Hlavní obsah

coma

Podstatné jméno mužské

  • i přen.kóma bezvědomíentrare in comaupadnout do kómatuuscire dal comaprobrat se z kómatu

Vyskytuje se v

come: il cometo jak

così: così ... cometak ... jak(o)

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allora: allora come alloraza těchto okolností

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

avvenire: come spesso avvienejak se často stává

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

consueto: come di consuetojako obvykle, jako vždy

contropartita: in/come contropartita per qcna oplátku za co

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

farmacologico: coma farmacologicoumělý spánek

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

fulmine: veloce come un fulminerychlý jako blesk

fumare: fumare come un turcohulit jak fabrika

grasso: grasso come un maialetlustý jako prase, vypasený

identificare: identificare q (come) il colpevoleoznačit koho za viníka

incanto: come per incantojako zázrakem

indotto: med. coma indottoumělý spánek

io: io come iopokud jde o mě

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

lupo: mangiare come un lupojíst jako vlk hodně a hltavě

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

mai: come maijak(pak) to

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

miele: dolce come il mielesladký jako med/cumel

mulo: testardo come un mulotvrdohlavý jako mezek

muto: essere muto come una tombamlčet jako hrob

nascere: nascere come funghirůst jako houby po dešti

nero: nero come il carbonečerný jak uhel

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

obiettivo: porsi come obiettivo qcvytyčit si za cíl co

oggi: oggi come oggiv současné době/současnosti, momentálně

pallido: pallido come un cadaveremrtvolně bledý

passatempo: fare qc per/come passatempodělat co ze záliby/jako koníček

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

pulcino: come un pulcino bagnatoschlíplý, jako zmoklá slepice bez energie, bez života

quando: il come e il quandokdy a jak

ricompensa: come ricompensaza odměnu

risultato: avere come risultato qcmít za následek co

sapere: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

solito: come il solito, come al solitojako obvykle, jako vždy

subito: subito che, subito (sì) comehned jak

te: come tejako ty

usare: usare qc come scusavymluvit se na co, použít co jako výmluvu

vecchio: vecchio come Matusalemmestarý jaký Metuzalém

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

arrivare: Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?

assenzio: amaro come l'assenziohořký jako pelyněk

bolide: È uscito come un bolide.Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešel

buttare: Come butta la situazione?Jak se to vyvíjí?

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

companatico: Il formaggio è spesso usato come companatico.Sýr se často jí s chlebem.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

consuetudine: come era di consuetudinejak bylo zvykem

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

ecco: Ecco come stanno le cose!Tak (takhle) se věci mají!

fortuna: Come fortuna volle ...Osud tomu chtěl ...

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

insomma: Come vanno le cose? Insomma ...Tak jak to jde? Jakž takž ...

lavorare: Lavora come segretaria.Pracuje jako sekretářka.

male: Come stai? — Non c'è male.Jak se máš? — Jde to.

me: Tu sei come me.Jsi jako já.

mettersi: Come si mettono le cose?Jak se vyvíjí situace?

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

cosi: qualcosa come ...cosi jako ... typově podobné

dalece: tanto come, in quantotak dalece

divý: come un matto jako divý dělat ap.

doma: Fate come a casa vostra.Chovejte se jako doma. vykání více osobám

důkaz: come prova/testimonianza di qc, form. podepsat ap. in fede di qcna důkaz čeho

expres: inviare q (come) espressoposlat co expres

jako: come sejako by

kóma: entrare/cadere/andare in comaupadnout do kómatu

nabíledni: nad slunce jasnější essere chiaro come il sole, samozřejmé essere ovviobýt nabíledni

náhrada: come compenso/indennizzo/compensazione per qcjako náhrada, náhradou za co

následek: avere come conseguenza qcmít za následek co

následující: come segue, nel modo seguentenásledujícím způsobem

našinec: gente come me e tenašinci

neposlední: (come) ultimo ma non meno importantev neposlední řadě

nový: come nuovojako nový

obsadit: classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qcobsadit jaké místo v závodě ap.

obvykle: come al solito, come d'abitudinejako obvykle

obyčejně: come al/di solitojako obyčejně

odměna: ricevere qc come ricompensa per qcdostat co za odměnu za co

památka: tenere qc come ricordonechat si co na památku

podle: come previstopodle očekávání

přijmout: essere accettato come membro di qcbýt přijat za člena čeho

radovat se: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

slušet: come si deve/conviene a qjak se sluší (a patří) na koho

spánek: coma farmacologico/indottoumělý spánek

Tomáš: incredulo come San Tommasonevěřící Tomáš

tradičně: come al solito/d'abitudinejako tradičně

ulitý: calzare/stare a pennello, calzare come un guantosedět/padnout jako ulitý

vidno: Come si vede da ...Jak je vidno z...

volný: lavorare come freelance/libero professionistabýt na volné noze

výraz: come espressione di buona volontàjako výraz dobré vůle

výslužka: dolci (di matrimonio) come regalo per gli invitativýslužka ze svatby

vždy: come semprejako vždy

akorát: Come se io avessi tempo!Já mám tak akorát čas!

anglicky: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

bližní: Ama il prossimo tuo come te stesso.Miluj bližního svého jako sebe samého.

Bulhar: Sgobba come un mulo.Dře jako Bulhar.

být: Come si può vedere..., Come si vede...Jak je vidět...

cítit se: Come ti senti?Jak se cítíš?

čistý: pulito come uno specchiočistý jako klícka

dál: Come continua?Jak je to dál?

dařit se: Come sta/va?Jak se vám daří?

dělat: Come si fa?Jak se to dělá?

dít se: Come se niente fosse.Jako by se nic nedělo.

dívat se: E come la vedi tu?A jak se na to díváš ty?

dojít: Come è successo?Jak k tomu došlo?

dokázat: Come devo dimostrartelo?Jak ti to mám dokázat?

dopadnout: Chissà, come andrà a finire!Bůhví jak to dopadne!

dosáhnout: Come siete riusciti a raggiungerlo?Jak jste toho dosáhli?

dostat se: Come faccio ad arrivare alla stazione?Jak se dostanu na nádraží?

dovolovat si: Come si permette?Co si to dovolujete?

dozvědět se: Come l'ha saputo?Jak se to dozvěděl?

druhý: Come ogni altro ...Jako každý druhý ...

důsledek: che ha portato a..., che ha avuto come risultato...což mělo za důsledek...

hlásit se: Si sono offerti come volontari.Hlásili se jako dobrovolníci.

: ... come me... jako já

jak: vývoj ap. Come sembra?, o vyhlídkách ap. Che aria tira?Jak to vypadá?

jakož: gli uomini così come le donnemuži jakož i ženy

jaký: Come è?Jaká je?

jednou: Come ho già detto una volta ...Jak už jsem jednou řekl ...

jít: Come va?Jak to jde?

jmenovat se: Come ti chiami?Jak se jmenuješ?

kouřit: Fuma come un turco.Kouří jak fabrika.

led: freddo come il ghiaccio, ledový ghiacciatostudený jak(o) led