Hlavní obsah

Wort

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. slovo část větyetw. Wort für Wort wiederholenopakovat co slovo od slovaim wahrsten Sinne des Wortesv pravém slova smyslu
 2. sdělení, výrok, slovaein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeněWorte der Dankbarkeitslova vděčnostimit j-m Worte wechselnpromluvit (si) s kýmaufs Wort gehorchenposlouchat na slovomit einem Wortjedním slovem krátce řečenozu Wort kommendostat se ke slovu
 3. výrok, citát slavné osobnosti ap.
 4. (pří)slib, slovosein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er/~e

 1. das letzte Wort poslední slovoDas ist mein letztes Wort!To je mé poslední slovo!
 2. das Wort haben mít slovo
 3. das Wort ergreifen chopit se slova
 4. das Wort führen mít hlavní slovo
 5. das große Wort haben/führen mít velké řeči
 6. j-m das Wort entziehen vzít komu slovo
 7. für j-n ein (gutes) Wort einlegen ztratit za koho (dobré) slovo
 8. j-m das Wort aus dem Munde nehmen brát komu slova z úst
 9. kein Wort über etw. verlieren nezmínit se o čem ani slovem
 10. j-m ins Wort fallen skočit komu do řeči
 11. sich zu Wort melden hlásit se o slovo
 12. in Worten slovy ne čísly
 13. in Wort und Schrift slovem i písmem
 14. j-m ist das Wort im Hals stecken geblieben hovor.komu uvízla slova v krku
 15. jedes Wort auf die Goldwaage legen vážit každé slovo
 16. j-m jedes Wort aus der Nase ziehen hovor.tahat z koho každé slovo jak z chlupaté deky
 17. schöne Worte machen vést pěkné řečičky
 18. geflügeltes Wort okřídlené slovo

Vyskytuje se v

Goldwaage: brát všechno doslovně/smrtelně vážněalles/jedes Wort auf die Goldwaage legen

melden: hlásit se o slovosich zu Wort melden

Wort: poslední slovodas letzte Wort

ander(er,e,es): jinými slovymit anderen Worten

auslassen: vynechat při psaní slovoein Wort beim Schreiben auslassen

beherzigen: vzít si k srdci čí slovaj-s Worte beherzigen

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

eng: v užším (slova) smysluim engeren Sinn (des Wortes)

ergreifen: vzít si slovo v diskusi ap.das Wort ergreifen

geben: dát komu své slovoj-m sein Wort geben

hässlich: říci komu ohavná slovaj-m hässliche Worte sagen

hübsch: slyšet pěkná slovahübsche Wörter hören

Klammer: dát slovo do závorkyein Wort in Klammern setzen

rückwärts: číst slovo pozpátkuein Wort rückwärts lesen

abschneiden: skočit komu do řeči, přetrhnout komu nitj-m das Wort abschneiden

Alphabet: řadit slova podle abecedyWörter nach dem Alphabet ordnen

anfangen: Začala těmito slovy...Sie fing mit diesen Worten an...

anordnen: uspořádat slova podle abecedyWörter alphabetisch anordnen

auffassen: chápat čí slova jako výčitkuj-s Worte als Vorwurf auffassen

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

bedeuten: Co to slovo znamená?Was bedeutet das Wort?

bewegen: Ta slova nás dojala.Die Worte haben uns bewegt.

Bild: slovem a obrazemin Wort und Bild

brechen: porušit své slovosein Wort brechen

daran: Není na tom slovo pravdy.Kein Wort ist daran wahr.

durchgehen: projít co bod po bodu/slovo od slovaetw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehen

einklammern: dát slovo/písmeno do závorekein Wort/einen Buchstaben einklammern

einsetzen: Do věty je třeba dosadit jedno slovo.In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.

erklären: vysvětlit žákovi slovoeinem Schüler ein Wort erklären

Ernst: vážnost jejích slovder Ernst ihrer Worte

fassen: slovy vyjádřit své myšlenkyseine Gedanken in Worte fassen

flektieren: ohýbat slovoein Wort flektieren

folgen: Jeho pes ho poslouchá na slovo.Sein Hund folgt ihm aufs Wort.

