Hlavní obsah

she [ʃiː]

Zájmeno

  1. o ženě, dívce či samiciona, taShe is ten.Je jí deset (let).
  2. o zemích či národech
  3. při personifikaci automobilů, lodí, letadel ap.

Synonyma

he

Vyskytuje se v

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

blister: Her feet blistered.Na nohou se jí udělaly puchýře.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

close: She moved closer.Přiblížila se.

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

come out: She came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...

complain: She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: You could phone her.Mohl bys jí zavolat.

crook: She crooked her finger at me.Pokynula mi prstem. abych k ní přišel

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

down: She's down with the flu.Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

give: She gave me the flu.Dostal jsem od ní chřipku.

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

go: She went shopping.Šla nakupovat.

go: I am going to visit her.Navštívím ji.

goose bumps: It gives her goose bumps.Z toho jí naskakuje husí kůže.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

hard: She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšit

hard: It was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.

have: She has my pen!Ona má moje pero!

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

have: You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

her: Wait for her.Počkej na ni.

her: Is it her?Je to ona?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

impressed: She was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.