Hlavní obsah

что [-шт-]

Spojka

  1. žeСказа́л так ти́хо, что никто́ не услы́шал.Řekl to tak tiše, že ho nikdo neslyšel.
  2. zast.jako, jakГлухо́й, что пень.Hluchý jak poleno.
  3. co

Vyskytuje se v

благодаря́: díky tomu, žeблагодаря́ тому́, что

бог: co bůh dá, co se najdeчем бог посла́л

бо́лее: více nežбо́лее чем

быть: buď jak buď, ať se stane co se staneбудь что бу́дет

ввиду́: vzhledem k tomu, žeввиду́ того́ что

весть: bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjakýне бог весть кто/что/како́й

взять: Kdes to vzal?, Proč myslíš?С чего́ ты взял?

вид: pod záminkou žeпод ви́дом того́ что

вопреки́: navzdory tomu, že, přesto, žeвопреки́ тому́ что

вот: Tak je to!, Á, tak!Вот (оно́) как/что!

впечатле́ние: zdá se, jako kdyby, (mám) dojem, že...тако́е впечатле́ние, что (будто)...

всле́дствие: v důsledku toho, že, následkem toho, žeвсле́дствие того́ что

говори́ть: prý, říká se, že...говоря́т, что...

де́латься: Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!Что ему́ де́лается!

де́ло: Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...

ду́мать: Co byste tomu řekli?Что бы вы ду́мали?

замо́лвить: přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za kohoзамо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)

из-за: protožeиз-за того́ что

как: Jak to jde., Jak se věci mají.как и что

каса́ться: co se týká, pokud jdeчто каса́ется кого/чего

ма́ло: nehraje roli, nerozhoduje, je to nepodstatnéма́ло ли что

мать: jak ho pánbůh stvořilв чём его́ мать роди́ла

мудрено́: Není divu, že...Не мудрено́, что...

называ́ться: jak se říká, tomu se říkáчто называ́ется

неве́сть: bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/pročневе́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́

невзира́я: bez ohledu na to, žeневзира́я на то, что

несмотря́: nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.несмотря́ на то, что...

оно́: Tak takhle je to!, Tak to je teda!Так вот оно́ что!

оттого́: protožeоттого́ что

поздне́е: později nežпоздне́е чем

потому́: protože, neboťпотому́ что

почти́: skoro, téměřпочти́ что

ры́жий: Copak jsem prašivý?Что я ры́жий?

с: jak tě (to) napadlo...с чего́ ты взял...

свет: za nic na světěни за что на све́те

ско́рый: spíše... nežскоре́е... чем (не́жели)

сон: Jak tomu rozumět?Что сей сон зна́чит?

стать: za každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečněво что бы то ни ста́ло

сча́стье: máš štěstí, žeтвоё сча́стье, что...

чего́: Ale co!, O nic nejde!, To není důležité!Чего́ там!

чем: čím... tímчем... тем

что: a co má býtа что

для: není proč, na nicне для чего́

ни: rok co rok...что ни год, то...

бред: Co je to za pitomost?Что за бред?

второ́е: Co si dáte jako hlavní jídlo?Что зака́жете на второ́е?

глода́ть: Co tě žere?Что тебя́ гло́жет?

де́лать: Co mám dělat?, Co si mám počít?Что (же мне) де́лать?

интересова́ться: O co se zajímáš?Чем ты интересу́ешься?

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

кино́: Co dnes dávají v kině?Что сего́дня идёт в кино́?

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

не́чего: Tady není nic k smíchu.Тут не над чем смея́ться.

оби́дно: Je mi líto, že...Мне оби́дно, что...

оконча́тельно: Bude definitivně jasné, že ...Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...

передава́ть: Co dnes dávají? v televizi ap.Что сего́дня передаю́т?

подозрева́ть: Domnívám se, že...Подозрева́ю, что...

позво́лить: Myslí si, že mu všechno projde.Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.

произойти́: Co se tady stalo?Что здесь произошло́?

рад: Je ráda, že...Она́ ра́да, что...

слух: proslýchá se, že...пошли́ слу́хи, что...

состоя́ть: Rozdíl je v tom, že...Ра́зница состои́т в том, что...

спа́ться: Proč nespíš?Чего́ тебе́ не спи́тся?

твёрдо: Je pevně přesvědčen, že ...Он твёрдо убеждён, что ...

твори́ться: Co se tu děje?Что тут твори́тся?

тем: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше, тем лу́чше

уго́дно: Co si přejete?Что вам уго́дно?

фи́шка: A o to jde.Вот в чём фи́шка!

хоте́ть: Co chcete?Что вы хоти́те?

беда́: smůla je v tom, žeбеда́ в том, что...

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

div: Není divu, že ...Неудиви́тельно, что ...

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

dost: dost a dostбо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дно

hlava: hlava nehlavaпо чём попа́ло

chvíle: před chvílíто́лько что

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

jít: pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет

naplat: co naplatничего́ не поде́лаешь, что же де́лать

naprázdno: vyjít naprázdnoоста́ться ни при чём

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

plácnout si: Plácneme si?Ну по рука́м, что́ ли?

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

povídat: povídá se, že...говоря́т, что..., как говоря́т...

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны

příští: očekávat věci příštíждать, что пока́жет бу́дущее

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

trakař: I kdyby trakaře padaly.Что́ бы ни случи́лось.

za: ani za nicни за что́

zač: Není zač. po poděkováníНе́ за что.

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

bavit se: Proč se s ním bavit?Чего́ с ним разгова́ривать?

běžet: Oč běží?В чём де́ло?

blbnout: Co blbneš!Ты что, с ума́ сошёл?

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bolet: Co Vás bolí?Что у Вас боли́т?

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

bránit: Co ti brání?Что тебе́ меша́ет?

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

být: Co je ti?Что с тобо́й?

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

dát: Dejme tomu, že...Допу́стим, что...

dávat: Co dnes dávají v kině?Что идёт сего́дня в кино́?

dělat: Co mám teď dělat?Что мне сейча́с де́лать?

díky: Díky bohu, že...Сла́ва бо́гу, что...

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

divný: Je divné, že...Стра́нно, что...

dojem: Mám dojem, že...У меня́ тако́е впечатле́ние, что...

domnění: v domnění, že...ду́мая/счита́я, что...

donést se: Doneslo se mi, že se chystáš odjet.До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

evidentní: Je evidentní, že...Очеви́дно, что...

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

hodit se: To se k ničemu nehodí.Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.

hrát: Co dnes hrají?Что сего́дня идёт?

chápat: Nechápu, co po mně chcete.Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.

chlubit se: To se máš čím chlubit!Нашёл чем хва́статься!

idiot: Co to je za idiota!Да что э́то за идио́т!

kecat: No nekecej!Да ты что́!

klapat: Tady něco neklape.Здесь что-то не так.

kolovat: kolují zvěsti, že...хо́дят слу́хи, что...

konstatovat: Musím konstatovat, že...Я до́лжен отме́тить, что...

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

letět: Co teď letí?Что сейча́с мо́дно?

lichotit: Lichotí mi, že...Мне ле́стно, что...

mínit: Co míníš dělat?Что ты наме́рен де́лать?

mířit: Kam tím míříš?На что ты намека́ешь?

mít: Co spolu máte?Что у тебя́ с ним?

mlít: Co to meleš?Что ты плетёшь?

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.