Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (popsaný ap.) tale, così(stejný) uguale(podobný) simileTakový chlap by to zvládl.Un tal uomo potrebbe farlo.Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.
  2. jaký - takový (souvztažné) tale - tale
  3. takový a takový (obecný popis) tale
  4. taková hovor.(za takové situace) cosìs takovou pokud to tak půjde dálse continua così
  5. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) cosìexpr.(zvolání) che
  6. hovor.(nějaký) un tale, un tipo di, una specie di
  7. hovor.(přibližně) circa, pressappoco

Vyskytuje se v

něco: něco takovéhoqualcosa del genere

nijaký: takový nijakýné carne né pesce

případ: v daném/takovém případěin questo/tal caso

zrovna: zrovna takový stejnýesattamente uguale

drobnost: Přinesl jsem takovou drobnost.Ti ho portato un piccolo regalo.

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

sedět: Taková práce mu nesedí.Un lavoro così non fa per lui.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

jaký: Jaký otec, takový syn.Tale padre, tale figlio.

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

makový: nebýt ani takový, ani makovýnon essere né carne né pesce

così: una vita cosìtakový život

simile: qualcosa di simileněco takového

simile: niente di similenic takového

sorta: qc di sortatakový, podobný co

tale: in tale casov takovém případě

tale: tale ... talejaký ... takový

tale: in tal modotakovým způsobem, tak(hle)

uno: È un bugiardo!Je to takový lhář!

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

certo: Ho una certa fame!Mám takový hlad!

me: Povero me!(Já) jsem (takový) chudák!

misterioso: Non fare il misterioso!Nebuď (takový) tajnůstkář!

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

qualsiasi: È un film qualsiasi.Je to takový průměrný film.

qualunque: Era un ragazzo qualunque.Byl to takový normální kluk. ničím zajímavý

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

questo: Non uscire con questo freddo!Nechoď ven v takové zimě!

simile: Immaginavo una cosa simile.Něco takového jsem si představoval.

tale: C'era un tale rumore che non si sentiva nulla.Byl tam takový rámus, že nebylo nic slyšet.

tanto: Ho tanta fame.Já mám takový hlad.

tale: Tale padre tale figlio.Jaký otec, takový syn.