Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) идти́, шага́ть, дви́гатьсяKam jdeš?Куда́ ты идёшь?jít pěšky/pomaluидти́ пешко́м/ме́дленноPojďte se mnou.Пойдёмте со мно́й.Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.jít na vzduchидти́ на у́лицуjít krokemшага́тьjít naprotiидти́ навстре́чу
 2. (odcházet) идти́, тро́нуться, дви́нутьсяjít venидти́ на у́лицуJe čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.
 3. (za nějakým účelem) идти́, напра́витьсяjít do školkyидти́ в де́тский садjít na návštěvuидти́ в го́сти
 4. (vyzvednout něco ap.) сбе́гать, идти́ за кем/чемjít pro lékaře/pivoсбе́гать за до́ктором/пи́вом
 5. (na ryby ap.) пойти́, идти́jít na houbyпойти́ за гриба́миjít na rybyидти́ на рыба́лку
 6. (pohybovat se - o věcech) идти́, тро́гаться, сдвига́ться
 7. (vyvíjet se, postupovat) идти́, дви́гаться, развива́тьсяJde na mě spaní.Меня́ кло́нит ко сну.
 8. (na školu ap.) идти́, уйти́jít na právaпоступи́ть на юрфа́кjít do důchoduуйти́ на пе́нсию
 9. hovor.(fungovat) идти́, рабо́тать, быть в примене́нииHodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.Nejde elektřina.Нет электри́чества.
 10. (dařit se) обстоя́ть, идти́Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?Zboží jde na odbyt.Това́р име́ет хоро́ший сбыт.
 11. (hodit se) идти́, подходи́ть, ла́диться
 12. (být možný) идти́, пойти́
 13. (o život ap.) каса́тьсяŠlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.Oč jde?В чём де́ло?pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

Vyskytuje se v

jít: что каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чегоpokud jde o koho/co

kutě: идти́ на бокову́ю, завали́ться спатьjít na kutě

mateřský: уйти́ в декре́тjít na mateřskou

najisto: идти́ наверняка́jít najisto do čeho bez rizika

nazdařbůh: идти́ куда́ глаза́ гля́дятjít nazdařbůh bez cíle

nerv: де́йствовать на не́рвы комуhovor. jít/lézt komu na nervy

odbyt: находи́ть хоро́ший сбытjít dobře na odbyt

odvod: призыва́ться, явля́ться в призывну́ю коми́ссиюjít k odvodu

prdel: Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!Jdi do prdele!

s, se: идти́ в но́гу со вре́менемjít s dobou být pokrokový

v, ve: идти́ рука́ о́б руку, вме́стеjít ruku v ruce společně

velký: сходи́ть по-большо́му/в туале́тjít na velkou (stranu)

zkušená: идти́ в лю́ди приобрета́ть о́пытjít (do světa) na zkušenou

zpověď: идти́ на и́споведьjít ke zpovědi

čas: Пора́ идти́ на рабо́ту.Je čas jít do práce.

čich: уга́дывать чутьёмjít po čichu

čundr: идти́ в похо́дjít na čundr

dál: Проходи́те!, Входи́те!Pojďte dál!

doktor: идти́ за врачо́мjít pro doktora

družička: быть подру́жкойjít za družičku na svatbu

dřep: присе́сть на ко́рточкиjít do dřepu

důchod: идти́ на пе́нсиюjít do důchodu

elektrika: Нет электри́чества.Nejde elektrika.

elektřina: Нет электри́чества.Nejde elektřina.

interrupce: сде́лать або́ртjít na interrupci

kino: пойти́ в кино́jít do kina

kosmetika: идти́ в сало́н (красоты́)jít na kosmetiku

lékař: идти́ к врачу́jít k lékaři

malá: сходи́ть по ма́ленькомуjít na malou (stranu)

mejdan: пойти́ на вечери́нкуjít na mejdan

mizerně: Дела́ иду́т скве́рно.Jde to mizerně.

móda: идти́ в но́гу с мо́дойjít s módou

muset: Мне ну́жно в туале́т.Musím jít na záchod.

načase: Уже́ пора́ домо́й.Je načase jít domů.

nakoupit: Я иду́ за поку́пками.Jdu nakoupit.

nákup: идти́ за поку́пкамиjít na nákup

nakupovat: идти́ за поку́пкамиjít nakupovat

napřed: Часы́ впереди́.Hodinky jdou napřed. předcházejí se

návštěva: идти́ в го́стиjít na návštěvu

nemocnice: лечь в больни́цуjít do nemocnice

oběd: идти́ обе́дать, идти́ на обе́дjít na oběd

oční: Я к окули́сту.Jdu na oční.

on, ona, ono: Она́ пошла́ туда́ без него́.Šla tam bez něho.

