Hlavní obsah

dirsi

Vpron

  • di/che qc říct si, říkat si co pro sebe, v duchuMi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

Vyskytuje se v

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

popolare: detto popolarelidové rčení

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chi: C'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

me: Me lo disse.Řekl mi to.

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

ora: Ora dice di sì, ora di no.Někdy souhlasí, jindy ne.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

per: Te lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

sapere: Sa dirmi che ore sono?Můžete mi říci, kolik je hodin?

scritta: Cosa dice la scritta sul ...?Co je napsáno na tom ...?

si: Si dice ...Říká se...

ti: Voglio dirti qualcosa.Chci ti něco říct.

ve: Ve lo dissi.Řekl jsem vám to.

venire: Veniva dicendo ...Pořád říkal ...

facile: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne (,ale hůř udělá).

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

dál: e così via, e via dicendo, ecceteraa tak dále

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

tradovat se: říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...Traduje se, že ...

upřímně: sinceramente/francamente dettoupřímně řečeno

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

aby: Gli dirò di chiamarti.Řeknu mu, aby ti zavolal.

anglicky: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

asi: È a casa? — Direi di sì.Je doma? — Asi ano.

bezpochyby: Te l'ha detto senza dubbio.Bezpochyby ti to řekl.

bližší: Può dirmi qualcosa di più su questo?Můžete mi říct něco bližšího?

co: Che ne dici di ...A co takhle ...

duch: Mi dicevo tra me (e me)...V duchu jsem si říkal ...

jak: Come si dice in italiano?Jak se to řekne italsky?

jako: Te lo dico da/come amico ...Říkám ti to jako kamarád ...

jednou: Come ho già detto una volta ...Jak už jsem jednou řekl ...

jim: Gliel'ha detto.Řekl jim to.

mezi: Detto tra di noi ...Jen mezi námi ...

mimo: Inoltre ha detto che ...Mimo to(ho) říkal, že ...

mluvit: Non si dice!Tak se nemluví!

mnohé: La dice lunga su ...To vypovídá mnohé o ...

mu: Glielo dirò.Já mu to řeknu.

napovídat: Quello ne dice di cotte e di crude!Ten toho napovídá!

naschvál: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

natvrdo: Glielo dirò chiaro e tondo.Řeknu mu to natvrdo.

nu: Allora, se lo dici.Nu když to říkáš.

ono: È facile (d)a dirsi., Si fa presto a dire ...Ono se to snadno řekne ...

povědět: Lo dirò alla mamma.Povím to mamince.

povídat: Corre voce che..., Dicono che...Povídá se, že...

pravit: Come dice la legge ...Jak praví zákon ...

proslýchat se: Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...Proslýchá se, že...

prý: Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).Prý v tom domě straší.

rádio: Alla radio hanno detto che ...V rádiu říkali ...

rovina: Mi ha detto apertamente che ...Řekl mi na rovinu, že ...

říct: Non direi.Neřekl bych.

říct si: Mi sono detto...Řekl jsem si...

říkat: Che cosa hai detto?Co jsi říkal?

sám: L'hai detto tu stesso.Ty jsi to sám řekl.

se, si: È più facile a dirsi che a farsi.To se snadno řekne.

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

skoro: Oserei quasi dire che ..., Direi quasi che ...Skoro bych řekl, že ...

slovensky: Come si dice grazie in slovacco?Jak se řekne slovensky děkuji?

snadno: È facile a dirsi., È presto detto.To se snadno řekne.

takhle: Cosa ne dici di andare in piscina?, E se andassimo in piscina?Co takhle si zaplavat?

takový: Non ho detto niente di simile.Nic takového jsem neřekl.

ten, ta, to: Che cosa ne dici?Co ty na to?

vystihnout: Precisamente!, Lo hai detto bene!To jsi vystihl!

vzkázat: Mi ha lasciato detto che ...Vzkázal mi, že ...

vždyť: Eppure gliel'avevo detto.Ale vždyť jsem mu to řekl.

že: Gliel'hai detto tu, vero?Tys mu to řekl, že?

zvěst: Si dice in giro che ..., Corre voce che ..., Circolano delle voci secondo cui ...Kolují zvěsti, že ...