Hlavní obsah

hausen

Sloveso

  1. hovor. hanl.irgendwo bydlet, přežívat, přebývat kde za špatných podmínek
  2. hovor., obv. žert.bydlet v podkrovním bytě ap.
  3. hovor. hanl.řádit bouřka ap.Die Einbrecher haben in der Wohnung fürchterlich gehaust.Lupiči v bytě strašně řádili.

Odvozená slova

Haus

Vyskytuje se v

Haus: Haus und Hofcelé jmění

Haus: Haus der offenen Türden otevřených dveří univerzity ap.

Haus: das Haus hütenhlídat dům zůstat doma

Haus: in etw. Dat zu Hause seinbýt v čem jako doma vyznat se

scheren: Scher dich nach Hause!Padej domů!, Už ať jsi doma!

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

aufhalten: sich zu Hause aufhaltenzdržovat se doma

ausreißen: von zu Hause ausreißenutéci z domu

bei: bei uns zu Hauseu nás doma

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

Haus: zu Hause seinbýt doma

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

heraustreten: aus dem Haus heraustretenvyjít z domu

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

um: um das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

zu: zu Hausedoma

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Anschluss: Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.Dům má přípojku na vodovod.

bauen: Sie haben sich ein Haus gebaut.Postavili si dům.

befindlich: das im Bau befindliche Haus kaufenkoupit rozestavěný dům

besitzen: ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akcie

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

bringen: Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.

dahinter: ein Haus mit einem Garten dahinterdům vzadu se zahradou

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.

Einbruch: der Einbruch in ein/einem Hausvloupání do domu/v domě

ererbt: ererbtes Haus vermietenpronajmout zděděný dům

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gegenüber: Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.

gehen: nach Hause gehenjít domů

gewinnen: Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.

Haus: Fühl dich wie zu Hause!(Chovej se) Jako doma!

Haus: von Haus zu Haus gehenchodit od domu k domu

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

hinbringen: den Koffer ins Haus hinbringenzanést kufr do domu

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

so: Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

sparen: für/auf ein neues Haus sparenšetřit na nový dům

spuken: In dem alten Haus spukt es.V tom starém domě straší.

stecken: zu Hause steckentrčet doma

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

verwehren: Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.Zakázali jsme mu vstupovat do domu.

vor: vor dem Haus stehenstát před domem

vorbeigehen: beim Arzt/zu Hause vorbeigehenstavit se u lékaře/doma

zurückbleiben: zu Hause zurückbleibenzůstat doma

zusammenpacken: zusammenpacken und nach Hause gehensbalit se a jít domů

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

dvougenerační: dvougenerační důmdas Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationen

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

co: To je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

doma: zastihnout koho domaj-n zu Hause erreichen

domnívat se: Domníval se, že je doma.Er vermutete sie zu Hause.

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

dům: dům s ústředním topením a výtahemein Haus mit Zentralheizung und Lift

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

chatrný: chatrné staveníein armseliges Haus

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

koleda: chodit na koleduvon Haus zu Haus Weihnachtslieder singen

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nádherně: nádherně vybavený důmprächtig ausgestattetes Haus

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

nehostinný: nehostinný důmungastliches Haus