Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (účel) per(odlišné podměty) perché, affinchéperché a affinchè se zde pojí s konjunktivemOdešel, aby ji neviděl.È uscito per non vederla.Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.Udělal jsem to, aby neměli hlad.Lo feci affinché non avessero fame.
  2. (vyj. účinek) a, perAbych řekl pravdu ...A dire il vero ...Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.
  3. (ať) che(s infinitivem) diche se pojí s konjunktivemJe zbytečné, aby to dělal.È inutile che lui lo faccia.Připomeň mu, aby přišel.Ricordagli di venire.Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.Už aby byl(o)... přáníMagari fosse...Jenom aby! doufejmeMagari fosse così!Bála se, aby nevzbudila rodiče.Si preoccupava di non svegliare i genitori.
  4. (aniž by ne) senza (che)Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.

Částice

  1. (přání)překládá se hl. pomocí konjunktivuUž aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.
  2. (snad) forse(doufejme) sper(iam)o, si speraNe abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!Jenom aby!Speriamo bene!

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor che non

než: než abyúčinek per

načase: Je načase, aby ...È ora che...

potřeba: Je potřeba, aby ...Bisogna che...

proto: proto, abyper fare qc, perché

tak: tak abyin modo che

upřímný: abych byl upřímnýper essere sincero

zajistit: zajistit, aby... postarat securare che ...

zařídit: zařídit, aby...curare che ...

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.È abbastanza intelligente per saperlo.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

jasno: Tak aby bylo jasno...Che sia ben chiaro...

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

litovat: Jen abys nelitoval!Così da non avere rimpianti!, Per non pentirtene dopo!

lpět: Lpíme na tom, aby vše bylo...Ci teniamo che tutto sia...

maximum: udělat maximum, aby ...fare del proprio meglio per ...

minout: Nemine den, aby si na ni nevzpomněl.Non passa giorno che non si ricordi di lei.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

nařídit: Nařídili mu, aby odešel.Gli fu ordinato di uscire.

nastat: Nastal okamžik/čas, aby...È venuto il momento/tempo di...

navrhnout: Navrhl jsem mu, aby...Gli ho proposto di...

naznačit: Naznačil mi, abych byl zticha.Mi accennò di star zitto.

ne: Ne abys přišel pozdě.Bada di non venire tardi.

než: Je příliš nesmělý, než aby křičel.È troppo timido per gridare.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

postarat se: Postarám se, aby se to už neopakovalo.Farò in modo che non si ripeta più.

potřeba: Je potřeba hodně odvahy, aby ...Occorre molto coraggio per...

potřebovat: Potřebuji hodinu, abych to dodělal.Mi occorre un'ora per finirlo.

pověřit: Pověřil mě, abych to zařídil.Mi ha incaricato di occuparmene.

pravda: Abych pravdu řekl ...A dire il vero ...

protahovat: Abych to moc neprotahoval...Per farla breve...

přát si: Přála si, aby byla doma.Desiderava di stare a casa.

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

přerazit se: Mohl se přerazit, aby jí pomohl.Poteva farsi in quattro per aiutarla.

příslušet: Nepřísluší mi, abych o tom rozhodoval.Non spetta a me decidere.

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduA dire il vero...

říct: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

sehnout se: Sehnula se, aby...Si è chinata a...

shrnout: Jen abych to shrnul...Giusto per riepilogare...

třeba: Je třeba, abys šel.Bisogna che tu vada.

: aby byl...Magari fosse già ...

vědět: Tak abys věděl...Solo per tua informazione...

zabavit se: aby se dítě zabaviloper tenere il bambino occupato

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...A farla breve..., Per dirla in poche parole...

žádat: Žádám vás, abyste...Vi chiedo di...

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.