pivo: идти́ пить пи́воjít na pivo

pošta: идти́ на по́чтуjít na poštu

pro: идти́ за врачо́мjít pro lékaře

procházka: идти́ гуля́тьjít na procházku

promluvit: Дава́й поговори́м.Pojďme si promluvit.

přímo: Иди́те пря́мо/напрями́к.Jděte přímo.

rád: Иди́ лу́чше домо́й.Jdi raději domů.

rande: идти́ на свида́ние с кемjít na rande s kým

rentgen: пойти́ на рентге́нjít na rentgen

rovně: Иди́те всё вре́мя пря́мо.Jděte pořád rovně.

rybařit: пое́хать на рыба́лкуjít rybařit

spát: лечь, ложи́ться (спать)jít spát

stopa: идти́ по следа́м кого/чегоjít po stopách koho/čeho

svůj, svá, své, svoje: Иди́ по свои́м де́лам.Jdi si po svém.

špatně: Часы́ врут.Hodiny jdou špatně.

špatný: идти́ по ло́жному пути́jít špatnou cestou

špička: идти́ на цы́почкахjít po špičkách

vycházka: идти́ на прогу́лкуjít na vycházku

záchod: идти́ в туале́тjít na záchod

zoo: идти́ в зоопа́ркjít do zoo

ale: Да что́ ты!Ale jdi!

bodnout se: Пошёл ты.Jdi se bodnout.

cíl: идти́ к свое́й це́лиjít za svým cílem

deset: Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.Jde to od desíti k pěti.

dovnitř: Войди́те., Заходи́те вовну́трь.Pojďte dovnitř.

drátek: Всё идёт как по ма́слу.Jde to jako na drátkách.

hajzl: Пошёл на́ хуй!Jdi do hajzlu!

hlava: У меня́ голова́ идёт кру́гом.Jde mi z toho hlava kolem.

chytře: Он с у́мом подхо́дит к де́лу.Jde na to chytře.

kolem: От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.Jde mi z toho všeho hlava kolem.

duh: komu идти́ впрок/на по́льзу комуjít k duhu

больни́ца: лечь в больни́цуjít do nemocnice

вене́ц: пойти́ под вене́ц с кемjít k oltáři, oženit se, vdát se

о́чередь: в свою́ о́чередьco se mě týče, pokud jde o mě

пере́ть: пере́ть на свои́х двои́хjít po svých

пойти́: Пошли́!Jdeme!

шага́ть: шага́ть навстре́чу кому/чемуjít vstříc komu/čemu

а: Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?

вообще́: Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.

вот: Во́т в чём вопро́с.A o to jde.

впада́ть: впада́ть в кра́йностиjít do extrémů

всё: Всё, я домо́й.No nic, jdu domů.

гость: идти́ в го́стиjít na návštěvu

дви́гаться: дви́гаться вперёдpřen. jít vpřed

дно: идти́ ко днуjít ke dnu, přen. hynout

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Táhni/Jdi mi z očí!

за: Иди́те за мно́й.Pojďte za mnou.

заходи́ть: Самолёт захо́дит на поса́дку.Letadlo jde na přistání.

идти́: идти́ пешко́мjít pěšky

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

на: идти́ на рабо́туjít do práce

нет: Идёшь и́ли нет?Jdeš nebo ne?

обра́тный: идти́ в обра́тном направле́нииjít obráceným směrem

обсле́дование: лечь в больни́цу на обсле́дованиеjít do nemocnice na vyšetření

обходно́й: де́йствовать обхо́дным путёмdělat co oklikou, jít na koho/co oklikou

поднима́ться: поднима́ться по ле́стницеjít po schodech (nahoru), stoupat po schodech

пора́: Мне пора́.Musím jít.

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

пусть: Пусть идёт!Ať (si) jde!

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

ряд: идти́ ряда́миjít v řadách

спать: ложи́ться спатьjít spát

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

ту́го: Де́ло дви́жется ту́го.Jde to ztuha., Nedaří se.

фи́шка: Вот в чём фи́шка!A o to jde.

чего́: Чего́ я туда́ пойду́?Nač tam půjdu?

э́кспорт: идти́ на э́кспортjít na export, vyvážet se o zboží ap.

гора́: идти́ по́д горуzhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap.

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt

пи́саный: Всё идёт как по пи́саному.Všechno jde jako po másle.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

проторённый: идти́ проторённой доро́жкойjít vyšlapanou cestičkou

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

сво́йство: Э́то де́ло делика́тного сво́йства.Jde o velmi delikátní záležitost.

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

смека́ть: Смека́ешь, в чём де́ло?Chápeš, o co jde?

тече́ние: идти́ про́тив тече́нияjít proti proudu

трепа́ть: трепа́ть не́рвыrozčilovat, jít na nervy, drásat nervy

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou v životě ap.

труп: шага́ть по тру́памjít přes mrtvoly