Hlavní obsah

takový

Zájmeno

  1. (popsaný ap.) tale, così(stejný) uguale(podobný) simileTakový chlap by to zvládl.Un tal uomo potrebbe farlo.Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.
  2. jaký - takový (souvztažné) tale - tale
  3. takový a takový (obecný popis) tale
  4. taková hovor.(za takové situace) cosìs takovou pokud to tak půjde dálse continua così
  5. expr.(tak velký, tak dobrý, tak krásný) cosìexpr.(zvolání) che
  6. hovor.(nějaký) un tale, un tipo di, una specie di
  7. hovor.(přibližně) circa, pressappoco

Vyskytuje se v

něco: něco takovéhoqualcosa del genere

nijaký: takový nijakýné carne né pesce

případ: v daném/takovém případěin questo/tal caso

zrovna: zrovna takový stejnýesattamente uguale

drobnost: Přinesl jsem takovou drobnost.Ti ho portato un piccolo regalo.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

sedět: Taková práce mu nesedí.Un lavoro così non fa per lui.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

jaký: Jaký otec, takový syn.Tale padre, tale figlio.

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

makový: nebýt ani takový, ani makovýnon essere né carne né pesce

così: takový životuna vita così

simile: něco takovéhoqualcosa di simile

sorta: takový, podobný coqc di sorta

tale: v takovém případěin tale caso

uno: Je to takový lhář!È un bugiardo!

addirsi: Takové chování se k tobě nehodí.Questo comportamento non ti si addice.

certo: Mám takový hlad!Ho una certa fame!

me: (Já) jsem (takový) chudák!Povero me!

misterioso: Nebuď (takový) tajnůstkář!Non fare il misterioso!

potere: Takové věci se nesmí říkat.Queste cose non si possono dire.

qualsiasi: Je to takový průměrný film.È un film qualsiasi.

qualunque: Byl to takový normální kluk. ničím zajímavýEra un ragazzo qualunque.

quello: Napovídal takové hlouposti.Ha detto tante di quelle sciocchezze.

questo: Nechoď ven v takové zimě!Non uscire con questo freddo!

sognarsi: Na to zapomeň!, O tom si můžeš nechat zdát!, Žádné takové!Te lo puoi sognare!

takový: s takovou pokud to tak půjde dálse continua così