Hlavní obsah

jú, ju

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

right: right you aredobře, OK, jasně

same: same to youvám/tobě taky odpověď na přání

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

shame: Shame on you!Styď(te) se!

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

thank: thank youděkuji projev vděčnosti ap.

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

want: you want toměl bys(te)

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

what: what have youa tak dále, co vás (jen) napadne

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

please: as you pleasejak (jen) chcete

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

all: All you need to do ...Stačí jen ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

be: Who are you?Kdo jste?

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

after: after youaž po vás, vy první, jen račte napřed

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

děkovat: Thank you (very much).Děkuji (mnohokrát).

děkovný: letter of thanks, hovor. thank you letterděkovný dopis

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

arabsky: Do you speak Arabic?Umíte arabsky?

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

až na: everyone but youvšichni až na tebe

bát se: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

bláznit: Are you crazy?Co blázníš?

blbě: You've got it wrong.Máš to blbě.

bledě: You look awfully pale.Vypadáš hrozně bledě.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

borec: You (are) the man!Ty jsi (fakt) borec!

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

brečet: Why are you crying?Proč brečíš?

brzký: see you soonna brzkou shledanou

by: You should ...Měl bys(te) ... doporučení

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

být: What's the matter with you?Co je ti?

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

cítit se: How do you feel?, How are you feeling?Jak se cítíš?

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

cože: You (did) what?Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutí

čas: Are you free tonight?Máš dnes večer čas?

čau: See you tomorrow.Čau zítra.

čekat: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

čert: To hell with you!K čertu s tebou!

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

čínsky: Do you speak Chinese?Umíte čínsky?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

dělat: What are you doing (here)?Co (tady) děláš?

dítě: How many children do you have?Kolik máte dětí?

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dobře: Good for you!Dobře děláš! to je dobře

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

doma: Is you father in?Je tvůj táta doma?

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

doporučovat: What do you recommend?Co doporučujete?

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

dostat: You'll catch it!Ty dostaneš!

dostávat: Are you being served?Dostáváte? dotaz prodavače

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovézt: Did you bring it?Dovezl jsi to?

drobné: Have you got change for a hundred?Máte drobné za stovku?

francouzsky: Do you speak French?Mluvíte francouzsky?

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

hanba: You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!Že ti není hanba!