Hlavní obsah

gut

Vyskytuje se v

all: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

anschreiben: být u koho špatně/dobře zapsanýbei j-m schlecht/gut angeschrieben sein

beieinander sein: být/nebýt fit zdravýgut/schlecht beieinander sein

beraten: (u)dělat dobře/špatněgut/schlecht beraten sein

besser: otevřít oči komuj-n eines Besseren belehren

drei: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

Ermessen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Ermessen

Fuchs: kde lišky dávají dobrou nocwo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen

Geschäft: udělat dobrý obchod s čímmit etw. ein (gutes) Geschäft machen

Glück: naslepo, nazdařbůhauf gut Glück

gut: To to pěkně začíná!Das fängt ja gut an!

Haar: nenechat na kom/čem nit(ku) suchoukein gutes Haar an j-m/etw. lassen

Hälfte: moje lepší polovička, manžel/manželkameine bessere Hälfte

Hand: být v dobrých rukouin guten Händen sein

Hase: kde dávají lišky dobrou nocwo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen

Jahr: Dobrý start do nového roku! silvestrovské přáníGuten Rutsch ins neue Jahr!

machen: Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!Mach's gut!

na: no dobřena gut

Nacht: Dobrou noc!Gute Nacht!

nun: no (dobrá), takže, nuženun (gut)

Ordnung: v nejlepším pořádkuin schönster/bester Ordnung

Rutsch: Šťastnou cestu!Guten Rutsch!

Seele: být (dobrá) duše čehodie (gute) Seele etw. Gen sein

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

tun: mít na práci něco lepšíhoBesseres zu tun haben

Werk: vykonat dobrý skutekein gutes Werk tun

Wort: ztratit za koho (dobré) slovofür j-n ein (gutes) Wort einlegen

Zug: mít dobrý splávek při pití alkoholueinen guten Zug haben

zu viel: být přílišzu viel des Guten, des Guten zu viel sein

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

auseinandergehen: rozejít se v dobrémim Guten auseinandergehen

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

halbwegs: jakž takž dobré počasíhalbwegs gutes Wetter

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

können: umět dobře mluvit německygut Deutsch sprechen können

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

Voraus: předem mnohokrát děkujibesten/vielen Dank im Voraus

weitaus: daleko lépeweitaus besser

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

abheilen: dobře se hojící ránygut abheilende Wunden

Abschnitt: Tento ústřižek dobře uschovejte!Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

amüsieren: Bavte se dobře!, Hezky se bavte!Amüsiert euch gut!

anfangs: Zpočátku šlo všechno dobře.Anfangs ging alles gut.

ankommen: Dorazili jste dobře?Seid ihr gut angekommen?

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Appetit: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

aufpassen: Dohlédni pořádně na svou sestru!Pass gut auf deine Schwester auf!

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

Auskommen: mít slušný příjemein (gutes) Auskommen haben

befinden: shledat co dobrýmetw. für gut befinden

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

bekommen: Změna podnebí ti prospěje.Der Klimawechsel bekommt dir gut.

beschlagen: dobře se vyznat v přírodních vědáchauf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen sein

Besserung: Brzké uzdravení!Gute Besserung!

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

dieser, diese, dieses: Tyto šaty se mi líbí.Dieses Kleid gefällt mir gut.

durchdenken: dobře promyšlený plánein gut durchdachter Plan

Eindruck: mít z čeho dobrý dojemeinen guten Eindruck von etw. haben

Abend: dobrý večerguten Abend

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

chutnat: Nechte si chutnat.Lassen Sie sich's (gut) schmecken.

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

při: být při tělegut bei Leibe sein

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

styk: mít styky(gute) Beziehungen haben

šťastný: Šťastnou cestu!Gute Reise!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

velmi: ped. velmi dobřesehr gut

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.

bodovat: bodovat v hitparáděin der Hitliste gut abschneiden

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

dvojka: dostat dvojku z písemkysehr gut bekommen, eine Zwei bekommen

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

hej: Vám je hej!Ihr seid gut drauf!

hmotný: hmotné statkymaterielle Güter

hodný: být na koho, ke komu hodnýzu j-m gut sein

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepit: Sekundové lepidlo dobře lepí.Der Sekundenkleber klebt gut.

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

najíst se: dobře se najístgut essen

naladěný: být dobře naladěnýgut gelaunt sein

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein