Hlavní obsah

grande

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. i přen.vel(i)kýQuant'è grande l'appartamento?Jak je ten byt velký?Mi sta grande.Je mi to velké. o oblečeníC'è un gran buio.Je tma jako v pytli.Ho una gran fame.Mám hlad jako vlk.La squadra ha giocato alla grande.Mužstvo zahrálo famózně.Non è un gran che.Není to nic zvláštního.Sei grande!Jsi machr!, Jsi borec!il più grandenejvětšíun gran bugiardovelký lhářil Gran PremioVelká cenagrandi montagnevysoké horyin grandeve velkémalla grandeve velkém stylu, ohromně
  2. velký, vysoký postavouCome sei diventato grande!Tys ale vyrostl!
  3. starší věkověmia sorella grandemoje starší sestra
  4. dospělý, velký už ne dítělibro per grandikniha pro dospělé
  5. významný důležitýÈ stato un gran giorno.Byl to velký den.grand'uomovelikán, géniusun grande poetavynikající básníkl'epoca delle grandi scoperteepocha významných objevůPietro il GrandePetr VelikýGran Maestrovelmistr

Vyskytuje se v

dorsale: (gran) dorsaleširoký sval zádový

attrezzo: grande attrezzo(gymnastické) nářadí

bevitore: (gran) bevitore di caffèkafař

bovaro: zool. Grande Bovaro Svizzerovelký švýcarský salašnický pes

caloria: grande caloriakilogramkalorie, velká kalorie

carro: Gran/Piccolo CarroVelký/Malý vůz souhvězdí

competenza: un uomo di grande competenzavelmi schopný/zdatný člověk

completo: al (gran) completonaprosto plný, v plném počtu, kompletní

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

depressione: la grande depressionevelká hospodářská krize

dispiacere: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

dose: a/in piccole/grandi dosiv malých/ve velkých dávkách

dottrina: uomo di grande/vasta dottrinaerudovaný člověk

effetto: di grande effettoefektní, působivý

esperienza: di grande esperienzavelmi zkušený

farsi: farsi grandevyrůst, narůst, zvětšit se

fratello: grande fratelloVelký bratr systém

ghiro: ghiro grandeplch velký

grande: il più grandenejvětší

invalido: grande invalidotěžký invalida

labbro: anat. grandi/piccole labbravelké/malé stydké pysky

linea: descrivere qc in linea generale/a grandi lineenastínit co v hrubých obrysech

maestro: Gran Maestro Templarevelmistr řádu templářů

magazzino: grande magazzinoobchodní dům

manovra: mil. grandi manovrevelké manévry

misura: di piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů

mondo: bel/gran mondosmetánka, boháči

morire: morire dal (gran) ridere/di noiaumírat smíchy/nudou

muraglia: Grande muraglia cineseVelká čínská zeď

onore: tenere in grande onore qmít koho ve velké úctě

passo: grande passovelký krok významný

pompa: in gran pompas velkou slávou

portata: di gran portatadůležitý, významný

premio: sport gran premiovelká cena F1 ap.

pretesa: avere grandi pretese da qcmít vysoké požadavky na co

prezzo: tenere q in gran prezzochovat koho ve velké úctě

promessa: essere grande promessa per il futurobýt velkým příslibem do budoucna

salire: salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavným

schermo: grande schermostříbrné plátno filmové

scimmia: scimmia antropomorfa, grande scimmialidoop, antropomorfní opice

segreto: in (gran) segretov (velkém) utajení

sensibilità: persona di grande sensibilitàvelice citlivý člověk

significato: essere di grande significato a q/per qcmít velký význam, být významný pro koho/co

sorpresa: con mia grande sorpresak mému velkému překvapení

spessore: di grande spessorevýznamný

superare: superare grandi distanzepřekonat velké vzdálenosti

dio: Dio (buono)!, Mio Dio!, Gran dio!Panebože!, Bože můj!, Ježíši Kriste! pohoršení, úděs ap.

tratto: descrivere qc a grandi trattipopsat co v hrubých rysech

valore: di grande/scarso valorevelké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotný

voce: a gran voce(velice) nahlas řvát ap.

volume: pacco di gran volumeobjemný balík

amatore: È un grande amatore di calcio.Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.

bontà: un uomo di grande bontàvelice dobrý člověk

burlone: Il destino è proprio un gran burlone.Osud si z nás vážně dost utahuje.

casino: Ha fatto un gran casino.Udělal pěkný dusno.

chiacchierone: È un gran chiacchierone.Je hrozně ukecaný.

