Hlavní obsah

AI

Vyskytuje se v

allow: Allow meDovolte mi zdvořilá formální nabídka

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: (it) beats meto nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum

bet: I('ll) bet ...vsadím se, že...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

black: black sb's eyeudělat komu monokl na oku

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

bugger: bugger mehovno, nekecej nevěřícně

care: for all I carepro mě za mě je mi to jedno

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

doubt: I doubt it.(O tom) pochybuji.

excuse: excuse mepromiňte, pardon že ruším ap.

expect: I expect ...Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...

eye: (infrared) eyečidlo, fotobuňka k detekci pohybu ap.

eye up: eye sb upmlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po kom

fail: I fail to seenedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasu

far: far be it from me to do sthnechci co nesouhlasit ap.

feast: feast one's eyes on sthkochat se čím, pást se očima na čem

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

gleam: only a gleam in sb's eyes(zatím) jen plán čí dosud nerealizovaný

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

guess: I guessasi, podle mě, řekl bych

had: I have had itmám toho (už) dost/plné zuby

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

let: let medovol(te) mi (, abych)

look: look sb in the eyepodívat se komu do očí nebojácně ap.

mean: I mean ...Chci říct ..., Myslím tím ... ujasnění předchozího

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

narrow: narrow one's eyespřimhouřit oči

aye: loď. aye ayeprovedu, ano pane

ball: anat. ball of the eye(oční) bulva, zast. zřítelnice, zornička

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

cast: kniž. cast one's eyes at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/co

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

cup: eye-cupoční koupátko na proplachování oka

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

discount: I discount rumours.Fámám nepřikládám význam.

draw: draw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.

drop: eye-dropslza, med. oční kapky

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

easy: easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

gimlet: gimlet-eyeds pronikavým pohledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

lazy: med. lazy eyetupozrakost, amblyopie

mask: eye maskpleťová oční maska, škraboška

moon: moon-eyedvytřeštěný, vykulený, slang. opilý

a, an: I will have an apple.Dám si jablko.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

ache: I have a headache, stomach ache and toothache.Bolí mě hlava, břicho a zuby.

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

agree: Chilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

afraid: I'm afraidobávám se, bohužel omluva, nesouhlas