Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) сказа́ть, вы́сказать, произнести́Těžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду комуříct svůj názorвы́сказать своё мне́ниеneříct ani slovoни слова́ не вы́молвитьpo pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́тьstručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вомupřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́
  2. řekne se hovor.сказа́тьTo se lehko řekne.Легко́ сказа́ть.Tím je vše řečeno.Э́тим всё ска́зано.
  3. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) скажи́(те)
  4. (poručit) сказа́ть, приказа́ть, поручи́ть

Vyskytuje se v

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jinak: jinak řečenoдруги́ми слова́ми, ина́че говоря́

mírně: mírně řečenoмя́гко выража́ясь

naplno: říci co naplnoсказа́ть пря́мо что

něco: říct něco nepatřičnéhoсказа́ть ли́шнее

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

obecně: obecně řečenoвообще́ говоря́

po: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́ть

pravda: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́

upřímně: upřímně řečenoоткрове́нно говоря́

cokoli: řeknu cokoliv...Что́ ни скажу́...

děkovat: Neřekl ani děkuji.Ни спаси́бо не сказа́л.

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

jinak: jinak říciина́че сказа́ть

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

okraj: říci jen na okrajзаме́тить в ско́бках

pomáhat: Pomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.

pravda: Abych řekl pravdu...Пра́вду говоря́...

prosit: Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

říct si: říct si o jídloпопроси́ть еду́

říct si: říct si v duchuсказа́ть про себя́

úvod: říci na úvodпредпосла́ть

v, ve: V podstatě bylo vše řečeno.В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.

vypláznout: Vyplázněte jazyk a řekněte Á.Вы́суньте язы́к и скажи́те А.

vytáčka: říci bez vytáčekсказа́ть без увёрток

dva, dvě: říci dvěma slovy krátceсказа́ть в двух слова́х

obal: říci bez obaluсказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́в

obhajoba: říci co na svou obhajobuсказа́ть что в свою́ защи́ту

od, ode: říct od plicсказа́ть открове́нно

plíce: Řekla mu to od plic.Она́ сказа́ла ему́ э́то открове́нно.

po: říct komu co po lopatě velmi jasně vysvětlitрастолкова́ть кому/что, разжева́ть и в рот положи́ть

rovina: říci co na rovinuсказа́ть напрями́к

švec: než bys řekl švecв два счёта, не успе́л сло́ва сказа́ть

tak: abych tak řekl...так сказа́ть...

těžce: Těžko říct.Тру́дно сказа́ть.

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

чи́стый: сказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напрями́к: сказа́ть напрями́кříct na plnou pusu/bez obalu

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

ну: Ну-ка, расскажи́.No tak, řekni.

своё: Я своё уже́ сказа́л.Své už jsem řekl.

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

спаси́бо: Спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

ута́йка: сказа́ть без ута́йкиříct otevřeně/na rovinu

че́стно: е́сли че́стноupřímně řečeno

что: Сказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.

шу́тка: сказа́ть что в шу́ткуříci co žertem

легко́: Легко́ сказа́ть!To se lehko řekne!

ско́бка: заме́тить в ско́бкахzmínit mimochodem, říci jen na okraj

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?