Hlavní obsah

us [ʌs or əs]

Zájmeno

  1. nás, nám(i), samostatné zájmeno myWill you join us?Přidáš se k nám?It is us!To jsme my!all of usmy všichni
  2. hovor., mně, miužívá se jako me

Vyskytuje se v

here: A ejhle., A najednou. před nečekaným sdělenímHere we are.

let: vyjadřuje výzvulet's, let us

there: (tak) vidíš, a máš to, co jsem ti říkalthere you go/we are

all: my všichniall of us

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

plunge: podprsenka s (hlubokým) výstřihem do UU-plunge bra

together: V našem pohledu na věc jsme zajedno.We are together in the way we see it.

U-turn: zákaz otáčenídopr. no U-turn

a, an: Máme nové auto.We've got a new car.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

agreed: Jsme domluveni?, Dohodnuto?Are we agreed?

all-out: Nasadíme všechny síly ...We'll be going all out to ...

along: Jak jsme tak šli ...As we walked along ...

another: Budeme mít další dítě.We're going to have another baby.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

attend: Chodíme do stejné školy.We attend the same school.

be: Jestli to máme zvládnout ...If we are to manage it ...

behind: Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.We are 2 months behind schedule.

box in: Byli jsme uvězněni ostatními auty.We were boxed in by other cars.

bring off: Nepovedlo se nám to.We didn't bring it off.

burgle: Vykradli nás.We've been burgled.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

catering: Zajišťujeme stravování pro velké firmy.We do catering for large companies.

class: Dneska není vyučování/škola!We have no classes today!

close: Dohánějí nás.They are closing on us.

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

do: Velice se omlouváme.We do apologize.

drown: Topíme se v dluzích.We are drowning in debt.

each: Sotva se známe.We hardly know each other.

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

follow: Jsme sledováni., Sledují nás.We are being followed.

for: Chvilku jsme si povídali.We talked for a while.

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

get: Nedostali jsme pokoj.We didn't get a room.

good: Měli jsme se fajn.We had a good time.

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

idea: Můžeš nám nějak přiblížit ...Can you give us an idea of ...

join: Přidáte se k nám?Will you join us?

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

look forward to: Těšíme se na vás.We look forward to seeing you.

make: Natáčíme film o válce.We are making a film about war.

manage: Před osmou to nestihneme.We won't manage it before eight.

may: Možná, že zítra zaprší.We may have some rain tomorrow.

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

movie: Půjdeme do kina.We'll go to a movie.

must: Musíme se s tím vypořádat.We must cope with it.

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

none: nikoho/žádný z násnone of us

of: mnozí z násmany of us

off-air: Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.We'll go off air soon.

on: Strávili jsme tím příliš mnoho času.We spent too much time on it.

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

ought: Neměli bychom se hádat.We ought not to quarrel.

our: Jsme odpovědní za své činy.We are responsible for our actions.

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

pass: Jenom projíždíme.We are just passing through.

run out: Došel nám benzín.We ran out of petrol.

shall: jak (ještě) uvidímeas we shall see

short: Už nám dochází co.We are running short of sth.

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

sometime: Přijď nás někdy navštívit.Come and see us sometime.

sorry: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

such: Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.We couldn't believe such a thing.

take: To (nám) potrvá léta.It will take (us) years.

the: (Toho) číšníka jsme ignorovali.We ignored the waiter.

time: Báječně jsme si to užili.We had a great time.

trouble: Máme vážné potíže.We are in serious trouble.

until: Pracujeme až do 2 hodin ráno.We work until 2 a.m.

us: Přidáš se k nám?Will you join us?

wander: Toulali jsme se ulicemi.We wandered the streets.

way: Budeme se muset zeptat na cestu.We'll have to ask the way.

well: (Takže) můžeme začít.Well, we can start.

where: Kam jdeme?Where are we going?

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

which: Získali jsme 50 000, což je dobré.We have raised 50 000, which is good.

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

americký: americký dolarUS dollar, American dollar

dvojitý: dvojité V Wdouble u

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

nás: pro násfor us

obrat: obrat do protisměruU-turn

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

prdel: Jsme v prdeli.We are fucked.

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

dohromady: Budeme to mít dohromady.We will share it.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

dokázat: Dokázali jsme to!We made it!

doktor: Zavolejte/Potřebujeme doktora.Call/We need a doctor.

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

dovolená: Jsme tady na dovolené.We are here on holiday.

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

host: Budeme mít hosty.We will have guests.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

jet: Kam jedeme?Where are we going?

každý: každý z náseach of us

lanovka: Pojedeme lanovkou.We will take a cable car.

letět: Letíme na dovolenouWe're flying on holiday.

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

místo: Jsme na místě. u cíleHere we are.

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

mít se: Měli jsme se báječně.We had a great time.

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

nám: Pošlete nám to.Send it to us.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

napevno: Jsme napevno domluveni.We have a firm deal.

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

ne: Tak jdeme, ne?Let's go, shall we?

nehoda: Měli jsme nehodu.We had an accident.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

obejmout: Objali jsme se a políbili.We hugged and kissed.

ocitnout se: Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.We find ourselves in a strange situation.

odejít: Odešli jsme z místnosti.We left the room.

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

odpustit: bibl. odpusť nám naše hříchyforgive us our sins

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

my: s námiwith us