Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) be, existexistence pomocí there is, there areJe naživu.He is alive.Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?Je mnoho věcí ...There are many things ...není nad co nic není lepšíthere is nothing like sthBuď jak buď.Be it as it may., (cokoli se stane) Come what may., (tak či tak) In any event.Být či nebýt?To be or not to be?
 2. (nacházet se) be, be situatedJsem tady.I am here.Není tady.He isn't here.Není to daleko.It is not far away.
 3. (v čase) beBylo to dávno.It was a long time ago.
 4. (v situaci, stavu)být s tobe able, be in a fit state to do sth
 5. (patřit) čí belong to sb, be sb'sTen svetr byl můj.The sweater was mine.Ten kabát je její.The coat belongs to her.
 6. (o pocitu) be, feel(připadat) findNení mi dobře.I don't feel well.Je mi špatně.I feel sick.Co je ti?What's the matter with you?Je mi horko.I am hot.Není vám zima?Are you cold?Je mi to divné.I find it strange.
 7. (o věku, stáří) beJe mi dvacet pět (let).I'm twenty five.
 8. (k dispozici) beJsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?Je dost času.There is enough time.
 9. (rovnat se) bemat. equal3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5
 10. (lze) be possible, can beHoru je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.
 11. hovor.(záležet) na kom/čem be up to sbCo je ti po tom?It's none of your business!Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.
 12. (podobat se) po kom take after sbJe po otci.She takes after her father.
 13. (vlastnost, stav) beLavičky byly mokré.The benches were wet.Je zima a větrno.It's cold and windy.Je po všem.It is over.
 14. (přináležitost ap.) be(řadit se k) belong to sth
 15. (pro minulý čas)v minulém čase prostém se pomocné sloveso být nepřekládá, v průběhovém se používá beByl jsem tam.I was there.Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.
 16. (pro trpný rod) beByla překvapena ...She was surprised ...Je zavřeno.It is closed.
 17. (pro budoucí čas) willform. (jen v 1. osobě) shall(zkráceně) ...'llv budoucím čase průběhovém se používá will beBudu tam.I will be there.
 18. (pro podmiňovací způsob) would(doporučení) shouldMěl bys být opatrný.You should be careful.viz též by

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu co owe sb sth, sth to sb

hotový: být hotovmít uděláno s čím be finished/through/over with sth

kvit: být si kvitbe even/square/quits

anebo: buď ... aneboeither ... or

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

antitalent: být antitalent na coneform. be hopeless/useless

: je (to) ... nebobe it ... or

bez, beze: být bez prácebe out of work, be unemployed, be jobless

bezpečí: být v bezpečíbe safe, be out of harm's way

bezvědomí: být v bezvědomíbe unconscious/senseless

binec: kde je binecsth is a mess, sth is (in) a shambles

blázen: být blázen do čehobe crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sth

buď: buď ... aneboeither ... or

buď: buď jak buďin any event, come what may

byt: být na bytě u koholodge with sb

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

čelo: sport. být v čele závodube in the lead

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

dispozice: být k dispozici k mání, zastižení ap.be available

div: není divu(it's) no wonder, not surprisingly

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

doprovod: být v doprovodu kohobe accompanied by sb

doslech: být na doslechbe within earshot

dostání: (ne)být k dostáníbe (not) available

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

DPH: být plátcem DPHbe VAT registered

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

forma: být ve formě tělesněbe in good shape/form, be on one's game

fuč: být fučbe gone

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

hora: být na horáchbe in the mountains

hrdý: být hrdý na cobe proud of sth, pride osf on sth

chuť: být bez chutibe flavourless/insipid/tasteless

: jsemI'm, I am

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

k, ke, ku: být k dostáníbe available

kdyby: Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

kondice: být v kondicibe in good shape, be fit

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

konkurz: být v konkurzube (declared) bankrupt

lůžko: být upoután na lůžkobe confined to bed

mání: být k máníbe available/to be had, hovor. be up for grabs, na prodej be for sale, BrE be on sale

mání: nebýt k máníbe unavailable

Mekka: být mekkou čeho významné místobe the mecca of/for sth

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

minus: být v minusufirma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraft

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

běžet: Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

Brit: Je to Brit.He's British.

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

budit se: Pořád jsem se budil.I had a restless night.

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).