Hlavní obsah

ani

Částice

  1. (zápor) ни, да́же (и)Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.ani mukни зву́ка/гугу́ani slovo!ни гугу́!, молчо́к!ani hnout!ни ша́гу!ani jednouни ра́зуani za mákни ка́пелькиani kapánekничу́точки, ни ка́пельки, ниско́лечко, отню́дьani za nichovor. нипочёмani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май
  2. (neurčitost) да́жеani neнима́ло

Vyskytuje se v

muk: ani mukни сло́ва, молчо́к

nedutat: ani nedutatда́же не пи́кать

nemukat: ani nemukatда́же не пи́кать

zblo: ani zblaничу́ть, ни ка́пли, ни бельме́са

ani: ani mukни зву́ка/гугу́

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

trochu: ani trochuничу́ть, отню́дь

za: ani za nicни за что́

děkovat: Neřekl ani děkuji.Ни спаси́бо не сказа́л.

hnout: Nehnul ani brvou.Ни бро́вью не повёл.

hnout se: Ani se nehni!(Стой!) Не дви́гайся!

chtít: Nechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.

chvíle: ani na chvíliни на миг

krejcar: Nedá ani krejcar.И копе́йки не даст.

náhoda: Ani náhodou!Во́все нет!, Ни за что́!

nesmět: Nesmět ani pípnout.Не сметь рта раскры́ть.

pípnout: Nikdo ani nepípne.Никто́ не пи́кнет!, Пусть кто то́лько пи́кнет!

pohnout se: Ani se nepohnu.Не дви́нусь с ме́ста.

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

rozumět: nerozumět ani slovoне понима́ть ни сло́ва

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

říct: neříct ani slovoни слова́ не вы́молвить

slovo: Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.

tušit: Ani netušil, že...Он и не ду́мал, что..., Он не предполага́л, что ...

váhat: Neváhal ani minutu.Не ме́длил ни мину́ты.

vypravit: Nevypravil ze sebe ani slovo.Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.

zlomek: ani zlomek pravdyни до́ли и́стины

zpět: ani tam, ani zpětни взад ни вперёд

brva: Nehnul ani brvou.Он гла́зом не моргну́л.

hláska: Nevydal ani hlásku.Не изда́л ни зву́ка.

hlava: Nemá to hlavu ani patu.Э́то по́лная неразбери́ха.

chlup: ani o chlupни на йо́ту

koruna: Nemám ani korunu.У меня́ нет ни копе́йки.

kuře: Neublíží ani kuřeti.Он му́хи не оби́дит.

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

nápad: Ani nápad!И/Да́же не взду́май!

naposled: Není to poprvé, ani naposled.Не пе́рвая во́лку зима́.

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

památka: Není po něm ani památky.И сле́да не оста́лось от него́.

píď: neustoupit ani o píďне уступи́ть ни пя́ди

pohnout: nepohnout ani prstemпа́льцем не шевельну́ть

poprvé: Není to poprvé ani naposled.Не пе́рвая во́лку зима́.

pro: nehnout pro nikoho ani prstemпа́льцем не шевельну́ть для кого

prst: nehnout pro koho/co ani prstemпа́лец о па́лец не уда́рить, па́льцем не пошевели́ть для кого/чего

rak: ani ryba ani rakни ры́ба, ни мя́со, ни то, ни сё

ryba: Není ani ryba, ani rak.hovor. Он ни ры́ба, ни мя́со., Он ни то ни сё.

sem: ani sem, ani tam nikamни туда́, ни сюда́, ни взад, ни вперёд

slech: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

štěknout: Ani pes po něm neštěkne.Про него́ и ду́мать забы́ли.

ublížit: Neublížil by ani mouše.Он и му́хи не оби́дит.

vid: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

vindra: nemít už ani vindruни копе́йки/полу́шки нет у кого

vlevo: neohlížet se vpravo, (ani) vlevoде́йствовать без огля́дки

vpravo: neohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímoде́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́ния

z, ze: Nedostaneš z něho ani slovo.Из него́ ни сло́ва не вы́давишь.

zadarmo, zdarma: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.Он не сомкну́л глаз.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlas na hlavěпа́льцем не тро́нуть кого

забы́ть: Nesmíš na to ani (po)myslet.Забу́дь и ду́мать об э́том.

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

крупи́нка: ani špetka, ani zrníčkoни крупи́нки нет

ни: ani ryba - ani rak, nemastný - neslanýни ры́ба, ни мя́со

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

вести́: Nehne ani brvou.И бро́вью не ведёт.

лгать: Lže a ani se nezačervená.Лжёт и не красне́ет.

мизи́нец: Nesahá vám ani po kotníky.Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.

повести́: Ani nemrkl., Nehnul ani brvou.Он бро́вью не повёл.

рука́: nepodat komu ani rukuруки́ не подава́ть кому

спаси́бо: Neřekl ani děkuji.Спаси́бо не сказа́л.

арка́н: Nedostaneš ho tam ani heverem.Его́ туда́ и на арка́не на затя́нешь.

бровь: nehnul ani brvou, ani nemrklи бро́вью не повёл кто

волк: není to poprvé ani naposledне пе́рвая во́лку зима́

воробе́й: Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.

грош: být bez koruny/švorc, nemít ani flokaбез гроша́ в карма́не

дви́нуть: nehnout ani prstem nenamáhat seпа́льцем не дви́нуть

звук: Souhlasil, ani nehlesl.Без зву́ка согласи́лся.

ка́пля: Nevypije ani kapku., Abstinuje.Ка́пли в рот не берёт.

кле́щи: nevytáhneš to ani párem volů z kohoсло́ва клеща́ми не вы́тянешь из кого

копе́йка: nemít ani flokaсиде́ть без копе́йки

ме́сто: Ani hnout!Ни с ме́ста!

му́скул: nehnul ani brvouни оди́н му́скул не дро́гнул у кого

му́ха: Ani mouše neublíží.Он му́хи не оби́дит.

мышело́вка: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

нет: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

па́ва: Ani ryba, ani rak.Ни па́ва, ни воро́на.

разгово́р: o tom nemůže být ani řečи разгово́ру быть не мо́жет

рот: nesmět ani ceknoutне сметь рта раскры́ть

ры́ба: neslané nemastné, ani ryba ani rakни ры́ба ни мя́со

си́день: nevycházet ani na krok, nevystrčit ani nosси́днем сиде́ть

сто́ить: nestojí (to) ani za řeč(э́то) не сто́ит вы́еденного яйца́

ступи́ть: Bez něj neudělá ani krok.Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.

шаг: nehnout ani prstem pro koho/coшагу́ не сде́лать для кого/чего

шевельну́ть: nehnout ani prstemпа́льцем не шевельну́ть

шелохну́ться: Stůj, ani se nehni!Стой и не шелохни́сь!