delle proprie possibilità)vybičovat se k maximálnímu výkonu

vyjádření: per conto proprio di q, con parole propriepodle vlastního vyjádření koho

zájem: nel tuo (proprio) interesseve tvém vlastním zájmu

zavinění: (non) per colpa sua/propria colpa(nikoli) vlastním zaviněním

zkušenost: parlare della propria esperienzamluvit z vlastní zkušenosti

zodpovědnost: sotto la propria responsabilitàna vlastní zodpovědnost

zrovna: proprio quizrovna tady

žádný: proprio nessuno/-avůbec žádný

akorát: I pantaloni mi stanno proprio bene.Kalhoty jsou mi akorát.

demonstrovat: Andando via ha manifestato il proprio disaccordo.Odchodem demonstroval svůj nesouhlas.

disponovat: Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.Disponujeme vlastní výrobní linkou.

doběhnout: Ci hanno proprio fregato!Pěkně nás doběhli!

dorazit: Mi ha proprio distrutto (ciò).To mě vážně dorazilo.

kdepak: Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!

kolem: la rotazione intorno al proprio asserotace kolem vlastní osy

maximum: fare del proprio meglio per ...udělat maximum, aby ...

na: con i propri occhina vlastní oči

najisto: Ne sei (proprio) sicuro/-a?Víš to najisto?

nakládat: Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.

naopak: Tutto l'opposto!, Proprio il contrario!Právě naopak.

nasadit: Ha rischiato la propria vita per lei.Nasadil pro ni svůj život.

nasuchu: Sono proprio al verde.Jsem teď úplně nasuchu.