Hlavní obsah

budiž

Vyskytuje se v

abashed: být v rozpacích z čehofeel abashed at sth

abreast: být stále v obrazekeep abreast of events

abroad: být v zahraničíbe abroad

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

accused: být obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čehostand accused of sth

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

afire: hořet, planout, být v plamenechbe afire

afoot: chystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.be afoot

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

agreed: souhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čembe agreed on sth

ahead of: dříve (než bylo plánováno), před termínemahead of schedule

alert: být v pohotovosti/ve střehube on alert

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

animus: být nevraživý vůči komu, nevražit na kohohave an animus against sb

appreciative: oceňovat co, být vděčný za cobe appreciative of sth

arrest: (být) ve vazbě/zadržený na policiipráv. (be) under arrest

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

associate: být spojován s čím názorově ap.be associated with sth

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

back: být zpět, být zase v módě, vrátit se do módybe back

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

badly off: (ne)být na tom špatně(not) to be badly off

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

bankrupt: být v konkurzube bankrupt

bar: být obhájcembe at the Bar

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedfellow: být v tom zajedno s kýmbe bedfellows with sb on the issue

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

bind: být vázán čím zákonem, smlouvou, pravidlybe bound by sth

blind: oslepnout, být zasažen slepotougo blind

blow: být prozrazen(ý) plán, úkryt ap.be blown

blow away: být úplně hotový z čeho silně ohromený ap.be blown away by sth

bode: být dobrým znamenímbode well

body blow: co by byla velká rána pro costh would be a body blow to sth

bondage: být v zajetí koho/čehobe in bondage to sb/sth

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

breach: porušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.be in breach of sth

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

browned off: mít už plné zuby čeho, být už otrávený čímbe browned off with sth

bud: být v rozpuku, pučet, rašitbe in bud

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

burn: být upálen, uhořet hl. v záměrně založeném požárube burnt to death

care: být v péči státu dítěbe in care

catch out: být zaskočen čímbe caught out by sth

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage

certain: být jisté(, že ...)be certain (that ...)

challenged: být technický antitalentpřen. be technologically challenged

clear: uvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.get clear

close: blížit se čemu, být blízko čeho i přen.be close to sth

cocoon: být obklopený čím světlem ap.be in a cocoon of sth

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb

communication: být ve spojeníbe in communication

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

composure: být vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit selose one's composure

confine: být upoután na lůžkobe confined to bed

confront: být postaven před co, muset čelit čemube confronted with sth

conjoin: být spojen(ý) s čímbe conjoined with sth

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

consideration: být zvažován/v jednání/projednávánbe under consideration

constrain: být nucen udělat cobe constrained to do sth

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

against: Byl proti intervenci.He was against the intervention.

cast: pohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/cokniž. cast one's eyes at sb/sth

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

dressed up: hodit se do galaget dressed up

fling: hodit hlavou dozadufling back one's head

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

match: hodit se (skvěle) ke komu, k čemube a (perfect) match for sb/sth

meter: hodit peníze do parkovacích hodinhovor. feed the meter

purpose: hodit se komusuits sb's purposes

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnětgo sick

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

toss: hodit si mincí, losovat o co hozením mincetoss for sth

unsuitable: vůbec se nehodit na co, k čemube absolutely unsuitable for sth

useful: hodit se na cobe useful for sth

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

bin: hodit co do košethrow sth in(to) the bin

convenient: Hodil by se vám zítřek?Would tomorrow be convenient for you?

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

spin: hodit si mincíspin a coin

unbecoming: Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.It is unbecoming of young girls to smoke.

use: Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...I could use...

come: hodit se, šiknout se, přijít vhodnot come amiss

wink: dát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout sihave forty winks

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

mince: hodit si mincíflip a coin

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

šavle: hodit šavlithrow up, puke, toss one's cookies

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope