Hlavní obsah

dirsi

Vpron

  • di/che qc říct si, říkat si co pro sebe, v duchuMi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

Vyskytuje se v

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

popolare: detto popolarelidové rčení

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

detta: A detta di tutti ...Podle toho, co všichni říkají ...

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

dire: Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...

dire: Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

sapere: Sa dirmi che ore sono?Můžete mi říci, kolik je hodin?

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?

si: Si dice ...Říká se...

ti: Voglio dirti qualcosa.Chci ti něco říct.

ve: Ve lo dissi.Řekl jsem vám to.

venire: Veniva dicendo ...Pořád říkal ...

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

dál: a tak dálee così via, e via dicendo, eccetera

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ...

upřímně: upřímně řečenosinceramente/francamente detto

způsob: svým způsobem do jisté míryin un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo che

aby: Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

asi: Asi ne.Direi di no.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

co: A co takhle ...Che ne dici di ...

duch: V duchu jsem si říkal ...Mi dicevo tra me (e me)...

jak: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jim: Řekl jim to.Gliel'ha detto.

mezi: Jen mezi námi ...Detto tra di noi ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

mluvit: Tak se nemluví!Non si dice!

mnohé: To vypovídá mnohé o ...La dice lunga su ...

mu: Já mu to řeknu.Glielo dirò.

napovídat: Ten toho napovídá!Quello ne dice di cotte e di crude!

naschvál: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

natvrdo: Řeknu mu to natvrdo.Glielo dirò chiaro e tondo.

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

ono: Ono se to snadno řekne ...È facile (d)a dirsi.

povědět: Povím to mamince.Lo dirò alla mamma.

povídat: Povídá se, že...Corre voce che..., Dicono che...

povídat: Co to povídáš?(Che) cosa stai dicendo?

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

proslýchat se: Proslýchá se, že...Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...

prý: Prý v tom domě straší.Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).

rádio: V rádiu říkali ...Alla radio hanno detto che ...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...Mi ha detto apertamente che ...

říct: Neřekl bych.Non direi.

říct: Řekl bych, že ano.Direi di sì.