Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stare in piedistát ve frontěfare la fila
 2. (strom ap.) stare in piedi(nacházet se) stare(být vzpřímený) essere eretto/-aJen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.
 3. (nehýbat se) essere fermo/-a, essere immobileStůj!Alt!, Fermo!
 4. (zaujímat místo) stare, essere
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím essere/trovarsi di fronte a qcpřen.(čelit) affrontare, fronteggiare qc
 6. (podporovat někoho) za kým sostenere(chtít hájit) difendere q
 7. stát (si) (trvat na něčem) za čím sostenere qc, insistere su/nel fare qcStůj si za svým.Tieni duro., Non mollare.
 8. (přát si) o koho/co volere q/qc(mít rád ap.) voler bene a q/qc(mít zájem) essere interessato/-a a q/qc(toužit) desiderare qcStojíš ještě o mě?Mi vuoi ancora bene?Nestojí o společnost.Non vuole compagnia.Nestojím o soucit.Non chiedo compassione.
 9. hovor.(být napsáno) essere scritto

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) costareKolik to stojí?Quanto costa?, Quanto viene?
 2. (vyžadovat) costareať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcosti quel che costi
 3. (zasluhovat) za co valere (la pena di) qc, essere degno/-a di qcStojí to za vidění/pokus.Vale la pena di vederlo/provarlo.To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., (reakce na poděkování) Non c'è di che., Di niente.

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) stato mčlenské státy EUstati membri dell'UE
 2. expr.(státní instituce ap.) stato mexpr.(vláda) governo m

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem za čím sostenere* qc, insistere* su/nel fare qc

blahobyt: ekon. stát blahobytustato assistenziale/sociale

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

fronta: stát ve frontě na cofare la fila/coda per qc

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

hovno: být na hovno, stát za hovno podělaný ap.essere di merda, far cagare

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

nehybně: nehybně stát/sedětstare fermo/immobile

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pevně: stát pevněreggersi/tenersi (ben) saldo

povšimnutí: stát za povšimnutíessere degno di attenzione

pozor: stát v pozorustare sull'attenti

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

sociální: sociální státstato sociale

stoj: dělat co ve stojefare qc (essendo) in piedi

svědek: stát se/být svědkem čehoessere testimone di qc

zadlužený: nejzadluženější státystati più indebitati

zpříma: stát zpřímastare dritto, stare in posizione eretta

: Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

doopravdy: Doopravdy se to stalo.È realmente accaduto.

dveře: Stál ve dveřích.Stava nell'ingresso.

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

již: Již se to nestane.Non succederà più.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

kolik: Kolik to stojí?Quanto costa?

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

muset: Muselo se to stát.È dovuto succedere.

na: Kolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?

námaha: Nestojí to za tu námahu.Non ne vale la pena.

nedaleko: Stál nedaleko mne.Stava vicino a me.

nehnutě: stát nehnutěstare fermo

peníze: Stálo to spoustu peněz.È costato un sacco di soldi.

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

pouhý: Stojí to pouhých deset eur.Costa solo dieci euro.

prd: Stojí to za prd.Non vale un cavolo., È di merda., (Questo) fa cagare.

při: Budu stát při tobě.Starò al tuo fianco.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

sotva: Sotva stál/-a.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stát se: Stal se obětí ...È diventato vittima di ...

střelit: Stůj, nebo střelím.Fermo o sparo.

terč: stát se terčem posměchudiventare (un/il) bersaglio delle beffe

vedle: Stála vedle mne.Stava accanto a me.

vidění: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

vidět: To stojí za vidění.Vale la pena di vederlo.

za: Nestojí to za to.Non ne vale la pena.

záda: stát zády k soběstare schiena a schiena

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zkouška: Stojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

zmínka: Nestojí to za zmínku.Non è neanche il caso di parlarne.

