Hlavní obsah

hr

Zkratka

Vyskytuje se v

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

go: I am going to visit her.Navštívím ji.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

hard: It was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

in: a woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

keep: I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

late: She is in her late 30s.Táhne jí na 40.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

love: Give my love to her.Srdečně ji ode mne pozdravuj.

make: He makes like he's her boyfriend.Dělá, jakože je její kluk.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

pucker: She puckered her lips.Našpulila rty.

resent: I resent being dependent on her.Štve mě, že jsem na ní závislý.

shocker: It was/came as a shocker to her.Úplně ji to šokovalo.

show: I was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.

sit: I sat beside her.Posadil jsem se vedle ní.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

sorry: I felt sorry for her.Bylo mi jí líto.

superior: She was greatly superior to her husband in education.Měla výrazně lepší vzdělání než její manžel.

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

trouble: She kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

undoing: Drink was her undoing.Pití ji zničilo., Na pití dojela.

wherein: the box wherein she kept her woolkrabice, v níž měla svou vlnu

which: Which is her room?Který je její pokoj?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

will: By March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.

worthy: He is not worthy of her.Není jí hoden., Nezaslouží si ji.

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu

výpověď: give sb his/her notice, hovor. fire sbdát komu výpověď

vyvést: put sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her strokevyvést koho z míry

aby: He repeated it for her to understand.Zopakoval to, aby to pochopila.

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

být: The coat belongs to her/is hers.Ten kabát je její.

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hrubý: He was rude to her as usual.Byl k ní hrubý jako vždy.

její: an old friend of hersjejí starý přítel

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

ji: He beat her up.Zbil ji.

: Hand it over to her.Předej jí to.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

naschvál: He did it to spite her.Udělal jí to naschvál.

natáhnout: She pulled her gloves on.Natáhla si rukavice.

nechat: He left her for another girl.Nechal ji kvůli jiné dívce.

obarvit: She dyed/coloured her hair.Obarvila si vlasy.

ona: That's her.To je ona.

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

ovázat: He bandaged her sprained ankle.Ovázal jí podvrtnutý kotník.

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

pamatovat se: Do you remember her?Pamatuješ se na ni?

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

povést se: I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.Povedlo se mi ji rozesmát.

pozvat: He invited her for dinner., vzal ji ven He took her out to dinner.Pozval ji na večeři.

prohlédnout: The doctor examined her.Lékař ji prohlédl.

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

příště: When you next see her ...Až ji potkáš příště ...

pustit: Let go of her!Pusť ji!

rozejít se: Her parents separated.Její rodiče se rozešli.

rozvázat: She untied her shoelaces.Rozvázala si tkaničky.

setkat se: I met her at the station.Setkal jsem se s ní na nádraží.

skočit: She threw her arms around his neck.Skočila mu kolem krku.

srovnat: She arranged her books.Srovnala (si) knihy.

stáhnout: She tied her hair back.Stáhla si vlasy dozadu.

stydět se: I was ashamed of her.Styděl jsem se za ni.

takhle: Why not give her a call?A co takhle jí zavolat?

toužit: He was longing to meet her.Toužil po setkání s ní.

učinit: He made her happy.Učinil ji šťastnou.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

valit: He goggled (at her) in surprise.Užasle (na ni) valil oči.

vloudit se: He insinuated himself into her favour.Vloudil se do její přízně.

vnucovat se: Don't impose yourself on her.Nevnucuj se jí.

vypoulit: Her eyes popped out.Vypoulila oči.

vypumpovat: They pumped out her stomach., She had her stomach pumped.Vypumpovali jí žaludek.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

z, ze: She fell off her bike.Spadla z kola.

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.