Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  • vacanza f, ferie f pl(volno, rodičovská ap.) congedo mJe na dovolené.È in vacanza.jet na dovolenouandare in ferie/vacanzavzít si týden dovolenouprendere una settimana di feriemateřská dovolenácongedo per maternità

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenouprendere le ferie, form. godere delle ferie

držení: nedovolené držení zbraněpossesso illegale di armi

mateřský: mateřská dovolenácongedo per maternità

nedovolený: sport. nedovolené bráněnífallo di ostruzione

otcovský: otcovská dovolenácongedo per paternità

rodičovský: rodičovská dovolenácongedo parentale

rychlost: dopr. maximální (dovolená) rychlost na silnicilimite di velocità

voda: dovolená u vodyvacanza balneare

zákrok: sport. nedovolený zákrokfallo

dovolení: Udělal to bez mého dovolení.Lo ha fatto senza il mio permesso.

dovolený: Není to dovolené.Non è permesso.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

dovolit: Nedovolil mi odejít.Non mi ha permesso di uscire.

dovolit si: Nemůžeme si to dovolit.Non possiamo permettercelo.

dovolit si: Dovolil jsem si přinést...Mi sono permesso di portare...

mít: dovolenou.È in vacanza.

na: Je na dovolené.È in ferie.

o: Odpočívat můžeš o dovolené.Puoi riposare durante le vacanze.

opustit: Opustil zaměstnání bez dovolení.Ha lasciato il lavoro senza il permesso.

pohlednice: pohlednice z dovolenécartolina delle vacanze

prosit: prosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permesso

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

těšit se: Těším se na dovolenou.Non vedo l'ora di andare in ferie.

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.

confidenza: prendersi la confidenza di fare qcdovolit si co k druhému

congedo: congedo per maternità/paternitàmateřská/otcovská dovolená

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

esodo: esodo estivohromadné odjezdy na dovolenou v létě

feria: prendere le ferievzít si dovolenou

feria: andare in feriejet na dovolenou

frodo: di frodonačerno (prováděný), nedovolený, bez povolení lov ap.

fuoriprogramma: vacanza fuoriprogrammaneplánovaná dovolená

irregolare: azione irregolarenedovolený zákrok

lecito: andare oltre i confini del lecitojít za hranice dovoleného/zákonného

libertà: prendersi la libertà di fare qcdovolit si udělat co bez zeptání ap.

maternità: congedo di/per maternitàmateřská dovolená

parentale: congedo parentalerodičovská dovolená

paternità: congedo di paternitàotcovská dovolená

radunata: radunata sediziosanedovolené shromažďování většího počtu osob

sabbatico: anno sabbatico(roční) studijní dovolená, tvůrčí volno profesora na univerzitě

vacanza: essere in vacanzabýt na dovolené

vacanza: andare/volare in vacanzajet/letět na dovolenou

vacanza: prendersi (una)/fare vacanzavzít/udělat si dovolenou

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

andare: Andiamo in vacanza.Jedeme na dovolenou.

consentire: Mi consenta ...Když dovolíte ... žádost o slovo ap.

cosicché: Sono senza soldi, cosicché non vado in vacanza.Jsem bez peněz, takže na dovolenou nepojedu.

permettere: Permette?Dovolíte?

permettere: Tempo permettendo ...Pokud to počasí dovolí ...

permettersi: Non me lo posso permettere.To si nemůžu dovolit.

potere: Si può...?Je dovoleno...?

potere: Non si può.Nesmí se to., Není to dovoleno.

presentarsi: Permetta che mi presenti.Dovolte, abych se představil.

lecito: essere lecitobýt dovolený, fare qc smět, mít povoleno co

ridere: Non farmi ridere.Nebuď směšný!, Dovol, abych se zasmál!