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

kde: Nevím kde mi hlava stojíSono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

baltico: (po)baltské státy, Pobaltístati baltici

cacare: stát za hovno, být hroznýfar cacare

capo: hlava státucapo dello stato

coda: čekat/stát ve frontěfare la coda

con: zůstat stát s otevřenou pusourestare con la bocca aperta

costare: ať to stojí, kolik chcecosti quel che costi

costo: za každou cenu, stůj co stůja ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costi

dilemma: stát před dilematemtrovarsi di fronte a un dilemma

dire: jen aby řeč nestála, jen tak něco říct ap.(tanto) per dire

esagerazione: stát hromadu penězcostare un'esagerazione

fare: stát ve frontě na cofare la fila per qc

fermo: stát nepohybovat seessere fermo

fila: stát ve frontěfare la fila

frate: stát se mnichemfarsi frate

furore: stát se hitem, způsobit rozruch kniha, filmfar furore

gamba: stát na vlastních nohou, být samostatnýcamminare con le proprie gambe

giudicato: stát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudkudir. passare in giudicato

guadagnare: získat slávu, stát se slavnýmguadagnare fama

immobile: nehybně státstare immobile

imprevisto: pokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevlezesalvo imprevisti

laico: laický stát opak klerikálního státuStato laico

leggenda: Stal se legendou.È diventato una legenda.

mazzo: stát v davu, nevyčnívatpřen. stare nel mazzo

meritevole: zasluhovat si co, stát za coessere meritevole di qc

mettere: stát za to, mít cenu, vyplatit semettere conto

nome: udělat si jméno, stát se známýmfarsi un nome

paese: právní státpaese legale

pena: stát za to za tu námahu ap.valere la pena

piede: stát, být na noháchessere in piedi

portare: odnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.portare via

potenziale: průmyslový potenciál státupotenziale industriale dello stato

realtà: stát se skutečnostídiventare realtà

restare: zůstat státrestare in piedi

ridicolo: stát se terčem posměchucadere nel ridicolo

ritto: stát rovně/vzpřímeněstar ritto

saio: stát se řeholníkem/řeholnicívestire/indossare il saio

salire: proslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavnýmsalire in (gran) fama

stare: stát na nohoustare in piedi

stato: stát blahobytustato del benessere

tributo: odvody státutributi erariali

unito: Spojené státy americkéStati Uniti d'America

valere: stát za to, vyplatit sevalere la pena

vassallo: vazalské státypaesi vassalli

vittima: stát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemudiventare vittima di q/qc

accadere: Co se ti stalo?Che cosa ti è accaduto?

apatia: otupět, stát se otupělým/netečným/lhostejným, rezignovat poddávat se osudu ap.cadere nell'apatia

attribuzione: Nespadá to do pravomocí státu.Non rientra nelle attribuzioni dello Stato.

avvenire: Ať se stane cokoli ...Qualunque cosa avvenga ...

bazzecola: Stojí to pár šupů.Costa una bazzecola.

botte: S přibývajícím věkem se z ní stala bečka.Con l'età è diventata una botte.

cazzo: Tohle stojí za hovno., Tohle je na hovno.Questo non vale un cazzo.

composto: Seďte/Stůjte pořádně!, Narovnejte se!State composti!

darsi: Stane se, že...Si dà il caso che ...

diritto: Stůj rovně!, Narovnej se!Stai diritto!

essere: Co stojí zmrzlina?Quant'è un gelato?

fiore: Stálo to balík.È costato fior di quattrini.

granché: Za moc to nestojí.Non vale granché.

impalato: Nestůj tady jak solný sloup!Non stare lì impalato!

indipendente: nezávislý státpaese indipendente

ira: Stálo to spoustu peněz.Costava l'ira di Dio.

mentre: Stalo se to, zatímco jsem spal.Accadde mentre dormivo.

mio: Je/stojí při mně. na mé straněSta dalla mia.

ne: Stal se jeho/jejím/jejich přítelem.Ne divenne amico.

niente: Nic se neděje/nestalo. v reakci na omluvu ap.Non fa niente.

nulla: Nestojí (to) za nic.Non vale nulla.

patrimonio: Stálo mě to majlant!Mi è costato un patrimonio!

perlomeno: Stojí to nejméně dva milióny.Costerà perlomeno due milioni.

propriamente: Stalo se to přesně tak.È successo propriamente così.