Hlavní obsah

personale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. osobní záležitost ap., soukromý problémy ap., vlastnoruční podpisper uso personalepro osobní potřebu
  2. personální, osobní týkající se personáluufficio personalepersonální oddělení

Podstatné jméno mužské

  1. personál hotelu ap., osazenstvo kanceláře, obsluha strojepersonale di bordopalubní personálpersonale sanitario (ausiliario)(pomocný) zdravotnický personál
  2. postava, zevnějšek

Vyskytuje se v

ausiliario: personale ausiliariopomocný personál

effettivo: (personale) effettivokmenoví zaměstnanci

fascino: fascino personaleosobní kouzlo

lesione: dir. lesione personalefyzická újma, ublížení na zdraví

libertà: dir. limitazione della libertà personaleomezování osobní svobody

paramedico: personale paramedicozdravotnický personál

perquisizione: dir. perquisizione personale/domiciliareosobní/domovní prohlídka

personale: per uso personalepro osobní potřebu

prelatura: prelatura personaleosobní prelatura

pronome: pronomi personaliosobní zájmena

sanitario: personale sanitario (ausiliario)(pomocný) zdravotnický personál

scheda: scheda personaleosobní karta zaměstnance ap.

segretario: segretario personaleosobní tajemník

temporaneo: personale temporaneo(vý)pomocný personál ne stálý

ufficio: ufficio del personalepersonální oddělení

hygiena: mantenere l'igiene personaledodržovat osobní hygienu

kouzlo: fascino personalekouzlo osobnosti

nepovolaný: Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.Nepovolaným vstup zakázán.

osobní: perquisizione personaleosobní prohlídka

personál: personale ospedalieronemocniční personál

personální: ufficio/direttore (del) personalepersonální oddělení/ředitel

počítač: computer personale, zkr. PCosobní počítač

potřeba: per uso personalepro osobní potřebu

rodný: numero di identificazione personalerodné číslo

služební: ingresso per il personaleslužební vchod

svoboda: libertà personaleosobní svoboda

ublížení: lesione personale/corporale (grave)práv. (těžké) ublížení na zdraví/těle

údaj: dati personali/di contattoosobní/kontaktní údaje

vlastní: per uso personalepro (svou) vlastní potřebu

zájem: interessi pubblici/personaliveřejné/osobní zájmy

zájmeno: pronome personale/possessivo/dimostrativoling. osobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

zájmový: interessi personali, ve volném čase attività di tempo liberozájmová činnost

zřízenec: cameriere personalehotelový zřízenec obsluha ap.

manipulovat: Gli impiegati hanno manipolato i dati personali dei clienti.Úředníci manipulovali s osobními daty klientů.

osobně: Non prenderla tanto sul personale.Neber si to tak osobně.

ryze: motivi puramente personaliryze osobní důvody

vzít: L'ha presa sul personale.Vzal to osobně.

základ: per esperienza personalena základě vlastní zkušenosti

effetto: effetti personaliosobní věci