Hlavní obsah

buď, buďto

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit (быть) до́лжен

hotový: být hotovmít uděláno зако́нчить/заверши́ть рабо́ту

hunt: být na huntěpřen. вы́лететь в трубу́, разори́ться, оста́ться без копе́йки

kvit: být si kvitрасквита́ться с кем

nasnadě: být nasnaděнапра́шиваться

nevhod: být nevhodnehodit se некста́ти

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho/co полага́ться, рассчи́тывать на кого/что

být: být mimo provozне рабо́тать

co: není za co poděkováníне́ за что

čelo: být v čele závoduлиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́сто

div: Není divu, že ...Неудиви́тельно, что ...

dostání: být k dostáníмо́жно купи́ть/доста́ть

fit: být fitбыть в фо́рме

forma: být ve forměбыть в фо́рме

chuť: být bez chutiне име́ть никако́го вку́са

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

k, ke, ku: To je k neuvěření.Про́сто не ве́рится.

kontakt: být v kontaktuнаходи́ться в конта́кте

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nastydlý: být nastydlýбыть просту́жен

nebezpečí: být v nebezpečíнаходи́ться в опа́сности

neschopenka: být na neschopence(быть) на больни́чном листе́

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

obsadit: Je obsazeno.За́нято.

odchod: být na odchoduсобира́ться уходи́ть

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

omyl: být na omyluзаблужда́ться, находи́ться в заблужде́нии

anděl: Nejsem žádný anděl.Я (сам) далеко́ не а́нгел.

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

apríl: To byl apríl!1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

bez sebe: Byli radostí bez sebe.Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.

bezpečí: být v bezpečíнаходи́ться в безопа́сном ме́сте

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно!

bezvědomí: Je v bezvědomí.Он потеря́л созна́ние.

blaho: být na vrcholu blahaбыть на верху́ блаже́нства

bláhový: Nebuď bláhový.Не будь наи́вным.

blbě: Je mi blbě.Мне пло́хо.

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

brek: Bylo mi do breku.Мне хоте́лось пла́кать.

budit: budit zájemвызыва́ть интере́с

budit: budit dojemказа́ться

budit: budit pohoršeníвозмуща́ть

být: být v důchoduбыть на пе́нсии

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

být: Jsem tady.Я здесь.

být: Odkud jste?Вы отку́да?

být: být v platnostiиме́ть си́лу

být: být proбыть за

být: Je mi teplo.Мне тепло́.

být: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

být: Co je ti?Что с тобо́й?

být: hovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?

být: Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

být: Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.

být: Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.

být: Není-liž pravda?Не пра́вда ли?

být: Venku je zima.На у́лице хо́лодно.

být: Byl jsem tam.Я там был.

být: Budu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

cítit: být cítit coпа́хнуть чем

cítit: Je cítit kouř.Па́хнет ды́мом.

cítit: Je z tebe cítit alkohol.От тебя́ несёт спи́ртным.

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

co: Co je nového?Что но́вого?

co: Co je to za člověka?Что э́то за челове́к?

co: Není čeho litovat.Не́чего жале́ть.

co: Co (se) pamatuju, byl vždycky takový.Наско́лько я по́мню, он всегда́ был тако́й.

co: To je hezký domek, co?Вот э́то краси́вый до́мик, а?

cvok: Sám jsi cvok.Ты сам псих.

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čekat: Nečekal jsem to.Я э́того не ожида́л.

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

děs: To je děs!У́жас како́й!, Кошма́р!

dispozice: být k dispozici komuбыть к услу́гам кого

dispozice: Jsem vám k dispozici.Я к ва́шим услу́гам.

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divit se: Není se čemu divit.Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

divný: Je divné, že...Стра́нно, что...

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.