Hlavní obsah

pokud

Spojka

  1. (jestliže) sePokud se nemýlím ...Se non mi sbaglio ...pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione
  2. kniž.(dokud) finché
  3. (co se týče)Pokud se mě týče...Per quanto mi riguarda...pokud jde o koho/co co se týčequanto a, per quanto/quel che riguarda q/qc

Vyskytuje se v

potud: tak dlouho finchépokud - potud, dokud - potud

jít: per quanto riguarda ..., riguardo a ...pokud jde o ...

možno: se possibilepokud možno

třeba: se necessario, in caso di necessitàpokud bude třeba

týkat se: per quel(lo) che/quanto riguarda, quanto a qcco/pokud se týče/týká koho/čeho

jednat se: Per quanto mi riguarda non è un problema.Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.

klamat: Se la memoria non mi tradisce/inganna.Pokud mě neklame paměť...

komplikace: salvo complicazionipokud nenastanou komplikace

mýlit se: Se non (mi) sbaglio...Pokud se nemýlím...

namítat: Se non ha obiezioni...Pokud nic nenamítáte...

opravit: Correggetemi se sbaglio.Opravte mě, pokud se mýlím.

pamatovat (si): Per quanto mi ricordo...Pokud si pamatuji...

pokud: Se hai paura ...Pokud máš strach...

přihlásit se: Alzate la mano, se volete dire qualcosa.Přihlaste se, pokud chcete něco říct.

usoudit: A giudicare da...Pokud lze usoudit z...

vědět: Per quanto io sappia...Pokud (já) vím...

vzpomínat (si): per quanto mi ricordo...pokud si vzpomínám...

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

beninteso: beninteso chepokud, za předpokladu (že)

che: posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...

condizione: a condizione di s infinitivempouze pokud, jen když

considerazione: in considerazione di qcs ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o co

errore: salvo errore ...pokud se nemýlím ...

imprevisto: salvo imprevistipokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevleze

io: io come iopokud jde o mě

mancanza: in mancanza di qcpři neexistenci/nepřítomnosti čeho, pokud neexistuje/není co, jelikož není co

me: per/quanto a mepokud jde o mě, co se mě týká

necessario: se è necessariov případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třeba

possibile: se possibilepokud možno

quanto: da quantopokud, nakolik o míře ap.

riguardare: per quanto riguarda...co se týče..., pokud jde o...

salvo: salvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...

sempre: sempre chepokud, jestliže, v případě, že

soltanto: soltanto che(jen) pokud, jenže, ale

termine: in termini di qcpokud jde o co, v rámci čeho

capitare: Se capiti a Roma, telefonami.Pokud se náhodou dostaneš do Říma, zavolej mi.

constare: Per quanto mi consta...Pokud vím...

correggere: Correggimi se sbaglio...Oprav mě, pokud se mýlím...

ingannarsi: Se non mi inganno...Pokud se nepletu...

insistere: Se proprio insisti ...Pokud na tom opravdu trváš ...

permettere: Tempo permettendo ...Pokud to počasí dovolí ...

preferibilmente: Inviatelo, preferibilmente via email.Pošlete to, pokud možno e-mailem.

ricordare: Se ben ricordo ...Pokud si dobře pamatuji...

rincrescere: Se non le rincresce ...Pokud vám to nevadí...

sbagliare: Se non sbaglio ...Pokud se nemýlím ...