Hlavní obsah

rovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rovná krajina) pianura f, piano m(planina) piana fgeogr. náhorní rovinaaltopiano m
  2. (rovná plocha) superficie f piatta(přímá silnice) strada f dritta, rettifilo mŘeknu vám to na rovinu.Sarò franco con Lei.Řekl mi na rovinu, že ...Mi ha detto apertamente che ...
  3. (geometrická ap.) piano mfyz. nakloněná rovinapiano inclinatov jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

Vyskytuje se v

dezolátní: v dezolátním stavuin pessime condizioni, dissestato/-a, malandato/-a, zničený rovinato/-a, andato in rovina

havarijní: v havarijním stavuin stato di rovina

nakloněný: piano inclinatofyz. nakloněná rovina

pozůstatek: pozůstatky čehoresti di qc, trosky rovine di qc

souměrnost: asse /piano di simmetriaosa/rovina souměrnosti

kazit: Nechci ti kazit radost, ale...Non ti voglio rovinare la gioia, ma...

pokazit: Pokazil jsi mi chuť.Mi hai rovinato l'appetito.

chuť: zkazit komu chuťrovinare l'appetito a q

troska: být v troskách město, hospodářství ap.essere in rovina

voda: Tichá voda břehy mele.L'acqua cheta rovina i ponti.

zkazit: zkazit chuť komurovinare l'appetito a q

altezza: all'altezza di qcna úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

generico: sul/nel genericona povrchu věci, povrchně, v obecné rovině

inclinato: geom. piano inclinatonakloněná rovina

mandare: zničit, zruinovat comandare in rovina qc

metafora: fuor di metafora(zcela) na rovinu, stručně a jasně, bez obalu něco říct ap.

piano: piano di simmetriarovina souměrnosti

piazza: zkazit komu pověst/reputacirovinare la piazza a q

portare: přivést k zániku, zruinovatportare alla rovina

rovina: zničený, v troskách, zpustošený, v dezolátním stavu, zkrachovalýin rovina

rovinare: zkazit komu chuťrovinare l'appetito a q

simmetria: asse/piano di simmetriaosa/rovina souměrnosti

superficie: mat. superficie pianarovina

bocca: Cukr kazí zuby.Lo zucchero rovina la bocca.

cantare: Gliel'ho cantata chiara (la verità).Řekla jsem mu to na rovinu.

cheto: Tichá voda břehy mele.L'acqua cheta rovina i ponti.

papale: papale papalena rovinu, přímo, otevřeně, bez obalu říct ap.