Hlavní obsah

doma

Příslovce

  • zu HauseÖrD, SüD, SwD daheimu nás domabei uns daheimzastihnout koho domaj-n zu Hause erreichencítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

Vyskytuje se v

číslo: číslo domudie Hausnummer

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

domov: touha po domovědas Heimweh

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

obyvatel: obyvatelé domudie Hausbewohner

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

paní: paní domudie Hausherrin

stesk: stesk po domovědas Heimweh

touha: touha po domovědas Heimweh

vnitřek: vnitřek domudas Hausinnere

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

domnívat se: Domníval se, že je doma.Er vermutete sie zu Hause.

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kostra: stav. železobetonová kostra domudas Stahlbetongerüst des Hauses

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

odrodit: Moje žena odrodila doma.Meine Frau hat zu Hause entbunden.

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

okolí: v okolí domu/městain der Hausumgebung/Stadtumgebung

padat: Padej domů!Geh' nach Hause!

patrně: Patrně je doma.Vermutlich ist er zu Hause.

pláchnout: pláchnout z domovavon zu Hause durchbrennen

podat si: Až přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

pozůstatek: pozůstatky domůdie Überreste der Häuser

provázet: koho provázet na cestě domůj-n auf dem Heimweg begleiten

průchod: průchod mezi domyder Durchgang zwischen den Häusern

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

přijít: přijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen

přiléhat: K domu přiléhá zahrada.Der Garten liegt dem Haus an.

přistavět: přistavět k domu garážeine Garage ans Haus anbauen

rád: Nejraději jsem doma.Am liebsten bin ich zu Hause.

rád: Jdi raději domů!Geh lieber nach Hause!

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

řádek: řádek domůeine Reihe/Zeile Häuser

sám, sama, samo, samý: Byla doma sama.Sie war allein zu Hause.

sedět: Sedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.

skupina: skupina domůeine Gruppe von Häusern

stýskat se: stýskat se po domověHeimweh haben

šikmý: šikmá střecha domuschiefes Hausdach

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

tornádo: domy zničené tornádemdie von einem Tornado zerstörten Häuser

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

uvítat se: uvítat se doma s rodičisich mit den Eltern zu Hause begrüßen

vběhnout: vběhnout do domuins Haus hineinlaufen

vně: vně domuaußerhalb des Hauses

vršit se: Za domem se vrší odpadky.Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.

vypudit: Vypudil syna z domu.Er vertrieb seinen Sohn aus dem Haus.

vyřítit se: vyřítit se z domuaus dem Haus stürzen

vyšlehnout: Z domu vyšlehly plameny.Aus dem Haus loderten Flammen auf.

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

za: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

zaběhnout: zaběhnout do domuins Haus laufen

zamknout se: zamknout se domasich zu Hause einschließen

započatý: započatá přestavba domuangefangener Umbau des Hauses

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dům: chodit dům od domuvon Haus zu Haus gehen

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

aufhalten: sich zu Hause aufhaltenzdržovat se doma