Hlavní obsah

buď, buďto

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit (быть) до́лжен

hotový: být hotovmít uděláno зако́нчить/заверши́ть рабо́ту

hunt: být na huntěpřen. вы́лететь в трубу́, разори́ться, оста́ться без копе́йки

kvit: být si kvitрасквита́ться с кем

nasnadě: být nasnaděнапра́шиваться

nevhod: být nevhodnehodit se некста́ти

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho/co полага́ться, рассчи́тывать на кого/что

být: být mimo provozне рабо́тать

co: co živ buduпока́ (я) жив бу́ду

čelo: být v čele závoduлиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́сто

div: Není divu, že ...Неудиви́тельно, что ...

dostání: být k dostáníмо́жно купи́ть/доста́ть

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

fit: být fitбыть в фо́рме

forma: být ve forměбыть в фо́рме

chuť: být bez chutiне име́ть никако́го вку́са

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

k, ke, ku: To je k neuvěření.Про́сто не ве́рится.

kontakt: být v kontaktuнаходи́ться в конта́кте

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nastydlý: být nastydlýбыть просту́жен

nebezpečí: být v nebezpečíнаходи́ться в опа́сности

neschopenka: být na neschopence(быть) на больни́чном листе́

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

obsadit: Je obsazeno.За́нято.

odchod: být na odchoduсобира́ться уходи́ть

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

anděl: Nejsem žádný anděl.Я (сам) далеко́ не а́нгел.

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

apríl: To byl apríl!1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

bez sebe: Byli radostí bez sebe.Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.

bezpečí: být v bezpečíнаходи́ться в безопа́сном ме́сте

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно/чуде́сно!

bezvědomí: Je v bezvědomí.Он потеря́л созна́ние.

bláhový: Nebuď bláhový.Не будь наи́вным.

blbě: Je mi blbě.Мне пло́хо.

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

budit: budit zájemвызыва́ть интере́с

cítit: být cítit coпа́хнуть чем

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

cvok: Sám jsi cvok.Ты сам псих.

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čekat: Nečekal jsem to.Я э́того не ожида́л.

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

dispozice: být k dispozici komuбыть к услу́гам кого

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divit se: Není se čemu divit.Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

divný: Je divné, že...Стра́нно, что...

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.

dnes: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobře: Není mi dobře.Мне не по себе́.

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

dosah: být v dosahuнаходи́ться в преде́лах досяга́емости

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

dostat: Dostal jsem nápad.Мне пришла́ в го́лову иде́я.

dostat se: Jak jsem se sem dostal?Как я сюда́ попа́л?

dostřel: být na dostřelбыть в преде́лах досяга́емости стрельбы́

buď: Buď, anebo.Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.