Hlavní obsah

she [ʃiː]

Zájmeno

  1. o ženě, dívce či samiciona, taShe is ten.Je jí deset (let).
  2. o zemích či národech
  3. při personifikaci automobilů, lodí, letadel ap.

Synonyma

he

Vyskytuje se v

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

close: She moved closer.Přiblížila se.

complain: She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

domesticated: She isn't very domesticated.Ona není moc do domácnosti.

down: She's down with the flu.Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

give up: She gave up smoking.Přestala kouřit.

go: She went shopping.Šla nakupovat.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

hard: She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšit

have: She has my pen!Ona má moje pero!

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

impressed: She was impressed by it.Zapůsobilo to na ni.

in: a woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

insistent: She was insistent that ...(Tvrdě) trvala na tom, že ...

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

kind: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu

výpověď: give sb his/her notice, hovor. fire sbdát komu výpověď

vyvést: put sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her strokevyvést koho z míry

aby: He repeated it for her to understand.Zopakoval to, aby to pochopila.

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

bezva: She's a great girl.Je to bezva holka.

bouchat: She was banging/pounding on the door.Bouchala na dveře.

bouchnout: She slammed/banged the door.Bouchla dveřmi.

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

být: The coat belongs to her/is hers.Ten kabát je její.

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

černoška: She is black.Je to černoška.

do: She went to school.Šla do školy.

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

dokázat: She is unable to understand it.Nedokáže to pochopit.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

doušek: She took a gulp/swallow of tea.Dala si doušek čaje.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hezky: She looked nice.Vypadala hezky.

hrozit: She is in danger.Hrozí jí nebezpečí.

hrubý: He was rude to her as usual.Byl k ní hrubý jako vždy.

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jako: She worked as a teacher.Pracovala jako učitelka.

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

její: If I were her ...Já na jejím místě ...

ještě: She still has the book.Ještě tu knihu má.

ji: He beat her up.Zbil ji.

: Hand it over to her.Předej jí to.

jít: She is good at it., vede si dobře She is doing well.Jde jí to.

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kromě: Besides being beautiful she has ...Kromě toho, že je pěkná, má ...

křičet: She cried for help.Křičela o pomoc.

kulatý: She has a round face.Má kulatý obličej.

lázně: She went to a spa.Jela do lázní.

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

milovat: She loves pizza.Miluje pizzu.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

muset: She must be pretty stupid!Ta musí být pěkně hloupá!

nabrat: She took some apples from the basket.Nabrala si pár jablek z košíku.

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

nalít: She poured me a cup of coffee.Nalila mi šálek kávy.

napodruhé: She made it at the second go.Napodruhé se jí to povedlo.

nasednout: She got on the bus.Nasedla do autobusu.

naschvál: He did it to spite her.Udělal jí to naschvál.

naštvat se: She got pretty mad at him.Pěkně se na něj naštvala.

natáhnout: She pulled her gloves on.Natáhla si rukavice.

náušnice: She wears earrings.Nosí náušnice.

nechat: He left her for another girl.Nechal ji kvůli jiné dívce.

nějak: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

nimi: She was among them.Byla mezi nimi.

obarvit: She dyed/coloured her hair.Obarvila si vlasy.

obžalovat: She will be charged with fraud.Bude obžalována z podvodu.

odejít: She (has) left for work.Odešla do práce.

okouzlující: She's a charming girl.Je to okouzlující dívka.

ona: She has left already.Ona už odešla.

opálit se: She got a nice tan.Pěkně se opálila.

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

ovázat: He bandaged her sprained ankle.Ovázal jí podvrtnutý kotník.

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

pamatovat se: Do you remember her?Pamatuješ se na ni?

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.