Hlavní obsah

trarre

Tranzitivní sloveso

  1. qc da qc čerpat co z čeho, (vy)těžit, získ(áv)at co z čehotrarre profitto di qctěžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čemtrarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čehotrarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojůun film tratto da un romanzo ...film natočený na motivy/základě románu ...
  2. q/qc a qc (do)táhnout, (od)vléct, (od)táhnout koho/co kamtrarre a sépřitáhnout si/k kobě
  3. q in qc dovést koho k čemu závěrům ap., uvést koho v co omyl ap.trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho
  4. i přen.da qc vytáhnout z čeho, (vy)tasit zbraň ap., dostat (ven) z čehotrarre q d'impacciovytáhnout z průšvihu koho
  5. qc vydávat co zvuk, hles ap., vypustit z úst ap.

Vyskytuje se v

beneficio: mít prospěch z čeho, těžit z čehotrarre beneficio da qc

carattere: povahový rystratto di carattere

conclusione: vyvodit závěrytrarre le conclusioni

conseguenza: vyvodit důsledkytrarre le conseguenze

inganno: uvést v omyl kohotrarre/indurre in inganno q

insegnamento: poučit se, vzít si ponaučenítrarre insegnamento

linea: čerchovaná čáralinea tratto-punto

origine: pocházet, pramenit z čehotrarre origine da qc

profitto: mít užitek, těžit z čehotrarre profitto da qc

tratto: jedním tahemin un tratto

tutto: náhletutt'a un tratto

vantaggio: získat výhodu z čeho, těžit z čehotrarre vantaggio da qc

oscurarsi: Obloha náhle potemněla.Il cielo d'un tratto si oscurò.

dado: Kostky jsou vrženy.Il dado è tratto.

důsledek: vyvodit důsledky z čehotrarre le conseguenze di qc

kostka: hodit kostkoulanciare/trarre il dado

lano: vlečné lanofune traente, cavo di traino

omyl: uvést v omylindurre in errore q, trarre in inganno q

ponaučení: vzít si ponaučení z čehotrarre un insegnamento da qc, z příběhu ap. trarre la morale da qc

povahový: povahový rystratto di carattere

prospěch: mít z čeho prospěchbeneficiare da qc, trarre vantaggio da qc

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

úsek: časový úsekperiodo /tratto di tempo

užitek: mít užitek z čehotrarre profitto da qc, beneficiare di qc

vyvést: vyvést z omylu kohoaprire gli occhi a q, trarre fuori d'inganno q

vyvodit: vyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliate

závěr: Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.

vrhnout: Kostky jsou vrženy.Il dado è tratto.

trarre: těžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čemtrarre profitto di qc