Hlavní obsah

быть

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. být, existovatНе мо́жет быть.To není možné.быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.
  2. být, stát se, nacházet se ve stavu ap.
  3. být (přítomen), nacházet se na místě

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. будь что бу́дет hovor.buď jak buď, se stane co se stane

Vyskytuje se v

бу́дто: бу́дто быjako

будь: бу́дь тоať již

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ви́дный: там ви́дно бу́детpak se uvidí, pak se ukáže

вот: вот быkéž by, kdyby tak

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

высота́: быть на высоте́být na úrovni

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́лжен: должно́ бытьzřejmě, pravděpodobně, patrně

друг: будь дру́гомbuď tak hodný, buď kamarád

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

дух: быть в ду́хеmít dobrou náladu, být dobře naložen

е́сли: е́сли быkéž by, kdyby, pokud by

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

ещё: ещё быještě (to) tak, aby..., to by tak ještě scházelo, aby...

жи́рный: жи́рно бу́детto je až až, to je přespříliš

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

знать: бу́дешь знатьzapíšeš si to za uši

как: как бу́дто (бы)jakoby, jako kdyby

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

мочь: мо́жет бытьmožná, pravděpodobně, snad

на́до: на́до бытьzřejmě, podle všeho, patrně

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

неду́рно: неду́рно быneškodilo by, nevadilo by, hodilo by se

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

неплохо́й: непло́хо быneškodilo by, bodlo by, nebylo by marné

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

отлёт: быть на отлётеbýt na odchodu

о́чень: о́чень мо́жет бытьje velmi dobře možné, je velmi pravděpodobné

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

побегу́шки: быть на побегу́шках у когоdělat poslíčka/poskoka komu

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

прете́нзия: быть в прете́нзии на когоmít co proti komu, zazlívat co komu

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сло́вно: сло́вно быjakoby

состоя́ние: (быть) в состоя́нииbýt schopen čeho, být s to co udělat

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

так: так и естьtak jest, už je to tak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

уве́ренный: бу́дьте уве́реныbuďte si jist(i)

хотя́: хотя́ бы(kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenším

худо́й: не ху́до быneškodilo by, nevadilo by

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

честь: была́ бы честь предло́женаvaše chyba, trhněte si nohou, jak chceš

что: что б(ы)kéž by

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

на: быть на рабо́теbýt v práci

необходи́мо: необходи́мо бы́лоbylo zapotřebí

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

отъе́зд: находи́ться/быть в отъе́здахbýt na cestách

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

подозре́ние: быть на подозре́нии у когоbýt podezřelý komu

при: быть при деньга́хbýt při penězích

присмо́тр: быть под присмо́тромbýt pod dohledem

пролётом: пролётом был в Москве́byl v Moskvě jen na skok

распоряже́ние: быть в чьём распоряже́нииbýt k dispozici komu

сейча́с: Он сейча́с здесь был.Teď tady byl.

ссо́ра: быть в ссо́ре с кемbýt pohádaný s kým

стихи́я: быть в свое́й сти́хииbýt ve svém živlu

тре́звый: быть в тре́звом состоя́нииbýt střízlivý

угнете́ние: быть в угнете́нииbýt utiskován

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš