Hlavní obsah

già

Příslovce

  1. , jižAvevamo già parlato.Už jsme spolu mluvili.Sei già di ritorno?Už se vracíš?Sono certo di averlo già visto.Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.già ministro delle finanzeexministr financígià giàano ano, dobrá, budižil già menzionatojiž zmíněný
  2. ovšem, samozřejmě

Vyskytuje se v

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

esaurirsi: La prima edizione si è già esaurita.První vydání se už rozprodalo., První vydání už je rozebrané.

meglio: Sto già meglio.Už je mi líp.

mormorare: Già si mormora sul loro conto.Už se o nich začíná šuškat.

passatello: È già passatello.Už má své roky., Už je za zenitem.

proposito: A proposito, gli hai già restituito i soldi?Mimochodem, už jsi mu vrátil ty peníze?

tornare: È già tornato al lavoro.Už se vrátil do práce.

vzhůru: Už jsi vzhůru?Sei già sveglio/-a?

aby: Už aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

číst: Už jsi to četl?Lo hai già letto?

dlouho: Je to už dlouho.È già da tanto., Fa molto tempo.

dobitý: Baterie už bude dobitá.La batteria sarà già carica.

dohánět: Už nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

důchod: Už je v důchodu.È già in pensione.

dusit: Dusil to v sobě už dlouho.Si tratteneva già da tanto tempo.

hýbat: Už hýbe rukama.Può muovere già le mani.

jako: Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jíst: Už jsi jedl?Hai già mangiato?

jít: Musím už jít.Devo già andarmene.

již: Již odešel.È già partito.

již: již v roce 1200già nel 1200

klížit se: Už se mi klíží oči.Ho già gli occhi pesanti.

místo: Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.

mít: Už to máš přečtené?Hai già finito di leggerlo?

nahánět: Policie ho nahání už celé měsíce.La polizia lo insegue già da mesi.

naložit: Už jsi naložil věci do auta?Hai già caricato la roba nella macchina?

obeznámit: Už je s tím obeznámen.È già informato dei fatti.

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

odjet: Už odjel.È già partito.

ochutnat: Už jsi to ochutnal?L'hai già assaggiato?

popsat: Už popsal celý sešit.Ha già riempito tutto il quaderno.

pryč: Už je pryč.È già via.

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Hai già deciso?

setkat se: Už jste se setkali?Vi siete già incontrati?

shánět: Už rok shání práci.È in cerca di lavoro già da un anno.

slyšet: Už jsem o tom slyšel.Ne ho già sentito parlare.

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.Abbiamo già consumato tutte le provviste.

stanovit: Už jste stanovili datum?Avete già fissato una data?

ubíjet: Ta práce už mě ubíjí.Sono già stufo di questo lavoro.

: Už přišel.È già arrivato.

: To už je osm?Sono già le otto?

: už od roku 1250già dal 1250

: Už aby byl...Magari fosse già ...

vyrábět: Tento produkt se již přestal vyrábět.Questo prodotto è già fuori produzione.

zkoušet: Už jsem zkoušel všechno.Ho già provato di tutto.

zkusit: Už jsi to zkusil?L'hai già provato?

zvyknout: Už jsem si zvykl.Mi sono già abituato.

stát se: Už se stalo.o negativním Il danno è ormai fatto., Ormai è fatta., bylo uděláno È già stato fatto.