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

lievemente: Era lievemente più grande.Byl nepatrně starší/větší.

naturalezza: scena descritta con grande naturalezzavelmi reálně popsaná scéna

più: È più grande di me.Je větší než já.

quando: Quando sarò grande ...Až budu velký ...

čínský: Grande Muraglia cineseVelká čínská zeď

dopředu: fare qc con grande anticipo(u)dělat co dlouho dopředu

dům: grande magazzinoobchodní dům

dvakrát: due volte più grande di q/qcdvakrát větší než

efektní: di grande effettovelmi efektní

finále: gran finalevelké finále

hluboko: in grande profonditàvelmi hluboko

hrubý: a grandi lineev hrubých rysech nastínit ap.

lítost: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

množství: in grandi quantitàve velkém množství

možná: il più grande possibileco možná největší

obchodní: grande magazzino obchodní dům

počet: in gran numero, in forzeve velkém počtu přijít ap.

pokrok: fare (grandi) progressi in qcdělat (velké) pokroky v čem

projekce: proiezione sul grande schermovelkoplošná projekce

prsní: grande pettorale anat. velký prsní sval

překvapení: con mia (grande) sorpresak mému (velkému) překvapení

převážný: la (stra)grande maggioranza převážná většina

pysk: grandi/piccole labbra anat. velké/malé stydké pysky

rychlost: a grande/tutta velocitàvelkou/plnou rychlostí

středně: di grandezza media, medio-grandestředně velký

stydký: grandi/piccole labbraanat. malé/velké stydké pysky

škála: vasta gamma , grande varietà di qcširoká škála čeho

tlustý: intestino crasso, grande intestinoanat. tlusté střevo

trochu: un po' più grandetrochu větší

úžas: con mia grande sorpresa, con mio grande stuporek mému úžasu

valný: in gran parte, per la maggior partez valné části

velký: il Gran Carroastron. Velký vůz souhvězdí

větší: ancora più grande/maggioreještě větší

vůz: Grande/Piccolo Carro astron. Velký/Malý vůz

význam: essere di grande importanza per q/qcmít velký význam pro koho/co

zeď: Grande Muraglia (cinese)Velká čínská zeď

zvučný: grandi nomi, nomi famosizvučná jména

: per quanto grande siaať je jakkoli velký

borec: Sei un grande (a farcela)!To jsi borec (žes to zvládl)!

čelit: Affrontiamo grandi difficoltà.Čelíme velkým obtížím.

dělat: Stai facendo dei grandi progressi.Děláš velké pokroky.

dosavadní: il suo più grande successo finorajeho dosavadní největší úspěch

dožít se: Ha vissuto grandi delusioni.Dožila se velkých zklamání.

frajer: Che bravo sei!, Sei un grande!Seš frajer! pochvalně ap.

hojný: (venire) in gran numero(dostavit se) v hojném počtu

hrát si: Posa a grande scrittore.Hraje si na velkého spisovatele.

lacině: Non sembra gran che.Vypadá to lacině. nekvalitně ap.

mezi: Appartiene tra i più grandi...Patří mezi největší...

než: È molto più grande di me.Je mnohem větší než já.

o: Sono di due anni più grande.Jsem o dva roky starší.

ochotný: Non aveva una gran voglia di aiutare.Nebyl příliš ochotný pomoci.

pěkně: molto/ben grandepěkně velký

pětkrát: cinque volte più grande dipětkrát větší než

pokročit: Ha fatto grandi progressi in inglese.Hodně pokročil v angličtině.