glauben: nevěřit komu ani slovoj-m kein Wort glauben

kernig: pronést jadrná slova ke komuzu j-m kernige Worte aussprechen

paar: vysvětlit co pár slovymit ein paar Worten etw. erklären

radebrechen: (umět) lámanou italštinou pár slovein paar Worte Italienisch radebrechen (können)

reden: neříci ani slovokein Wort reden

reimen: Ta dvě slova se nerýmují.Die beiden Wörter reimen sich nicht.

rühren: Jeho slova ji dojala (k slzám).Seine Worte rührten sie (zu Tränen).

sprechen: Nepromluvil ještě ani slovo.Er hat noch kein Wort gesprochen.

trauen: Nevěřím jeho slovům.Ich traue seinen Worten nicht.

übersetzen: přeložit text doslovně/slovo za slovem/volněeinen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzen

versöhnlich: najít smířlivá slovaversöhnliche Worte finden

wiederholen: Nechci tady opakovat její slova.Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.

jednoslabičný: jednoslabičné slovoeinsilbiges Wort

slovo: jinými slovy ...mit anderen Worten ...

bezcitný: bezcitná slovakaltherzige Worte

daný: dané slovogegebenes Wort

dostat se: dostat se ke slovuzu Wort kommen

hlásit se: hlásit se ke slovusich zu Wort melden

horoucný: horoucná slovaglühende Worte

chápat: chápat smysl slovden Sinn der Wörter begreifen

jedovatý: jedovatá slovagiftige Worte

jiný: jinými slovymit anderen Worten

končit: Slovo končí souhláskou.Das Wort endet auf einen Konsonanten.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

libozvučný: libozvučné slovowohlklingendes Wort

medový: přen. medová slovahonigsüße Worte

nerozvážný: nerozvážná slovaunbedachte Worte

neuvážený: neuvážená slovaunbedachte Worte

nevěřit: Nevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.

něžný: něžná slovazarte Worte

obdivný: obdivná slovabewundernde Worte

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

odvozený: ling. odvozené slovoabgeleitetes Wort

opsat: ling. opsat slovodas Wort umschreiben

ošidný: ošidná slovatrügerische Worte

pár: pár slovein paar Worte

behalten: mít poslední slovodas letzte Wort behalten

planý: planá slovaeitle Worte

pojit se: Slabiky se pojí v slovo.Silben verbinden sich zu einem Wort.

posměšný: posměšná slovaspöttische Worte

prohodit: prohodit pár slovein Paar Worte einwerfen

průzračný: průzračné slovoein klares Wort

přehodit: přehodit slova ve větěWörter im Satz umstellen

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

příponový: příponová část slovader Suffixteil eines Wortes

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

rozumný: promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechen

seřadit: seřadit slova abecednědie Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisieren

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

synonymní: synonymní slovoein synonymes Wort

uposlechnout: uposlechnout na slovoaufs Wort gehorchen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

uvěřit: Uvěřila mu každé slovo.Sie glaubte ihm jedes Wort.

úvod: několik slov úvodemeinige Worte zur Einführung

úzký: v užším slova smysluin engerem Sinn(e) des Wortes

vehnat: Ta slova jí vehnala slzy do očí.Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.

virtuos: virtuos slovader Meister der Worte/Wortmeister

vpadnout: vpadnout komu do řečij-m ins Wort fallen

vrtat: Jeho slova jí vrtala hlavou.Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.

vrýt se: Její slova se mi vryla hluboko do srdce.Ihre Worte haben sich mir tief ins Herz eingeprägt.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

významově: významově podobná slovabedeutungsähnliche Wörter

zadrhnout se: přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

zpřeházet: zpřeházet slova ve větědie Worte im Satz umstellen

brát: brát koho za slovoj-n beim Wort nehmen

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

držet: držet slovodas Wort halten

jeden, jedna, jedno: jedním slovemmit einem Wort

mít: mít slovodas Wort haben

počátek: Na počátku bylo slovo.Im Anfang war das Wort.

poslední: Musí mít poslední slovo.Er muss das letzte Wort haben.

půda: Slova padla na úrodnou půdu.Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.