Hlavní obsah

detto

Vyskytuje se v

dál: a tak dálee così via, e via dicendo, eccetera

doslech: znát co z doslechusapere qc per sentito dire

komentář: bez komentáře(non c'è) niente da dire, no comment

naplno: říct (to) naplnonon avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai denti

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

pravda: říkat pravdudire la verità

růženec: modlit se růženecdire/recitare il rosario

tempo: udávat tempodettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andatura, rytmus hud. battere il tempo

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ...

udávat: udávat tempodettare il ritmo, v závodě ap. fare l'andatura

upřímně: upřímně řečenosinceramente/francamente detto

ustálený: ustálené slovní spojení, ustálený obratlocuzione , modo di dire

volovina: říkat volovinydire sciocchezze

vyslovení: při vyslovení čehonel dire/pronunciare qc, pronunciando qc

aby: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

aby: Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

asi: Asi ne.Direi di no.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

co: A co takhle ...Che ne dici di ...

duch: V duchu jsem si říkal ...Mi dicevo tra me (e me)...

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Me lo può dettare lettera per lettera?

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

jak: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jim: Řekl jim to.Gliel'ha detto.

kecat: Nekecej!Non dire balle!, Vážně? Ma va!

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

mezi: Jen mezi námi ...Detto tra di noi ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

mířit: Kam tím míříš?Cosa vuoi dire/insinuare?, Dove vai a parare?

mluvit: Tak se nemluví!Non si dice!

mnohé: To vypovídá mnohé o ...La dice lunga su ...

mu: Já mu to řeknu.Glielo dirò.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

napovídat: Ten toho napovídá!Quello ne dice di cotte e di crude!

naschvál: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

natvrdo: Řeknu mu to natvrdo.Glielo dirò chiaro e tondo.

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

nikdy: Nikdy neříkej nikdy.Mai dire mai.

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

ono: Ono se to snadno řekne ...È facile (d)a dirsi.

plácat: Neplácej hlouposti!Non dire sciocchezze!

po: Po pravdě řečeno...A dire la verità ...

povědět: Povím to mamince.Lo dirò alla mamma.

povídat: Povídá se, že...Corre voce che..., Dicono che...

povídat: Co to povídáš?(Che) cosa stai dicendo?

poznamenat: Chci poznamenat, že...Vorrei dire che...

pravda: Abych pravdu řekl ...A dire il vero ...

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

promluvit: Nemohl ani promluvit.Non poteva dire nemmeno una parola.

proslýchat se: Proslýchá se, že...Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

bestemmia: dire una bestemmiarouhat se, přen. zaklít, zanadávat

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu

dire: a dire pocomírně řečeno

dire: non vuol dire che ...což neznamená, že ...

dire: (tanto) per direjen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

dire: per meglio dire ...lépe řečeno ...

dire: sapere qc per sentito direznát co z doslechu

dire: voler dire qcznamenat co výraz, narážka ap.

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

mandare: mandare a dire qc a qvzkázat co komu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

miracolo: dire miracoli di qmluvit o kom v superlativech

modo: modo di direrčení

modo: per modo di direabych tak řekl

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

oltre: oltre ogni direnepopsatelně, velice, nadmíru

pane: dire pane al pane e vino al vinomluvit jasně

parolaccia: dire le parolacce(sprostě) nadávat

popolare: detto popolarelidové rčení

preghiera: dire le preghierepomodlit se

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

rosario: dire/recitare il rosariopřeříkávat/modlit se růženec